دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

فهرست مطالب

فصل اول: کليات
1-1 مقدمه 9
2-1 تعريف مسئله 10
3-1  ضرورت و اهميت انجام تحقيق 12
4-1 اهداف تحقيق 12
5-1 پيشينه تحقيق 13

فصل دوم: گستره نظری
1-2 نوجوانی 16
1-1-2 اهميت نوجوانی 17
2-1-2 اجتماعی شدن 18
الف) عوامل اجتماعی شدن 19
ب) رسانه های همگانی و نوجوانان 21
2-2 بازی های رايانه ای-ويديويی 22
1-2-2 ارتباط 22
2-2-2 ارتباط جمعی 23
3-2-2 رسانه های گروهی (همگانی) 24
4-2-2 تاريخچه بازی های رايانه ای- ويديويی 24
5-2-2 محتوای بازی ها 25
6-2-2 تفاوت های دو جنس در بازی ها 26
7-2-2 پيامد بازی ها 27
الف) خشونت 27
ب) عزت نفس 28
ج) آثار جسمانی 28
د) تعاملات اجتماعی 28
3-2 مهارت اجتماعی 28

فصل سوم: روش پژوهش
1-3 روش تحقيق 38
2-3 جامعه آماری 38
3-3 حجم نمونه 38
4-3 ابزار گردآوری اطلاعات 38
5-3 روش استخراج اطلاعات 40

فصل چهارم: يافته های پژوهش
1-4 اطلاعات توصيفی 42
2-4 تحليل داده ها 49

فصل پنجم: نتيجه گيری
1-5 نتيجه گيری 55
2-5 محدوديت ها 56
3-5 پيشنهادها 56
فهرست منابع 57

پيوست ها
پيوست الف- پرسشنامه جمعيت شناسی …… 59
پيوست ب- پرسشنامه مهارت های اجتماعی

دانلود بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد