دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود رایگان مقاله پول‌شویی

پول‌شویی: مفهوم، آثار و سیاست جنایی ایران

چکیده:

در این مقاله نویسنده به دنبال تحلیل مفهومی پول‌شویی از منظر حقوقی و اقتصادی و آثار آن بر شؤون مختلف جامعه است. هم‌چنین بررسی سابقة تاریخی تحصیل درآمد نامشروع در ایران و قوانین موضوعه، اسناد بین‌المللی،‌ازجمله کنوانسیون پالرمو،‌ و قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب بهمن ماه 1386 و مراجع بررسی‌کننده و اقدام‌کننده از منظر غیرکیفری (پیش‌گیری) و کیفری هدف این مقاله بوده است. نویسنده ضمن اشاره به نظام مجازات‌های قانون مبارزه با پول‌شویی و تحصیل درآمد نامشروع،‌ پیش‌نهادات کاربردی- تقنینی نیز ارایه کرده است.

کلیدواژگان: پول‌شویی، تحصیل درآمد نامشروع، کنوانسیون پالرمو، آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پول‌شویی، پیش‌گیری از پول‌شویی، مراجعِ اقدام.

مقدمه

شاید پول‌شویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان‌یافته، دربارة آن صدق نکند. اصطلاح پول‌شویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند. حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ لیکن در فرهنگ حقوقی پول‌شویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد، و از نظر اقتصادی مضر است. پول‌شویی یکی از شریان‌های تجارت مجرمانة جهانی تلقی می‌شود؛ چون ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن ترغیب یا تسهیل فعالیت بزه‌کاران یا تقویت جرایم سازمان‌یافته است. پول‌شویی تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان بوده و باعث می‌گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح درآید. عموماً پول‌شویی را عارضة ثانوی و متقارن با جرم مستند مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاه‌برداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پول‌شویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. ناشناخته ماندن آثار زیان‌بار پول‌شویی برای اقتصاد ایران باعث شده تا کنون عزم جدی یا حساسیت ویژه‌ای برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته است؛ ازجمله، در سال‌های اخیر قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. اما بیم آن داریم که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین، از قبیل قانون نحوة اجرای اصل «49» قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد. لذا در این نوشتار مفهوم و آثار پول‌شویی و سیاست‌های جنایی ایران مبارزه و پیش‌گیری، مراجع مسؤول و اقدامات کیفری و غیرکیفری در نظام قضایی ایران را بررسی می‌کنیم. در پایان نیز به نظام مجازات‌ها اشاره کرده و پیشنهادهایی ارایه می‌شود.

الف) مفهوم و آثار پول‌شویی

1- کارل لوین در مقالة «بانک‌داری خصوصی و پول‌شویی» می‌نویسد: «تطهیر پول موقعی اتفاق می‌افتد که مجرمین سعی دارند که عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه را به‌عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند».[1] پول‌شویی یا تطهیر پول یعنی این که اشخاص یا سازمان‌ها اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی را صحیح جلوه دهند و درآمدهای حاصل شده را دارای منشاء قانونی بدانند. به بیان دیگر، تولید پول از منابع غیرقانونی را پول‌شویی می‌گویند.

[1] . شریفی لرستانی، عبدالرسول (1385)، پول‌شویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان‌نامه، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

منابع و مآخذ

  • باقر زاده، دکتر احد (1382)، جرایم اقتصادی و پول‌شویی، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
  • پول‌شویی، مجموعة سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز 7 و 8 خرداد 1382، چاپ کمیتة معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری.
  • شریفی لرستانی، عبدالرسول (1385)، پول‌شویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان‌نامة دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی..
  • شفیعی خورشیدی، علی اصغر(1386)، مجموعة قوانین و مقررات جزایی جرایم اقتصادی، انتشارات مردم‌سالاری.
  • فصلنامة مجلس و پژوهش (ویژه‌نامة پول‌شویی)، (1382)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شمارة 37.
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  • قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب 2/11/1386 مجلس شورای اسلامی.
  • مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی، مصوب 18/8/1381 شورای پول و اعتبار.
  • میرمحمدصادقی، دکتر حسین (1377)، حقوق جزای بین‌الملل و مجموعة مقالات، نشر میزان، چاپ اول.

 

دکمه دانلود 2

لینک دانلود غیر مستقیم

منبع : پروژه . آی آر

لطفا در انتها به این مطلب امتیاز دهید