اتحادتان را در تمام زندگی حفظ کنید تا همیشه پایدار و سرافراز باشید.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » زمین شناسی و معدن » مقاله بررسی زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی
مقاله بررسی زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی

مقاله بررسی زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی

بررسی زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب روانج

فهرست مطالب

فصل اول :۷
زمین شناسی ساختمانی و توضیحات اجمالی از معدن سرب راونج:۸
چکیده :۹
مشخصات وخصوصیات سرب :۱۰
خصوصیات قابل توجه:۱۰
تاریخچه ۱۱
جداسازی:۱۲
ایزوتوپ ها:۱۲
مقدمه :۱۳
تاریخچه راه اندازی معدن وکارخانه :۱۶
زمین شناسی منطقه:۱۷
ژنز کانسار سرب و نقره راونج:۱۷
ذخایر سرب و روی راونج:۱۸
تجهیزات و ماشین آلات معدن و کارخانه راونج :۱۸
موادمصرفی کارخانه:۱۹

زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب روانج

موادشیمیایی:۱۹
آب:۲۰
برق:۲۰
سوخت:۲۰
مواد و قطعات مصرفی:۲۰
عکس:۲۲
میزان استخراج در سالهای گذشته:۲۳
مواد مصرفی آتشباری در معدن:۲۴
موادمصرفی در کارخانه:۲۴
توصیف فرایند:۲۵
فلوشیت کارخانه:۲۶
مشخصات خوراک و محصولات کارخانه :۲۷
تعداد پرسنل:۲۹
مقدمه:۳۱
وضیعت آب و هوایی:۳۲
شرایط زندگی:۳۲
شمه ای در مورد سن زمین:۳۲
اصول چینه شناسی در محیط های رسوبی:۳۷
رخساره هایمحیط خشکی :۳۷
رخساره هایمحیط دریایی:۳۷
تقسیم محیط های دریایی از لحاظ شکل وعمق:۳۸

مسائل زیست محیطی معدن سرب روانج

تقسیم بندی محیط های زیستیدریایی:۳۹
تقسیم بندی محیط های دریایی از نظر نوع رسوبات ۳۹
تعیین سن سنگ ها در چینه شناسی:۴۱
تعیین سن مطلق :۴۴
روش سرب:۴۵
پالوژئوگرافی و ارتباط چینه شناسی :۴۵
روش مطالعات پالئوژئوگرافی:۴۶
شناسایی محیط رسوبی:۴۶
حدود حوضه های رسوبی :۴۷

مسائل زیست محیطی معدن سرب

رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم با کوهزایی: ۴۹
رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم آنها با آب و هوا: ۴۹
مطالعات پالئوژئوگرافی: ۵۰
فرونشستن کف دریا :۵۱
حرکت قاره ای :۵۱
دلایل چینه شنااسی: ۵۱
دلایل دیرینه شناسی: ۵۲
دلایل پالئومگنتیسم:۵۲
واحدهای چینه شناسی:۵۲
پرکامبرین :۵۸
تقسیمات پرکامبرین :۶۰
تقسیمات و حدود دوران پالئوزوئیک:۶۳
تقسیمات دوران مزوزوئیک:۷۱
دوران سنوزوئیک:۸۲
دوره کواترنری :۸۷
زمین شناسی عمومی منطقه :۸۸
حرکات دوران اول:۹۰
حرکات دوران دوم :۹۰
فعالیت ماگمایی: ۹۳
فاز ماگماتیت دوران اول:۹۳
فاز ماگماتیت دوران دوم:۹۴
فاز ماگماتیت ترسیر :۹۴

مسائل زیست محیطی معدن

فصل دوم :۹۶
محیط زیست منابع معدنی:۹۷
مقدمه :۹۸
منابع معدنی:۹۹
عموامل کنترل کننده دسترسی به مواد معدنی :۱۰۰
عوامل زمین شناسی:۱۰۰
عوامل مهندسی:۱۰۲
عوامل محیطی :۱۰۳
مواد مصرفی و الگوهای اقتصاد جهانی:۱۰۵
دوران نوین مواد معدنی در جهان:۱۰۶
ژئو شیمی زیست محیطی منابع معدنی:۱۰۶
سرب :۱۰۷
منابع آلودگی:۱۰۸
بیمار های ناشی از قرارگیری در معرض سرب:۱۱۳
علائم ناشی از آلودگی به عنصر:۱۱۴
اثرات حاد:۱۱۵
اثرات خونی:۱۱۵

مقاله مسائل زیست محیطی معدن

اثرات عصبی:۱۱۵
اثرات کلیوی:۱۱۶
اثرات تولید مثلی:۱۱۶
سرطان زایی:۱۱۶
اثر سرب در آلودگی محیط زیست:۱۱۷
تاثیر سرب برسلامت انسان :۱۱۸
راههای ورود سرب به بدن :۱۲۰
دستگاه گوارش :۱۲۰
دستگاه تنفس :۱۲۰
جذب از طریق پوست:۱۲۲
اثرات زیان آور سرب بر بدن انسان:۱۲۲
دفع سرب از بدن :۱۲۲
معالعجه مسمومیت های سربی :۱۲۳
تاثیر سرب در آلودگی :۱۲۴
تاثیر سرب در آلودگی خاک ها :۱۲۵
تاثیر سرب در آلودگی آب ها :۱۲۷
تاثیر سرب در آلودگی گیاهان :۱۲۸
روی:۱۳۰
منابع آلودگی:۱۳۱
بیماری های ناشی از قرار گیری در معرض روی:۱۳۱
مسمومیت حاد:۱۳۴
مسمومیت مزمن:۱۳۵
مسمومیت ژنتیک:۱۳۵
مسمومیت باروری:۱۳۶
اثر ضد مسمومیت:۱۳۶
داده های مسمومیت شغلی :۱۳۶
درمان:۱۳۶
سرب چیست:۱۳۹
مسمومیت سرب چگونه به وجود می آید:۱۳۹
چه کسانی در معرض مسمومیت با سرب هستندو چه خطراتی آنها را تهدید می کند:۱۴۰
مسمومیت با سربچگونه مشخص می شود:۱۴۱
آیا امکان اندازه گیری سرب خون در کشور وجود دارد:۱۴۱
آلودگی سربی از کجا منشاء می گیرد:۱۴۲
راه های جذب سربدر بدن چیست:۱۴۳
سرب خون در چه کسانی باید آزمایش شود:۱۴۳
آیا مسمومیتسرب درمان پذیر است:۱۴۴
برای حفظ سلامت خانواده از آلودگی سرب باید چه کرد:۱۴۴
سرب عامل خطر ساز در کودکان:۱۴۵
مادران می توانند ابتدا برای جلوگیری از ورود سرب به بدن کودکان اقدامات زیر را انجام دهند:۱۴۶
آلودگی محیط با سرب:۱۴۶

زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب روانج

اصول ژئوشیمی محیط زیست:۱۴۷
مخازن ژئوشیمیایی:۱۴۹
لیتوسفر :۱۵۰
هیدروسفر:۱۵۰
اتمسفر:۱۵۲
بیوسفر:۱۵۳
چرخه های ژئوشیمایی :۱۵۵
آلودگی طبیعی:۱۵۶
آلودگی تولید شده به وسیله انسان:۱۵۷
آلودگی اسیدی:۱۵۹
درمان:۱۶۲
نتیجه گیری:۱۶۴
فصل سوم:۱۶۷
اثرات زیست محیطی اکتشاف و استخراج و فرآوری موادمعدنی:۱۶۸
اثرات زیست محیطی اکتشاف موادمعدنی:۱۷۰
اثرات زیست محیطیاستخراج مواد معدنی:۱۷۱
اثرات زیست محیطی فرآوری مواد معدنی:۱۷۷
نقش مهندسی فرآوری در کاهش خطرات زیست محیطی باطله های معدنی:۱۸۱
فاضلاب اسیدی چیست:۱۸۲
روش های کاهش فاضلاب اسیدی :۱۸۴
فرآوری و چگونگی تاثیر آن بر فاضلاب های اسیدی:۱۸۷
تولید سرب و نگرانی هایزیست محیطی آن:۱۹۴
آلودگی آلودگی محیط سرب:۱۹۸
هشدارها:۱۹۹

فصل چهارم:۲۰۰
شیمی و آنالیز سرب:۲۰۱
مشخصات شیمیایی:۲۰۲
مقدمه :۲۰۶
زمینه های تجربی و کیفی :۲۰۶
رده بندی روش های تجزیه ای :۲۰۷
روش های جداسازی :۲۱۰
دستگاهوری در تجزیه:۲۱۱
نگاه اجمالی:۲۱۲
تبلور:۲۱۲
تقطیر :۲۱۳
رسوب دادن :۲۱۳
استخراج:۲۱۴

کروماتوگرافی:۲۱۴
انواع کروماتوگرافی:۲۱۷
انتخاب بهترین روش کروماتوگرافی:۲۲۰
کروماتوگرافیت تبادل یونی:۲۲۲
رزین های متداول تبادل یونی:۲۲۳
خواص رزین ها :۲۲۴
تبادل گرهاییونی معدنی:۲۲۶
انواع تقطیر :۲۲۸
تعادل بخار با محلول آزوئوتروپ:۲۲۹
آنالیز استریولوژیک کلومرول های کلیه بدنبال:۲۳۸
مقدمه:۲۳۸
مواد و روش کار:۲۴۰
چرخه های بیوژیوشیمیاییو تعادل آب:۲۴۶
روشهای تجزیه آب سرب:۲۴۶
نقش نمزارها در حذف فلزات از آب :۲۴۸
فواید دیگر نمزارها :۲۵۳
ارزش های تجاری:۲۵۶
منابع:۲۵۷…….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۲۶۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است