دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود تأثير منگنزبرمنحني هاي سرد شدن ريزساختار و خواص مكانيكي

تأثير منگنز بر منحني هاي سرد شدن، ريزساختار و خواص مكانيكي چدن خاكستري

چكيده:
با توجه به كار برد وسيع چدنهاي خاکستری در صنايع كه مي تواند جايگزين مناسبي براي برخي از فولادها باشد لذا اهميت اين موضوع سبب گرديده كه در اين زمينه تحقيقات فراواني صورت گيرد.

منگنز از عناصر آلیاژی اصلی در ساختار چدن می باشد. نقش اصلی منگنز در ترکیب چدن خنثی کردن اثرات مخرب گوگرد می باشد. منگنز با گوگرد ترکیب شده و سولفید منگنز تولید که به مقیاس زیادی وارد سرباره می شود.
در اين تحقيق تأثير درصدهاي مختلف منگنز (445/0 تا 092/1 درصد) بر منحني‌هاي سرد شدن، ريز ساختار و خواص چدن خاکستري بررسي شده است.

نتايج نشان مي‌دهندکه در چدني با کربن معال 8/3 درصد و مقدار متوسط گوگرد 047/0 درصد با افزايش درصد منگنز تا 661/0 درصد دماي يوتکتيک افزايش مي‌يابد و با افزايش بيشتر درصد منگنز دماي يوتکتيک کاهش مي‌يابد ولي دماي يوتکتوئيد با افزايش درصد منگنز همواره کاهش مي‌يابد.

دانلود تأثير منگنزبرمنحني هاي سرد شدن ريزساختار و خواص مكانيكي

فهرست مطالب
با تشكر از: 4
چكيده: 7
مقدمه: 8
خواص عمومي چدن هاي خاكستري 10
1-1 جوانه زايي چدنها با آلياژ سيليسيم 11
1-2 انجماد و مكانيزم ورقه اي شدن گرافيت در چدن خاكستري: 11
شكل 1-1 منحني انجماد ايده آل واقعي چدن خاكستري ] 40[ 12
فصل دوم 12
مروري بر منابع 12
2-1 تغيير حالت يوتكتوئيد در چدنهاي خاكستري 13
2-1-1 تشكيل حلقه هاي فريت در اثر تجزيه آستنيت 14
شكل 2-2: الف – طرحي از يك گرافيت ورقه اي در زمينه اي از آستنيت، درست پيش از تجزيه آستنيت 15
2-1-2 تشكيل پرليت در اثر تجريه آستنيت 16
2-2 اثر منگنز، بر سينتيك تغيير حالت يوتكتوئيد در چدنهاي خاكستري 17
شكل 4-2: مقطعي از نمودار تعادلي سه تايي Fe-C-Si ]17[. 20

تأثير منگنزبرمنحني هاي سرد شدن ريزساختار و خواص مكانيكي

شكل 5-2: طرحي از مكانيزم تجزيه آستنيت و تشكيل حلقه هاي فريت ]17[. 21
2-2-1  اثر منگنز، بر منحني هاي سرد كردن 21
شكل 7-2: تغييرات محدوده دمايي تغيير حالت يوتكتوئيد برحسب درصد در مقادير مختلفي از منگنز]3[. 23
شكل 8-2: اثر منگنز بر منحني سرد كردن در محدودة تغيير حالت يوتكتوئيد ]3[ 24
شكل 9-2: اثر منگنز يا قلع بر زمان شروع و پايان تغيير حالت يوتكتوئيد ]3[. 25
2-3 اثر منگنز، بر ريز ساختار چدنهاي خاكستري 28
2-3-1 اثر منگنز، بر ساختار زمينة چدنهاي خاكستري 29
شكل 11-2: اثر عناصر آلياژي مختلف بر سختي محلولي فاز فريت [17]. 30

تأثير منگنزبرمنحني هاي سرد شدن ريزساختار

شكل 12-2: اثر منگنز، بر ريز سختي پرليت 32
شكل 13-2: اثر منگنز، قلع يا منگنز بر تجزيه حرارتي پرليت در دماي 680 درجة سانتيگراد [27]. 33
2-3-2 اثر منگنز بر مشخصات گرافيتهاي ورقه اي 33
2-4  اثر منگنز، بر خواص مكانيكي چدنهاي خاكستري 35
شكل 14-2: اثر منگنز، قلع يا منگنز بر خواص كششي نمونه هايي از چدن خاكستري (نمونه هاي كششي از كيل بلوكهاي به ضخامت 4/25 ميليمتر تهيه شده است [27]. 36
2-4-2) اثر منگنز، بر سختي چدنهاي خاكستري 37
شكل 15-2:اثر منگنز، بر سختي نمونه اي از چدن خاكستري با درصد هاي متغير از اين عنصر 37
شكل 16-2 اثر درصد پرليت حاصل از افزايش عنصر منگنز، بر سختي نمونه اي از چدن خاكستري [27]. 38
شكل 17-2: تغييرات سختي در چدنهاي خاكستري با درصدهاي متفاوتي از منگنز و قلع، برحسب درصد قلع [30].333 39
شكل 18-2: تغييرات انرژي ضربه در چدنهاي خاكستريي با درصد هاي متفاوت از منگنز و قلع، برحسب درصد قلع (نمونه ها از نوع شارپي و بدون شيار هستند) [30]. 40

منحني هاي سرد شدن ريزساختار

فصل سوم 42
روش انجام آزمايش 42
3-1 استانداردهای آزمایش 43
فصل چهارم 45
نتايج 45
4-1 بررسي منحني‌هاي سرد شدن 46
4-2 بررسي ريز ساختار 46
4-3 بررسي عمق تبريد و دانسيته 47
4-4 بررسي خواص مکانيکي 48
فصل پنجم 49
نتيجه گيري 49
نتایج بدست آمده 50
منابع و مآخذ 51
ABSTRACT 54

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 54

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

دانلود تأثير منگنزبرمنحني هاي سرد شدن ريزساختار و خواص مكانيكي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد