دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود تحقيقي بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهاي نوع Ty 10546 در واحدهاي گازي نوع V 94-2

فهرست مطالب

 ژنراتور                                                                                                                 2
ماشين سنكرون                                                                                                     4-3
دور نمائي از ژنراتور                                                                                               4
استاتور                                                                                                              4
پوسته                                                                                                                5
سيم پيچ استاتور                                                                                                    6
روتور                                                                                                                7
بدنهء روتور                                                                                                         8
سيم پيچ خفه كننده                                                                                                 9
حلقه هاي جمع كننده                                                                                            10-9
هوا كشها                                                                                                            10
سيستم خنك كننده                                                                                                10
مسير هوا خنك كن در استاتور                                                                                 11-10
مسير هوا خنك كن در روتور                                                                                   11
فيلترهاي جبران كنندهء هوا                                                                                     12-11
كولرها                                                                                                                12
ياتاقانها                                                                                                               13

روغن كاري                                                                                                            13
كنترل نظارت حرارتي توربين                                                                                        13
رينگهاي لغزشي و نگهدارنده هاي زغالي                                                                          13
بهره برداري                                                                                                              14
بهره برداري كلّي                                                                                                        14
سيم پيچ استاتور                                                                                                        14
روتور                                                                                                                     15
هسته استاتور                                                                                                            15
پايداري و تثبيت وضعيت                                                                                            15
اختلاف انبساط سيم پيچ استاتور و هسته آن                                                                     15
لرزشها و ارتعاشات                                                                                                    16
راه اندازي ،بارگيري و تريپ                                                                                         16
ملاحضات                                                                                                                16
پيش راه اندازي                                                                                                          17
اخطار                                                                                                                      17
راه اندازي                                                                                                            18-17
دستور العمل هاي سنكرون شدن                                                                                     18
بهره برداري به هنگام پارالل                                                                                           19
تغيير در بار راكتيو                                                                                                       19
تريپ يا قطع مدار                                                                                                       19
تريپ نرمال                                                                                                               19
تنظيم اتوماتيك ولتاژ                                                                                                  20
تنظيم دستي ولتاژ                                                                                                        20
بهره برداري در فركانس بالا                                                                                           20
بهره برداري در فركانس كم                                                                                           20
خروج از حالت سنكرون                                                                                              21
قطع ميدان تحريك                                                                                                     22

تريپ همزمان                                                                                                            22
تريپ ژنراتور    22
تريپ كليد اصلي ژنراتور                                                                                               22
تريپ ترتيبي                                                                                                              22
تريپ دستي                                                                                                               23
برگشت اصلي وتريپ                                                                                                   23
برگشت دستي                                                                                                           23
حفاظت هاي ژنراتور                                                                                               24-23
پلاك مشخصات ژنراتور                                                                                          25-24
تصوير ژنراتور                                                                                                           26
بخش دوّم                                                                                                                 27
مقدمه سيستم تحريك                                                                                              29-28
تحليل سيستم تحريك                                                                                             31-30
پل تريستوري                                                                                                            31
ولتاژ ،جريان نامي                                                                                                        32
مقادير نامي سيستم تحريك                                                                                            33
مقادير نامي ترانس تحريك                                                                                             34
فيوز ها                                                                                                                    34
اسنابر                                                                                                                     35
كروبار                                                                                                                    35
مقاومت تخليه                                                                                                          36
حفاظت هاي كانورتر                                                                                                   36
فيوز                                                                                                                        36
حفاظت ماكزيمم جريان لحظه اي                                                                                    36
حفاظت اضافه جريان تأخيري                                                                                         37
حفاظت جريان نامتعادل                                                                                               38
قسمت كنترلي                                                                                                       40-39
كارت هاي سيستم                                                                                                  42-40
دياگرام تنظيم                                                                                                            42
فاز شيفتر و طراحي آن                                                                                                43
آتش گيت تريستور ها                                                                                             46-44
تست تريستور وزواياي آتش آن                                                                                 47-46
ساختار نرم افزا ر                                                                                                   48-47
توابع رگولاتور                                                                                                     49-48
كنترل ريداندانت                                                                                                      49
پايانهء عيب يابي                                                                                                   50-49
نرم افزار پي سي ترم                                                                                                   51
فشرده اي از سيستم تحريك با شبكه                                                                          63-52
تصاوير سيستم تحريك                                                                                           65-63
بخش سوّم                                                                                                          66
سيستم راه انداز                                                                                                          67
سيستم راه انداز نيروگا ه                                                                                           69-68
معايب و مزايا                                                                                                            69
مشخّصات سيستم                                                                                                       69
بررسي قسمت هاي مختلف سيستم                                                                            74-70
شرح عملكرد كارت ها                                                                                           81 -75
مشخصات ترانس سيستم راه انداز                                                                                    82
نحوهء عملكرد وحلقهء اصلي كنترل در سيستم راه انداز                                                     86-83
حفاظت هاي داخلي پانل                                                                                               87
حفاظت هاي خارجي پانل                                                                                             87
خطاي باس                                                                                                              89
تصاوير                                                                                                              94-90
منابع ومراجع                                                                                                           95

دانلود تحقيقي بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهاي نوع Ty 10546 در واحدهاي گازي نوع V 94-2
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد