برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خانه » دانلود مقالات رایگان » دانلود رایگان مقاله آموزش وپرورش پیش ازدبستان
دانلود رایگان مقاله آموزش وپرورش پیش ازدبستان

دانلود رایگان مقاله آموزش وپرورش پیش ازدبستان

آموزش وپرورش پیش ازدبستان

محبوب من، از خواب برخیز چرا که روحم در آن سوی دریاهای هراس آور تو را  می خواند  و نفسم بالهایش را بر فراز امواج کف آلود و خشمگین به سوی تو گسترده است. برخیز! که از حرکت باز ایستاده ای و آرامش غوغای سُم اسبان را از کار انداخته  و گام های رهگذران از حرکت باز مانده اند. و خواب جانهای انسان را در آغوش گرفته و تنها من بیدار مانده ام چرا که هرگاه مرا غرقه سازد، شوق مرا بیرون می آورد. و هرگاه موانع مرا از تو دور سازند، محبت مرا به تو نزدیک می دارد. محبوب من، خوابگاهم را از بیم فراموشی پنهان شده از لابلای رواندازها ترک گفته ام و به کتاب روی آورده ام چرا که نا له من سطرها را از صفحات زدود و پیش چشمانم اوراقی صاف و سپید تبدیل کرد. محبوب من برخیز! و سخنان مرا بشنو.

محبوب من آنگاه ندای تو را آنسوی دریاها شنیدندو لمس کردن دستانت را حس کردم. بهوش آوردم و طاقتم را ترک کردم و بر روی علف زار ها به راه افتادم و گام ها و کناره های لباسم از شبنم شب نمناک شد. زینهار که من اینک زیر شاخه های درختان بادام که گل داده اند، ایستاده ام و محبوب من صدای تو را می شونم.

نازنینا، با من سخن بگو و بگذار که نفسهایت همراه با فضای پیشرو از دره های لبنان به سوی من آید. با من سخن بگو که کس دیگر نمی شوند، چرا که تاریکی همه آفریدگان را به لانه هایشان گسیل داشته و خواب ساکنان این شهر را مست کرده و تنها من بیدار ماندم، محبوب من، آسمان نقابی از اشعه ماه بافته و آن را بر پیکر لبنان انداخته است، نازنینا آسمان از تاریکی شب ردایی ضخیم بافته که آسترش از دود کارخانه ها و نفس های مرگ است و با آن گوشه های شهر را فرو پژشانده است.

دانلود رایگان مقاله آموزش وپرورش پیش ازدبستان

چکیـده

عنوان :آموزش وپرورش پیش ازدبستان

هدف من ازتهیه این پروژه این است که برای راه اندازی وتأ سیس یک مهداستاندارد باید این مراحل راطی کرد که مراحل عبارتنداز :

تعریف

اهمیت

ضرورت

برنامه ها یآموزش وپرورش پیش ازدبستان

بازیهای کودکان

ودرمرحله آخر  برآورد هزینه  تأسیس یک مهد استاندارد

نیایش

محبوب من، از خواب برخیز چرا که روحم در آن سوی دریاهای هراس آور تو را  می خواند  و نفسم بالهایش را بر فراز امواج کف آلود و خشمگین به سوی تو گسترده است. برخیز! که از حرکت باز ایستاده ای و آرامش غوغای سُم اسبان را از کار انداخته  و گام های رهگذران از حرکت باز مانده اند. و خواب جانهای انسان را در آغوش گرفته و تنها من بیدار مانده ام چرا که هرگاه مرا غرقه سازد، شوق مرا بیرون می آورد. و هرگاه موانع مرا از تو دور سازند، محبت مرا به تو نزدیک می دارد. محبوب من، خوابگاهم را از بیم فراموشی پنهان شده از لابلای رواندازها ترک گفته ام و به کتاب روی آورده ام چرا که نا له من سطرها را از صفحات زدود و پیش چشمانم اوراقی صاف و سپید تبدیل کرد. محبوب من برخیز! و سخنان مرا بشنو.

محبوب من آنگاه ندای تو را آنسوی دریاها شنیدندو لمس کردن دستانت را حس کردم. بهوش آوردم و طاقتم را ترک کردم و بر روی علف زار ها به راه افتادم و گام ها و کناره های لباسم از شبنم شب نمناک شد. زینهار که من اینک زیر شاخه های درختان بادام که گل داده اند، ایستاده ام و محبوب من صدای تو را می شونم.

نازنینا، با من سخن بگو و بگذار که نفسهایت همراه با فضای پیشرو از دره های لبنان به سوی من آید. با من سخن بگو که کس دیگر نمی شوند، چرا که تاریکی همه آفریدگان را به لانه هایشان گسیل داشته و خواب ساکنان این شهر را مست کرده و تنها من بیدار ماندم، محبوب من، آسمان نقابی از اشعه ماه بافته و آن را بر پیکر لبنان انداخته است، نازنینا آسمان از تاریکی شب ردایی ضخیم بافته که آسترش از دود کارخانه ها و نفس های مرگ است و با آن گوشه های شهر را فرو پژشانده است.

محبوب من، ساکنان روستاها از کوفهایشان برخاسته و بین درختان گردو و بید ایستاده اند و جانهایشان به سوی نمودگاه آرزو پیشی می گیرد.

محبوب من، شاخه ها خم شدند و صدای برگهایش با نوای جویبار جاری در هم آمیخت و ترانه سلیمان و طنین گیتار داوود و آوازهای موصولی را دوباره به گوش من تکرار کرد.

محبوب من، سپیده دمید و انگشتان بیداری پلک های خواب را به بازی گرفت و اشعه بنفش رنگ از آنسوی شب به راه افتاد و پرده شب را از عزم شکوه زندگی برداشت و روستاهای تکیه داده به آسودگی و آرامش بر فراز دره به هوش آمدند وزنگ کینه ها آواز سر دادند و ندای محبوبی که به نماز صبح ایستاده، سراسر فضا را پر کرد. در غارها طنین آن را تکرار می کردند. چنانکه گویی همه طبیعت برخواسته تا نماز بگذارد. گوساله ها آغل خود را ترک گفته، گله های گوسفندان و بزها محوطه خود را رها کرده و به سوی کشتزارها بازگشته اند، تا گل علفزارهای درخشان به قطره های شبنم را  بچرند. و چوپان پیشاپیش آنان قدم می زنند و بچه ها که همراه با گنجشکان با دمیدن سپیده سلام می گویند، در پی آنها قرار دارند .

نازنینا، سپیده دمید و بر بلندی خانه های انبوه چادرهای سنگین و روز گسترده شدند. و پرده ها را از پس پنجره ها برداشته و درها گشوده شدند و چره های گرفته و دیدگان خواب آلود، بیدار شدندو بیچارگی راهی کارخانه ها شد و بوته مرگ را در کنار زندگی کاشت. که سایه نا امیدی  و بیم بر نمودگاه های آشکارشان پیدا بود که گویی به سوی  جنگلی هراس انگیز و کشنده برده می شوند. زینهار، که خیابانها از کسانی که شتابان بودند و خواسته ها داشتند، پرشده بود. و فضای سرشار از بی ثباتی آهن و گردش دستگاه ها و فریاد بخار سرشار بود و شهر به میدان جنگی تبدیل شده بود که در آنجا نیرومند، ناتوان را می کشت و ثروتمدان ستمکار حاصل تلاش بی نوایان مسکین را به خود اختصاص می دادند.

