دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود رایگان مقاله هوش هیجانی

دانلود رایگان مقاله هوش هیجانی

هوش هيجاني

خود آگاهي هيجاني – خويشتن داري ، همدلي و ياري به ديگران

هوش هيجاني با عمق و چشم انداز وسيع خود نگاهي به ريشه هاي  بيماريهاي خانوادگي و جامعه در اختيار مان قرار مي دهد لذا با گستردگي و اطلاعاتي که بدست مي دهد چهره هاي نويني از هيجان ها را منعکس مي نمايد که از پژوهش هاي فعلي بدست مي آيد هوش هيجاني افراد را  در مقابله با خشونت و ديگر نقاط ضعفي که کودکان دارند آنها را به بزرگسالاني کارآمد و خشنود تبديل مي نمايد .

مجادله ارسطو

ارسطو مي گويد عصباني شدن آسان است همه مي توانند عصباني شوند اما عصباني شدن در مقابل شخصي صحيح به ميزان صحيح در زمان صحيح ، بدليل صحيح و به طريق صحيح آسان نيست .

موج پرخاشگري و طغيان هيجانها در زندگي ما و افراد ما پديد مي آيد هيچکس از اين موج هولناک برون ريزي و تاسف دور نمي ماند اين موج به طرق مختلف به زندگي همه ما راه پيدا مي کند . افزايش ناشايستگي هيجاني ، نوميدي و بي پروائي در زندگي خانوادگي ، جامعه و زندگي جمعي ما دلالت دارند .

ارقامي از گسترش افسردگي در سراسر دنياو ظهور موج مهيبي از پرخاشگري خبر مي دهند بر بروز کسالت هيجاني قرارگيري دلالت دارند .عباراتي چون بهره کشي هيجاني ، فشار رواني در فرهنگ لغات ما رايج شده است رفتارهاي نام عقول بشري قابل بررسي مي باشد . تحقيقات علمي در زمينه هيجان ها به صورتي بي سابقه در کشورها در حال افزايش است توانائي نگريستن به مغز در هنگام فعاليت که به واسطه پيدايش روشهاي بديعي همچون تکنولوژيهاي جديد تصوير برداري از مغز ميسر گشته است از تمامي اين پيشرفتها چشم گيرتر است توده در هم پيچيده و ظريف سلولي هنگام تفکر و احساس ، تصور کردن و رويا چگونه عمل مي کند اين داده هاي عصبي درک روشن تر امکان پذير نموده است که مراکز هيجاني مغز چگونه ما را گرفتار خشم مي سازند يا به گريه وا مي دارند .و اينکه مراکز ديرين تر مغز که ما را به بر افروختي و جنگ يا دلدادگي وا مي دارند چگونه جهت يافته اند اين شفافيت بي سابقه در زمينه شناخت فوايد و مضراتي که هيجان هارا به بار مي آورند باعث شده که براي مقابله با بحران هيجاني که همه ما را گرفتار ساخته است .چاره جوئي نمائيم .

باهوش بودن هيجان ها در مرکز استعداد هاي لازم براي زندگي قرار مي دهد کودکان نسل حاضر نسبت به نسل گذشته از نظر هيجاني با مشکلات بيشتري مواجه مي باشند آنها تنهاتر و افسرده تر و عصباني تر و سرکش تر وعصبي تر و نگراني بيشتروپرخاشگر مي باشند .

در اين رابطه موارد مشروحه زير قابل توجه مي باشد .

رفتار قهرمانانه والدين هدف و توان هيجانها را بر ما نمايان مي کند

عشق نوع دوستانه

و تمامي هيجانهائي که احساس مي کنيم

زندگي بشر بر جسته مي شود .

نقش هيجانها

دل است که حقيقت را در مي يابد وچشم از ديدن حقايق ناتوان است

عميق ترين احساسات و نيز اشتياق ها و آرزوها ي ما اصلي ترين رهبران ما هستند و نوع بشر ادامه حيات خود خود را تا حدود زيادي وامدار قدرت اين عوامل در تعاملات انساني است اين نيرو شگفت انگيز است تنها عشق نيرومند از ديدگاه عقل و از خود گذشتگي آشکار ا نامعقول است اما از ديدگاه دل انسان تصميم ميگيرد دانشمندان اجتماعي بحراني اشاره مي کنند به گفته آنان در مواجهه با وضعيت هاي دشوار و انجام برخي کارها که مهمتر از آنند که تنها به عقل واگذار شود کارهائي از قبيل خطر کردن ، مرگ عزيزان ، پا فشاري بر دستيابي به هدف به رغم شکست هاي مکرر، ايجاد رابطه عاشقانه و تشکيل خانواده ، هيجانها ما را به پيش مي رانند هر هيجان به آمادگي متمايزي براي عمل منجر مي شوند و هر يک از ما در جهتي هدايت مي کند که قبلاً در زندگي بشر به خوبي از عهده چالشهاي مکرر بر آمده است

از آنجا که در طول تکامل بشر اين موقعيت ها همواره بارها و بارها تکرار شده اند نقش بستن مجموعه هيجانها در سلسله اعصاب به شکل گرايش هاي فطري و خود کار قلب آدمي، گواهي بر ارزش حياتي آنهاست ديدگاهي که هنگام بررسي طبيعت بشري نيروي هيجان ها را ناديده مي گيرد بسيار کوته بنيانه است معمولاً در هنگام تصميم گرفتن و عمل کردن احساسات ما به همان اندازه و گاهي بيشتر از تفکر اهميت مي يابند ما در تاکيد بر ارزش و اهميت عقل خالص يعني آنچه هوش را مي توان اندازه گيري نمايد در زندگي بشر از حد اغراق کرده ايم آنگاه که احساسات به غليان در آيند عقل هيچ مي شود حال چه اين امر به صلاح باشد و چه به زيان .

آنگاه که هيجان ها بر منطق چيره مي شوند

يکي از ميراث هاي هيجاني تکامل ، ترس است که آدمي را براي دفع خطر از خانواده خود بسيج مي کند  (مثال براي دختري که مي خواست خانواده اش را بترساند و کشته شود ) همين مورد پدر دختر را وادار کرد که اسلحه خود را بردارد و به جستجوي متجاوزي مي پردازد که فکر مي کرد وارد خانه  شده است دانشمندان تکامل گرا معتقدند که واکنش هاي خودکاري از اين دست در دستــگاه عصبي بشر نقش بسته اند زيرا اين واکنش ها در دوره اي بسيار طولاني و سرنوشت ساز در دوران قديم فرق ميان نابودي و بقا را رقم مي زده اند به رغم وجود قيد و بندهاي اجتماعي هيجانهاي مکرر اً بر دليــل و منطق چيره مي شوند بروز اين خصيصه در طبيعت بيشتر از ساختار بنيادين حيات روحي او سرچشمه مي گيرد .

دکمه دانلود 2

لینک دانلود غیر مستقیم

منبع : پروژه . آی آر

لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید