دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله داروهای محرک

داروهای محرک

فهرست مطالب
چكيده : 1
مقدمه 4
داروهايي كه به عنوان محرك استفاده مي شوند. 5
1. آمفتامينها 5
آمفتامينها و عملكرد ورزشي 5
محدوديتهاي تحقيق 9
2- افدرين 14
افدرين و عملكرد ورزش 14
محدوديتهاي تحقيق 17
كوكائين 17
كوكائين و عملكرد ورزشي 18
محدوديتهاي تحقيق 20
داروهايي كه براي كاهش تپش و ضربان قلب استفاده مي شوند 21
بتابلوكرها 21
بتابلوكرها و عملكرد ورزشي 22
محدوديتهاي تحقيق 24
داروهايي كه براي تغيير تركيبات بدن به كار مي روند . 25
آنابوليك – اندروژنيك استروئيدها(AAS) 25
اثرات آنابوليك – آندروژيك استروئيدچ 25
محدوديتهاي تحقيق 28
هورمون رشد انساني 30
اثرات هورمون رشد انساني 31
محدوديتهاي تحقيق 33
بتادوآگونيستها 34
اثرات بتادواگونيستها 34
محدوديتهاي تحقيق 37
ديورتيك‌ها(مدرها) 37
اثرات ديورتيكها 38
محدوديتهاي تحقيق 39
بحث و نتيجه گيري 40
چكيده :
ورزشكاران براي بهبود عملكرد ورزشي خود از داروهاي بسياري استفاده مي كنند. اين مقاله، تحقيقاتي را كه درباره سه گروه از داروها انجام شده است، بررسي مي كند و محدوديتهايي راكه هنگام تحقيق در رابطه با اين داروها وجود دارد و همچنين تأثير آنها را روي بهبود عملكرد ورزشي مورد بحث قرار ميدهد . اين داورها عبارتند از:
–  داروهايي كه به عنوان محرك عملكرد ورزشي را بهبود مي بخشند ( امفتامينها، افدرين وكوكائين)؛
–  دارورهايي كه در رابطه با افزايش يا كاهش وزن بدن بدن هستند (آنابوليك – آندروژنيك استروئيدها ، هورمون رشد و بتا 2 اگونيستها و ديورتيكها).
د رتحقيقات متعددي كه اثرات امفتامينها را روي عملكرد ورزش ارزيابي كرده‌آند، نتايج مبهمي گزارش شده كه اين امر ممكن است به علت تغيير پذيري افرا د در پاسخ بهاين داروها و همچنين انتخاب حجم نمونه كوچك باشد؛ اما به طور كلي اكثر تحقيقات نشان داده آند:« بعضي از آزمودنيها وقتي آمفتامين مصرف مي كنند، عملكرد ورزشي بهتري مي يابند؛ اما بيشتر اين نوع داروها موجب تاخير د رشروع خستگي مي شوند.»
در چندين تحقيق اخير معلوم شده، افدرين از جمله داروهاي محركي است كه د ربهبود عملكرد ورزشي تاثيري ندارد و به طور عمده در افزايش مصرف چربي و حفظ توده عضلاني مؤثر است.
د رتحقيقات انجام شده روي افراد چاق، مشاهده شد كه بعد از مصرف افدرين، چربي آنها كاهش يافته است؛ ولي اين كاهش د رافراد ورزشكار مشاهده نشده است. نتايج بدست آمده از تحقيقات محدودي كه در رابطه با كوكائين وتمرينات جسماني انجام شده است، پيشنهاد كرده اند كه مصرف كوكائين د ربهبود عملكرد ورزشي تاثيري ندارد و اگر تاثيري هم داشته باشد ، بسيار كم است. كوكائين شايد نوعي احساس رضايت و نشاط درجهت اجراي بهتر حركات ورزشي به ورزشكار بدهد، ولي عملكرد ورزشي بهبود نمي يابد و حتي ممكن است د راجراي ورزشي اثر منفي بگذارد.………….

دانلود مقاله داروهای محرک
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد