اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود اساسنامه شرکت خدمات ارتباطی
دانلود اساسنامه شرکت خدمات ارتباطی

دانلود اساسنامه شرکت خدمات ارتباطی

اساسنامه شرکت خدمات ارتباطی ایران سل

هدف و نوع فعالیت شرکت

شرکت مقدمتاً برای ارائه خدمات زیر بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین برای ارائه خدماتی که در مقررات ناظر بر دعوت به مناقصه های بین المللی و عمومی توسط و به امضاء وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده تشکیل شده است:

– تامین خدمات عمده و جزئی ارتباطات.

– فروش ظرفیت تردد شبکه به کاربردهای بین المللی یا موسسات.

– اجاره وسایل و امکانات زیر بنائی شبکه به کاربردهای بین المللی یا موسسات.

– تامین اینترنت و اطلاعات و پایگاه دیجیتال و محصولات و خدمات مربوطه.

– تامین سایر منابع دیگری که در زمینه خدمات ارزش افزوده هم اکنون موجود بوده و یا برای آتیه پیش بینی شده اند.

– امور مربوط به تجارت الکترونیک و فعالیتهای تجاری شبکه های مخابراتی فوق در زمینه تلفن همراه.

– ارائه خدمات به مشتریان از جمله و نه محدود به مدیریت روابط مشتریان و خدمات مرکزی ارتباطات.

شرکت برای تحقق مقاصد فوق و همچنین اجرای اهداف شرکت می تواند به کلیه اقدامات مالی، بازرگانی و اقتصادی و همچنین اقدامات مفید .، لازم و ضروری در جهت تحقق بخشیدن به هدف و موضوع شرکت مبادرت ورزد.

فهرست مطالب

ماده ۱

تاسیس

ماده ۲

نام شرکت

ماده ۳

دفتر مرکزی و شعبات

ماده ۴

مدت

ماده ۵

هدف و نوع فعالیت شرکت

ماده ۶

سرمایه شرکت

ماده۷

گواهینامه سهم، دفتر ثبت سهام

ماده۸

انتقال سهام

ماده۹

افزایش سرمایه

ماده۱۰

کاهش سرمایه

ماده ۱۱

مجامع عمومی

ماده۱۲

مجامع عمومی عادی

ماده ۱۳

مجامع عمومی فوق العاده

ماده ۱۴

هیات مدیره

ماده ۱۵

اختیارات و وظایف هیات مدیره

ماده ۱۶

مدیر عامل و سایر مدیران

ماده ۱۷

امضاء مجاز

ماده ۱۸

بازرسان و حسابرسان

ماده ۱۹

سوابق شرکت

ماده ۲۰

سال مالی

ماده ۲۱

حسابها

ماده ۲۲

خط مشی شرکت در تعیین سود خالص و سود سهام قابل توزیع

ماده ۲۳

انحلال و تصفیه شرکت

ماده ۲۴

مقررات پیش بینی نشده

تصویب اساسنامه

ماده ۲۵

ماده ۱

تاسیس

شرکت سهامی خاص فیمابین متعهدین سهام های صادره یا سهام هائی که قرار است صادر شود تشکیل یافته و تحت قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در سال ۱۳۴۷ ( برابر با ۱۹۶۹ میلادی) اصلاح شده و مفاد شرایط و مواد این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۲

 نام شرکت

نام شرکت، شرکت خدمات ارتباطی ایران سل خواهد بود ( و از این پس شرکت نامیده خواهد شد).

ماده ۳

دفتر مرکزی و شعبات

دفتر مرکزی شرکت در تهران، ایران و محلی که توسط هیات مدیره تعیین می گردد قرار خواهد داشت. هیات مدیره در صورت لزوم می تواند نشانی شرکت در ایران را تغییر داده و دفاتر نمایندگی در داخل کشور یا خارج از جمهوری اسلامی ایران دایر نماید.

ماده ۴

مدت

شرکت برای مدت نامحدودی تاسیس شده است.

ماده ۵

هدف و نوع فعالیت شرکت

شرکت مقدمتاً برای ارائه خدمات زیر بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین برای ارائه خدماتی که در مقررات ناظر بر دعوت به مناقصه های بین المللی و عمومی توسط و به امضاء وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده تشکیل شده است:

– تامین خدمات عمده و جزئی ارتباطات.

– فروش ظرفیت تردد شبکه به کاربردهای بین المللی یا موسسات.

– اجاره وسایل و امکانات زیر بنائی شبکه به کاربردهای بین المللی یا موسسات.

– تامین اینترنت و اطلاعات و پایگاه دیجیتال و محصولات و خدمات مربوطه.

– تامین سایر منابع دیگری که در زمینه خدمات ارزش افزوده هم اکنون موجود بوده و یا برای آتیه پیش بینی شده اند.

– امور مربوط به تجارت الکترونیک و فعالیتهای تجاری شبکه های مخابراتی فوق در زمینه تلفن همراه.

– ارائه خدمات به مشتریان از جمله و نه محدود به مدیریت روابط مشتریان و خدمات مرکزی ارتباطات.

شرکت برای تحقق مقاصد فوق و همچنین اجرای اهداف شرکت می تواند به کلیه اقدامات مالی، بازرگانی و اقتصادی و همچنین اقدامات مفید .، لازم و ضروری در جهت تحقق بخشیدن به هدف و موضوع شرکت مبادرت ورزد.

بنابراین شرکت می تواند بدون اعمال هیچ گونه محدودیتی به اقدامات مشروحه ذیل مبادرت ورزد:

الف) ورود در توافقات و انعقاد موافقنامه در زمینه ارائه خدمات، نمایندگی، عاملیت،
حق العمل کاری، و قبول تعهدات و هر نوع توافق دیگری که در محدوده موضوع و اهداف شرکت قرار داشته باشد، و همچنین کسب اعتبارات و وام های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و صدور و قبول و ظهر نویسی اسناد تجاری در محدوده موضوع و اهداف شرکت.

ب) همکاری، ایجاد مشارکتها یا شرکتها یا موسسات جدید با افراد یا اشخاص حقوقی داخلی یا خارجی که هم اکنون وجود دارند یا در آینده بوجود می آیند، تحصیل و تملک جزئی یا کلی شرکتها یا موسسات داخلی یا خارجی، مشارکت در سرمایه سهمی شرکتها و موسسات مذکور، تاسیس شعبه یا دفاتر نمایندگی در ایران و در خارج از کشور.

پ) صدور، تحصیل، فروش و ایجاد اسناد مالی و  وثیقه و اعمال سایر اقدامات قانونی ناظر بر اوراق و اسناد بهادار، اسناد تجاری، اسناد تضمینی و تضمینات قابل تبدیل بنا به تشخیص و صلاحدید هیات مدیره بشرطی که چنین اعمالی از زمره فعالیتهای واسطه گری خارج باشد.

ت) انعقاد موافقتنامه برای کسب مجوز، امتیاز، علامت تجاری، دانش کاربردی و مهارت فنی  و همکاری فنی و سایر موافقتنامه های حقوق مالکیت معنوی و تحصیل و کسب و ثبت اینگونه حقوق.

ث) تحصیل، اجاره، کرایه و فروش اموال منقول و غیر منقول، ساخت کارخانه  ساختمان، ورود در و انعقاد موافقتنامه های مالی استیجاری، تحصیل حقوق عینی یا مالکیتی نسبت به اموال منقول و غیر منقول از جمله و نه محدود به انعقاد قولنامه فروش، گرو، رهن و وثیقه تجاری؛ تعیین و ایجاد حق بنفع اشخاص ثالث و ثبت سند مالکیت آن. قبول وثیقه از یا انتقال به اشخاص ثالث؛ فک وثیقه و رهنی که بنفع شرکت ایجاد شده؛ ایجاد تضمین نسبت به اموال منقول و غیر منقول متعلق به شرکت منجمله ایجاد وثیقه و رهن و وثیقه های موسسات تجاری از طرف خود یا از طرف اشخاص ثالث در محدوده ای که به موجب هدف و موضوع شرکت انجام این اقدامات ضروری باشد.

چ) ثبت حقوق مالکیت معنوی منجمله علامت و نشان تجارتی، فروش، اجاره، خرید و فروش مجدد، و اعطای امتیاز و اعطای فرعی همان امتیاز و انجام و اجرای اقدامات مربوطه.

علاوه بر موضوعات فوق، چنانچه شرکت لازم بداند می تواند هر گونه معاملات دیگری را، بشرط آنکه در صورت لزوم تاییدات مقرر در زمینه موارد مزبور کسب شده باشند، به انجام رساند.

ماده ۶

سرمایه شرکت

سرمایه تعهد شده شرکت مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۵۷۸،۱ ریال است.

سرمایه شرکت منقسم به ۰۰۰، ۸۰۰، ۱۵۷ سهم با نام و هر سهم به ارزش اسمی ۰۰۰،۱۰ ریال است. سهام با نام شرکت به دو گروه یا به عبارتی سهام گروه الف و سهام گروه ب تقسیم گردیده است.

ساختار تعلق سهام شرکت به شرح ذیل است:

(الف) سهام گروه الف که ۶۰ (شصت) درصد از کل سهام شرکت را با ارزش اسمی ۰۰۰،۰۰۰،۸۰۰،۹۴۶ ریال تشکیل می دهد.

(ب) سهام گروه ب که ۴۰ (چهل) درصد از کل سهام شرکت را با ارزش اسمی ۰۰۰و۰۰۰و۲۰۰و۶۳۱ ریال تشکیل می دهد.

هویت سهامداران گروه الف ( سهامدار گروه الف) و سهامداران گروه ب (سهامدار گروه ب) بشرحی است که در اظهار نامه ثبت شرکت سهامی نزد اداره ثبت شرکتهای تهران و به موجب قوانین ایران به ثبت رسیده است.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۴۸

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است