فهرست مطالب

مقدمه      ۱۰

فصل اول   ۱۱

تعریف لغوی آموزش وپرورش  ۱۲

تاریخچه آموزش وپرورش درایران  ۱۷-۱۳

اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان ۱۸

اهداف آموزش وپرورش  پیش ازدبستان                          ۲۰-۱۸

استراتژی های آموزشی                                                  ۲۰

برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان                          ۲۱-۲۰

آموزش پیش دبستانی (۱)                                              ۲۲-۲۱

برنامه های آموزشی                                                       ۲۲

برنامه ریزی ومدیریت آموزشی                                       ۲۴-۲۲

آیا دوره پیش دبستانی لازم است                                     ۲۴

فصل دوم                                                                   ۲۵

بررسی نظام آموزشی وپرورشی دردوره  پیش ازدبستانی

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درفرانسه              ۳۲-۲۶

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درانگلستان           ۴۵-۳۲

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درپاکستان           ۴۵

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراندونزی           ۵۶-۴۵

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درهلند                 ۵۸-۵۶

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درآلمان               ۶۰-۵۸

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراتریش              ۶۱-۶۰

نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درلیبی                 ۶۶-۶۱

فصل سوم                                                                   ۶۷

نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک

نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک                ۶۸

آشنایی کودک باکودکستان                                           ۶۹-۶۸

اهمیت مهدکودک                                                        ۶۹

درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد                        ۷۱-۶۹

نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان                     ۷۲-۷۱

نقش مهدکودک دراحیای ارزشهای فرهنگی                    ۷۴-۷۲

انتظارات والدین از مهدکودک                                       ۷۵-۷۴

فصل چهارم

ویژگیهای کودکان ۶-۳ ساله                                         ۷۶

ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی ، عاطفی ، هوشی وذهنی     ۷۷

ویژگی کودکان چهارساله                                              ۷۸

ویژگی کودکان پنج ساله                                               ۷۹

ویژگی کودکان شش ساله                                             ۸۰

رشد عاطفی اجتماعی آیا میدانید که ؟                             ۸۴-۸۱

رشد جسمی حرکتی                                                      ۸۶-۸۴

رشد زبان                                                                      ۸۸-۸۶

رشد شناختی                                                                  ۹۱-۸۸

رشد بیان خلاق ودرک زیباییها                                       ۹۲-۹۱

خصوصیات دوره کودکستانی                                         ۹۲

رشد جسمانی                                                                 ۹۳-۹۲

رشدحسی حرکتی                                                          ۹۴-۹۳

رشد ذهنی                                                                     ۹۵-۹۴

رشدعاطفی                                                                    ۹۷-۹۶

دووسه سالگی                                                               ۹۹-۹۷

سه وچهارسالگی                                                            ۱۰۲-۹۹

پنچ وشش سالگی                                                          ۱۰۳-۱۰۲

فصل پنجم                                                                  ۱۰۴

بازیهای کودکان                                                            ۱۰۵

کودکان وبازی                                                              ۱۰۶

نوع وبازی                                                                     ۱۰۶

بازی وورزش درروایات اسلام                                                     ۱۰۷

همبازی کودک                                                                         ۱۱۰-۱۰۸

شکایت ازبازی کودکان درکوچه ها                                            ۱۱۰

والدین بی خیال                                                                                     ۱۱۱-۱۱۰

نکات مهم درانتخاب همبازی برای کودکان                                 ۱۱۱

محیط بازی                                                                               ۱۱۳-۱۱۱

کنترل محیط بازی                                                                      ۱۱۳

سرکشی ازبازیهای کودکان                                                        ۱۱۴

مقداربازی                                                                                 ۱۱۷-۱۱۵

بازی وخلاقیت                                                                           ۱۱۹-۱۱۷

بازی                                                                                         ۱۲۱-۱۱۹

ارزشهای بازی                                                                           ۱۲۴-۱۲۱

آب بازی                                                                                   ۱۲۶-۱۲۴

نکات ایمنی برای آب بازی                                                         ۱۲۶

راههای بازی باآب                                                                     ۱۲۹-۱۲۷

رشد ذهنی وشناختی                                                                   ۱۳۱-۱۲۹

رشد عاطفی اجتماعی                                                                 ۱۳۴-۱۳۱

فصل ششم                                                                              ۱۳۵

فرضیه شناختی – رشدی پیاژه                                                      ۱۳۵

مراحل ۲و۳ اندیشه پیش ازعمل ۷-۲ سالگی                              ۱۳۶

رشد فعالیت نمادین                                                                    ۱۳۸-۱۳۶

تعقل علمی                                                                                ۱۳۹-۱۳۸

طبقه بندی                                                                                 ۱۴۰-۱۳۹

اندیشه اجتماعی                                                                                     ۱۴۲-۱۴۰

قضاوت اخلاقی                                                                          ۱۴۲

زنده گرایی                                                                               ۱۴۴-۱۴۲

خلاصه ونتیجه                                                                            ۱۴۵-۱۴۴

فصل هفتم                                                                             ۱۴۶

گفتگو بافرخنده مفیدی                                                             ۱۵۲-۱۴۶

فصل هشتم                                                                                ۱۵۳

آیین نامه تأسیس ، انحلال واداره مهدکودک                               ۱۸۸-۱۵۳

نیروی انسانی ۱۸۹

چارت سازمانی  ۱۹۰

هزینه تأسیس مهد۱۹۵-۱۹۱

برنامه کلاسی آمادگی ۱۹۶

رنامه کلاسی ۴-۳ ساله ها  ۱۹۷

برنامه غذایی ۱۹۷

فصل نهم

ضمائم وپیوستها

فهرست منابع ومآخذ

مقدمه

کودکان سرمایه های ارزشمند وسازنده آینده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره کودکی که زمان شکل گیری شخصیت و ایجاد عادات مختلف و پیشگیری از بروز مشکلات است. آینده فرد و جامعه را بنایی نهد و مسیر حرکت مملکت را مشخص می سازد. توجه به مسائل و مشکلات کودکان باعث پیشرفت و ترقی جامعه می شود و غفلت در رفع مشکلات آنان، خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد. از این رو، سرمایه گذاری  و برنامه ریزی در آموزش و پرورش ابتدایی، از حساسترین و مهمترین وظایف دست اندر کاران و مسئولان جامعه است و باید از اولویت ویژه ای برخوردار باشد.

هدف ما در اینجا آشنا ساختن خواننده با خصوصیات، شیوه های شناخت، برقراری ارتباط صحیح، نحوه کارکردن و درنهایت رفع مشکلات کودکان است. برای نیل به این هدف ابتدا تعاریف، اهداف، تاریخچه، ضرورت و اصول راهنمایی و مشاوره کودک مورد بررسی قرار گرفته، سپس مطالبی درباره خصوصیات دوره کودکی ارائه شده است تا دست اندرکاران آموزش و پرورش و مشاوره کودک بتوانند رفتارهای عادی کودکان را از رفتارهای غیر عادی تشخیص دهند.

فهرست منابع ومأخذ

۱- آموزش وپرورش پیش ازدبستان – ترجمه فرخنده مفیدی . دفترنشر فرهنگ اسلامی  تهران ۱۳۸۰

۲- اسلام وتعلیم وتربیت ج ۲ . ابراهیم امینی ص ۲۲۱و ۲۲۲

۳- روانشناسی رشد ( جزوه )

۴- روانشناسی تربیتی ( جزوه )

۵- راهنمایی ومشاوره کودک – دکترعبداله سفیع آبادی – وزارت فرهنگ وارشاداسلامی

۶- غررالحکم ۵۴/۸

۷- میزان الحکمه ج۱۰ ، ح ۲۲۴۵۰

۸- نشریه ایران سال دهم – شماره ۲۹۶۴   آبان ۱۳۸۳

۹- آدرس سایت اینترنتی      www.iranculture.org

۱۰- آدرس سایت اینترنتی   www.kho- ps.TAL IF.NET

http://razi-anar.persianblog.com11

ضمائم وپیوستها

منبع : Article.University

لطفا جهت حمایت از ما به این مطلب امتیاز دهید

دکمه دانلود 2

0

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

تماس با پشتیبانی 09383646575

برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

معادله فوق را حل نمایید *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است