دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود اساسنامه شركت خدمات ارتباطي

اساسنامه شركت خدمات ارتباطي ايران سل

هدف و نوع فعاليت شركت

شركت مقدمتاً براي ارائه خدمات زير بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران و همچنين براي ارائه خدماتي كه در مقررات ناظر بر دعوت به مناقصه هاي بين المللي و عمومي توسط و به امضاء وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده تشكيل شده است:

– تامين خدمات عمده و جزئي ارتباطات.

– فروش ظرفيت تردد شبكه به كاربردهاي بين المللي يا موسسات.

– اجاره وسايل و امكانات زير بنائي شبكه به كاربردهاي بين المللي يا موسسات.

– تامين اينترنت و اطلاعات و پايگاه ديجيتال و محصولات و خدمات مربوطه.

– تامين ساير منابع ديگري كه در زمينه خدمات ارزش افزوده هم اكنون موجود بوده و يا براي آتيه پيش بيني شده اند.

– امور مربوط به تجارت الكترونيك و فعاليتهاي تجاري شبكه هاي مخابراتي فوق در زمينه تلفن همراه.

– ارائه خدمات به مشتريان از جمله و نه محدود به مديريت روابط مشتريان و خدمات مركزي ارتباطات.

شركت براي تحقق مقاصد فوق و همچنين اجراي اهداف شركت مي تواند به كليه اقدامات مالي، بازرگاني و اقتصادي و همچنين اقدامات مفيد .، لازم و ضروري در جهت تحقق بخشيدن به هدف و موضوع شركت مبادرت ورزد.

فهرست مطالب

ماده 1

تاسيس

ماده 2

نام شركت

ماده 3

دفتر مركزي و شعبات

ماده 4

مدت

ماده 5

هدف و نوع فعاليت شركت

ماده 6

سرمايه شركت

ماده7

گواهينامه سهم، دفتر ثبت سهام

ماده8

انتقال سهام

ماده9

افزايش سرمايه

ماده10

كاهش سرمايه

ماده 11

مجامع عمومي

ماده12

مجامع عمومي عادي

ماده 13

مجامع عمومي فوق العاده

ماده 14

هيات مديره

ماده 15

اختيارات و وظايف هيات مديره

ماده 16

مدير عامل و ساير مديران

ماده 17

امضاء مجاز

ماده 18

بازرسان و حسابرسان

ماده 19

سوابق شركت

ماده 20

سال مالي

ماده 21

حسابها

ماده 22

خط مشي شركت در تعيين سود خالص و سود سهام قابل توزيع

ماده 23

انحلال و تصفيه شركت

ماده 24

مقررات پيش بيني نشده

تصويب اساسنامه

ماده 25

ماده 1

تاسيس

شركت سهامي خاص فيمابين متعهدين سهام هاي صادره يا سهام هائي كه قرار است صادر شود تشكيل يافته و تحت قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه در سال 1347 ( برابر با 1969 ميلادي) اصلاح شده و مفاد شرايط و مواد اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.

ماده 2

 نام شركت

نام شركت، شركت خدمات ارتباطي ايران سل خواهد بود ( و از اين پس شركت ناميده خواهد شد).

ماده 3

دفتر مركزي و شعبات

دفتر مركزي شركت در تهران، ايران و محلي كه توسط هيات مديره تعيين مي گردد قرار خواهد داشت. هيات مديره در صورت لزوم مي تواند نشاني شركت در ايران را تغيير داده و دفاتر نمايندگي در داخل كشور يا خارج از جمهوري اسلامي ايران داير نمايد.

ماده 4

مدت

شركت براي مدت نامحدودي تاسيس شده است.

ماده 5

هدف و نوع فعاليت شركت

شركت مقدمتاً براي ارائه خدمات زير بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران و همچنين براي ارائه خدماتي كه در مقررات ناظر بر دعوت به مناقصه هاي بين المللي و عمومي توسط و به امضاء وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده تشكيل شده است:

– تامين خدمات عمده و جزئي ارتباطات.

– فروش ظرفيت تردد شبكه به كاربردهاي بين المللي يا موسسات.

– اجاره وسايل و امكانات زير بنائي شبكه به كاربردهاي بين المللي يا موسسات.

– تامين اينترنت و اطلاعات و پايگاه ديجيتال و محصولات و خدمات مربوطه.

– تامين ساير منابع ديگري كه در زمينه خدمات ارزش افزوده هم اكنون موجود بوده و يا براي آتيه پيش بيني شده اند.

– امور مربوط به تجارت الكترونيك و فعاليتهاي تجاري شبكه هاي مخابراتي فوق در زمينه تلفن همراه.

– ارائه خدمات به مشتريان از جمله و نه محدود به مديريت روابط مشتريان و خدمات مركزي ارتباطات.

شركت براي تحقق مقاصد فوق و همچنين اجراي اهداف شركت مي تواند به كليه اقدامات مالي، بازرگاني و اقتصادي و همچنين اقدامات مفيد .، لازم و ضروري در جهت تحقق بخشيدن به هدف و موضوع شركت مبادرت ورزد.

بنابراين شركت مي تواند بدون اعمال هيچ گونه محدوديتي به اقدامات مشروحه ذيل مبادرت ورزد:

الف) ورود در توافقات و انعقاد موافقنامه در زمينه ارائه خدمات، نمايندگي، عامليت،
حق العمل كاري، و قبول تعهدات و هر نوع توافق ديگري كه در محدوده موضوع و اهداف شركت قرار داشته باشد، و همچنين كسب اعتبارات و وام هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و صدور و قبول و ظهر نويسي اسناد تجاري در محدوده موضوع و اهداف شركت.

ب) همكاري، ايجاد مشاركتها يا شركتها يا موسسات جديد با افراد يا اشخاص حقوقي داخلي يا خارجي كه هم اكنون وجود دارند يا در آينده بوجود مي آيند، تحصيل و تملك جزئي يا كلي شركتها يا موسسات داخلي يا خارجي، مشاركت در سرمايه سهمي شركتها و موسسات مذكور، تاسيس شعبه يا دفاتر نمايندگي در ايران و در خارج از كشور.

پ) صدور، تحصيل، فروش و ايجاد اسناد مالي و  وثيقه و اعمال ساير اقدامات قانوني ناظر بر اوراق و اسناد بهادار، اسناد تجاري، اسناد تضميني و تضمينات قابل تبديل بنا به تشخيص و صلاحديد هيات مديره بشرطي كه چنين اعمالي از زمره فعاليتهاي واسطه گري خارج باشد.

ت) انعقاد موافقتنامه براي كسب مجوز، امتياز، علامت تجاري، دانش كاربردي و مهارت فني  و همكاري فني و ساير موافقتنامه هاي حقوق مالكيت معنوي و تحصيل و كسب و ثبت اينگونه حقوق.

ث) تحصيل، اجاره، كرايه و فروش اموال منقول و غير منقول، ساخت كارخانه  ساختمان، ورود در و انعقاد موافقتنامه هاي مالي استيجاري، تحصيل حقوق عيني يا مالكيتي نسبت به اموال منقول و غير منقول از جمله و نه محدود به انعقاد قولنامه فروش، گرو، رهن و وثيقه تجاري؛ تعيين و ايجاد حق بنفع اشخاص ثالث و ثبت سند مالكيت آن. قبول وثيقه از يا انتقال به اشخاص ثالث؛ فك وثيقه و رهني كه بنفع شركت ايجاد شده؛ ايجاد تضمين نسبت به اموال منقول و غير منقول متعلق به شركت منجمله ايجاد وثيقه و رهن و وثيقه هاي موسسات تجاري از طرف خود يا از طرف اشخاص ثالث در محدوده اي كه به موجب هدف و موضوع شركت انجام اين اقدامات ضروري باشد.

چ) ثبت حقوق مالكيت معنوي منجمله علامت و نشان تجارتي، فروش، اجاره، خريد و فروش مجدد، و اعطاي امتياز و اعطاي فرعي همان امتياز و انجام و اجراي اقدامات مربوطه.

علاوه بر موضوعات فوق، چنانچه شركت لازم بداند مي تواند هر گونه معاملات ديگري را، بشرط آنكه در صورت لزوم تاييدات مقرر در زمينه موارد مزبور كسب شده باشند، به انجام رساند.

ماده 6

سرمايه شركت

سرمايه تعهد شده شركت مبلغ 000،000،000،578،1 ريال است.

سرمايه شركت منقسم به 000، 800، 157 سهم با نام و هر سهم به ارزش اسمي 000،10 ريال است. سهام با نام شركت به دو گروه يا به عبارتي سهام گروه الف و سهام گروه ب تقسيم گرديده است.

ساختار تعلق سهام شركت به شرح ذيل است:

(الف) سهام گروه الف كه 60 (شصت) درصد از كل سهام شركت را با ارزش اسمي 000،000،800،946 ريال تشكيل مي دهد.

(ب) سهام گروه ب كه 40 (چهل) درصد از كل سهام شركت را با ارزش اسمي 000و000و200و631 ريال تشكيل مي دهد.

هويت سهامداران گروه الف ( سهامدار گروه الف) و سهامداران گروه ب (سهامدار گروه ب) بشرحي است كه در اظهار نامه ثبت شركت سهامي نزد اداره ثبت شركتهاي تهران و به موجب قوانين ايران به ثبت رسيده است.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 48

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود اساسنامه شركت خدمات ارتباطي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد