دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود رایگان مقاله آموزش وپرورش پیش ازدبستان

آموزش وپرورش پیش ازدبستان

محبوب من، از خواب برخيز چرا كه روحم در آن سوي درياهاي هراس آور تو را  مي خواند  و نفسم بالهايش را بر فراز امواج كف آلود و خشمگين به سوي تو گسترده است. برخيز! كه از حركت باز ايستاده اي و آرامش غوغاي سُم اسبان را از كار انداخته  و گام هاي رهگذران از حركت باز مانده اند. و خواب جانهاي انسان را در آغوش گرفته و تنها من بيدار مانده ام چرا كه هرگاه مرا غرقه سازد، شوق مرا بيرون مي آورد. و هرگاه موانع مرا از تو دور سازند، محبت مرا به تو نزديك مي دارد. محبوب من، خوابگاهم را از بيم فراموشي پنهان شده از لابلاي رواندازها ترك گفته ام و به كتاب روي آورده ام چرا كه نا له من سطرها را از صفحات زدود و پيش چشمانم اوراقي صاف و سپيد تبديل كرد. محبوب من برخيز! و سخنان مرا بشنو.

محبوب من آنگاه نداي تو را آنسوي درياها شنيدندو لمس كردن دستانت را حس كردم. بهوش آوردم و طاقتم را ترك كردم و بر روي علف زار ها به راه افتادم و گام ها و كناره هاي لباسم از شبنم شب نمناك شد. زينهار كه من اينك زير شاخه هاي درختان بادام كه گل داده اند، ايستاده ام و محبوب من صداي تو را مي شونم.

نازنينا، با من سخن بگو و بگذار كه نفسهايت همراه با فضاي پيشرو از دره هاي لبنان به سوي من آيد. با من سخن بگو كه كس ديگر نمي شوند، چرا كه تاريكي همه آفريدگان را به لانه هايشان گسيل داشته و خواب ساكنان اين شهر را مست كرده و تنها من بيدار ماندم، محبوب من، آسمان نقابي از اشعه ماه بافته و آن را بر پيكر لبنان انداخته است، نازنينا آسمان از تاريكي شب ردايي ضخيم بافته كه آسترش از دود كارخانه ها و نفس هاي مرگ است و با آن گوشه هاي شهر را فرو پژشانده است.

دانلود رایگان مقاله آموزش وپرورش پیش ازدبستان

چکیـده

عنوان :آموزش وپرورش پیش ازدبستان

هدف من ازتهیه این پروژه این است که برای راه اندازی وتأ سیس یک مهداستاندارد باید این مراحل راطی کرد که مراحل عبارتنداز :

تعریف

اهمیت

ضرورت

برنامه ها یآموزش وپرورش پیش ازدبستان

بازیهای کودکان

ودرمرحله آخر  برآورد هزینه  تأسیس یک مهد استاندارد

نيايش

محبوب من، از خواب برخيز چرا كه روحم در آن سوي درياهاي هراس آور تو را  مي خواند  و نفسم بالهايش را بر فراز امواج كف آلود و خشمگين به سوي تو گسترده است. برخيز! كه از حركت باز ايستاده اي و آرامش غوغاي سُم اسبان را از كار انداخته  و گام هاي رهگذران از حركت باز مانده اند. و خواب جانهاي انسان را در آغوش گرفته و تنها من بيدار مانده ام چرا كه هرگاه مرا غرقه سازد، شوق مرا بيرون مي آورد. و هرگاه موانع مرا از تو دور سازند، محبت مرا به تو نزديك مي دارد. محبوب من، خوابگاهم را از بيم فراموشي پنهان شده از لابلاي رواندازها ترك گفته ام و به كتاب روي آورده ام چرا كه نا له من سطرها را از صفحات زدود و پيش چشمانم اوراقي صاف و سپيد تبديل كرد. محبوب من برخيز! و سخنان مرا بشنو.

محبوب من آنگاه نداي تو را آنسوي درياها شنيدندو لمس كردن دستانت را حس كردم. بهوش آوردم و طاقتم را ترك كردم و بر روي علف زار ها به راه افتادم و گام ها و كناره هاي لباسم از شبنم شب نمناك شد. زينهار كه من اينك زير شاخه هاي درختان بادام كه گل داده اند، ايستاده ام و محبوب من صداي تو را مي شونم.

نازنينا، با من سخن بگو و بگذار كه نفسهايت همراه با فضاي پيشرو از دره هاي لبنان به سوي من آيد. با من سخن بگو كه كس ديگر نمي شوند، چرا كه تاريكي همه آفريدگان را به لانه هايشان گسيل داشته و خواب ساكنان اين شهر را مست كرده و تنها من بيدار ماندم، محبوب من، آسمان نقابي از اشعه ماه بافته و آن را بر پيكر لبنان انداخته است، نازنينا آسمان از تاريكي شب ردايي ضخيم بافته كه آسترش از دود كارخانه ها و نفس هاي مرگ است و با آن گوشه هاي شهر را فرو پژشانده است.

محبوب من، ساكنان روستاها از كوفهايشان برخاسته و بين درختان گردو و بيد ايستاده اند و جانهايشان به سوي نمودگاه آرزو پيشي مي گيرد.

محبوب من، شاخه ها خم شدند و صداي برگهايش با نواي جويبار جاري در هم آميخت و ترانه سليمان و طنين گيتار داوود و آوازهاي موصولي را دوباره به گوش من تكرار كرد.

محبوب من، سپيده دميد و انگشتان بيداري پلك هاي خواب را به بازي گرفت و اشعه بنفش رنگ از آنسوي شب به راه افتاد و پرده شب را از عزم شكوه زندگي برداشت و روستاهاي تكيه داده به آسودگي و آرامش بر فراز دره به هوش آمدند وزنگ كينه ها آواز سر دادند و نداي محبوبي كه به نماز صبح ايستاده، سراسر فضا را پر كرد. در غارها طنين آن را تكرار مي كردند. چنانكه گويي همه طبيعت برخواسته تا نماز بگذارد. گوساله ها آغل خود را ترك گفته، گله هاي گوسفندان و بزها محوطه خود را رها كرده و به سوي كشتزارها بازگشته اند، تا گل علفزارهاي درخشان به قطره هاي شبنم را  بچرند. و چوپان پيشاپيش آنان قدم مي زنند و بچه ها كه همراه با گنجشكان با دميدن سپيده سلام مي گويند، در پي آنها قرار دارند .

نازنينا، سپيده دميد و بر بلندي خانه هاي انبوه چادرهاي سنگين و روز گسترده شدند. و پرده ها را از پس پنجره ها برداشته و درها گشوده شدند و چره هاي گرفته و ديدگان خواب آلود، بيدار شدندو بيچارگي راهي كارخانه ها شد و بوته مرگ را در كنار زندگي كاشت. كه سايه نا اميدي  و بيم بر نمودگاه هاي آشكارشان پيدا بود كه گويي به سوي  جنگلي هراس انگيز و كشنده برده مي شوند. زينهار، كه خيابانها از كساني كه شتابان بودند و خواسته ها داشتند، پرشده بود. و فضاي سرشار از بي ثباتي آهن و گردش دستگاه ها و فرياد بخار سرشار بود و شهر به ميدان جنگي تبديل شده بود كه در آنجا نيرومند، ناتوان را مي كشت و ثروتمدان ستمكار حاصل تلاش بي نوايان مسكين را به خود اختصاص مي دادند.

فهرست مطالب

مقدمه      10

فصل اول   11

تعریف لغوی آموزش وپرورش  12

تاریخچه آموزش وپرورش درایران  17-13

اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان 18

اهداف آموزش وپرورش  پیش ازدبستان                          20-18

استراتژی های آموزشی                                                  20

برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان                          21-20

آموزش پیش دبستانی (1)                                              22-21

برنامه های آموزشی                                                       22

برنامه ریزی ومدیریت آموزشی                                       24-22

آیا دوره پیش دبستانی لازم است                                     24

فصل دوم                                                                   25

بررسی نظام آموزشی وپرورشی دردوره  پیش ازدبستانی

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درفرانسه              32-26

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درانگلستان           45-32

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درپاکستان           45

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراندونزی           56-45

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درهلند                 58-56

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درآلمان               60-58

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراتریش              61-60

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درلیبی                 66-61

فصل سوم                                                                   67

نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک

نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک                68

آشنایی کودک باکودکستان                                           69-68

اهمیت مهدکودک                                                        69

درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد                        71-69

نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان                     72-71

نقش مهدکودک دراحیای ارزشهای فرهنگی                    74-72

انتظارات والدین از مهدکودک                                       75-74

فصل چهارم

ویژگیهای کودکان 6-3 ساله                                         76

ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی ، عاطفی ، هوشی وذهنی     77

ویژگی کودکان چهارساله                                              78

ویژگی کودکان پنج ساله                                               79

ویژگی کودکان شش ساله                                             80

رشد عاطفی اجتماعی آیا میدانید که ؟                             84-81

رشد جسمی حرکتی                                                      86-84

رشد زبان                                                                      88-86

رشد شناختی                                                                  91-88

رشد بیان خلاق ودرک زیباییها                                       92-91

خصوصیات دوره کودکستانی                                         92

رشد جسمانی                                                                 93-92

رشدحسی حرکتی                                                          94-93

رشد ذهنی                                                                     95-94

رشدعاطفی                                                                    97-96

دووسه سالگی                                                               99-97

سه وچهارسالگی                                                            102-99

پنچ وشش سالگی                                                          103-102

فصل پنجم                                                                  104

بازیهای کودکان                                                            105

کودکان وبازی                                                              106

نوع وبازی                                                                     106

بازی وورزش درروایات اسلام                                                     107

همبازی کودک                                                                         110-108

شکایت ازبازی کودکان درکوچه ها                                            110

والدین بی خیال                                                                                     111-110

نکات مهم درانتخاب همبازی برای کودکان                                 111

محیط بازی                                                                               113-111

کنترل محیط بازی                                                                      113

سرکشی ازبازیهای کودکان                                                        114

مقداربازی                                                                                 117-115

بازی وخلاقیت                                                                           119-117

بازی                                                                                         121-119

ارزشهای بازی                                                                           124-121

آب بازی                                                                                   126-124

نکات ایمنی برای آب بازی                                                         126

راههای بازی باآب                                                                     129-127

رشد ذهنی وشناختی                                                                   131-129

رشد عاطفی اجتماعی                                                                 134-131

فصل ششم                                                                              135

فرضیه شناختی – رشدی پیاژه                                                      135

مراحل 2و3 اندیشه پیش ازعمل 7-2 سالگی                              136

رشد فعالیت نمادین                                                                    138-136

تعقل علمی                                                                                139-138

طبقه بندی                                                                                 140-139

اندیشه اجتماعی                                                                                     142-140

قضاوت اخلاقی                                                                          142

زنده گرایی                                                                               144-142

خلاصه ونتیجه                                                                            145-144

فصل هفتم                                                                             146

گفتگو بافرخنده مفیدی                                                             152-146

فصل هشتم                                                                                153

آیین نامه تأسیس ، انحلال واداره مهدکودک                               188-153

نیروی انسانی 189

چارت سازمانی  190

هزینه تأسیس مهد195-191

برنامه کلاسی آمادگی 196

رنامه کلاسی 4-3 ساله ها  197

برنامه غذایی 197

فصل نهم

ضمائم وپیوستها

فهرست منابع ومآخذ

مقدمه

كودكان سرمايه هاي ارزشمند وسازنده آينده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره كودكي كه زمان شكل گيري شخصيت و ايجاد عادات مختلف و پيشگيري از بروز مشكلات است. آينده فرد و جامعه را بنايي نهد و مسير حركت مملكت را مشخص مي سازد. توجه به مسائل و مشكلات كودكان باعث پيشرفت و ترقي جامعه مي شود و غفلت در رفع مشكلات آنان، خسارات جبران ناپذيري به بار مي آورد. از اين رو، سرمايه گذاري  و برنامه ريزي در آموزش و پرورش ابتدايي، از حساسترين و مهمترين وظايف دست اندر كاران و مسئولان جامعه است و بايد از اولويت ويژه اي برخوردار باشد.

هدف ما در اينجا آشنا ساختن خواننده با خصوصيات، شيوه هاي شناخت، برقراري ارتباط صحيح، نحوه كاركردن و درنهايت رفع مشكلات كودكان است. براي نيل به اين هدف ابتدا تعاريف، اهداف، تاريخچه، ضرورت و اصول راهنمايي و مشاوره كودك مورد بررسي قرار گرفته، سپس مطالبي درباره خصوصيات دوره كودكي ارائه شده است تا دست اندركاران آموزش و پرورش و مشاوره كودك بتوانند رفتارهاي عادي كودكان را از رفتارهاي غير عادي تشخيص دهند.

فهرست منابع ومأخذ

1- آموزش وپرورش پیش ازدبستان – ترجمه فرخنده مفیدی . دفترنشر فرهنگ اسلامی  تهران 1380

2- اسلام وتعلیم وتربیت ج 2 . ابراهیم امینی ص 221و 222

3- روانشناسی رشد ( جزوه )

4- روانشناسی تربیتی ( جزوه )

5- راهنمایی ومشاوره کودک – دکترعبداله سفیع آبادی – وزارت فرهنگ وارشاداسلامی

6- غررالحکم 54/8

7- میزان الحکمه ج10 ، ح 22450

8- نشریه ایران سال دهم – شماره 2964   آبان 1383

9- آدرس سایت اینترنتی      www.iranculture.org

10- آدرس سایت اینترنتی   www.kho- ps.TAL IF.NET

http://razi-anar.persianblog.com11

ضمائم وپیوستها

منبع : Article.University

لطفا جهت حمایت از ما به این مطلب امتیاز دهید

دکمه دانلود 2