دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقيق آموزش در دوران كودكي

آموزش در دوران كودكي

فهرست مطالب :
بيان مساله    1
دوره پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير دارد ؟    4
اهميت و ضرورت موضوع     5
اهداف تحقيق    11
فرضيه تحقيق    12
تعريف متغير ها    13
1-پيش دبستاني :    13
2-آموزش پيش دبستاني :    13
3-عملكرد تحصيلي:    13
لزوم برداشتي نو و ديدي تازه     14
نگرشي بر وضعيت آموزش وپرورش قبل ازدبستان درپاره اي ازكشورهاي جهان    16
1ـ كودكستان در فرانسه    16
2ـ نگرشي بر وضعيت آموزش و پرورش پيش از دستان در آمريكا    17
3ـ آموزش قبل از دبستان در ژاپن    18
4ـ آموزش قبل از دبستان در شوروي    20
5ـ آموزش و پرورش قبل از دبستان در ايران     21
انواع  دوره هاي پيش دبستاني و ويژگيهاي برنامه هاي آنها    28
1ـ مركز مراقبت هاي خانگي :    28
2ـ مراكز مراقبت روزانه :    28
3ـ مهد كودك ها :    29
4ـ كودكستانها :    29
5ـ مدارس آزمايشگاهي :    30
6ـ تعاوني هاي والدين :    30
7ـ مراكز رشد و پرورش كودك :    31
8ـ مهد كودك سيار :    31
تاريخچه كودكستان و عوامل بوجود آورندة آن    32
دورة اساس يا قصد كلي دوره پيش از دبستان    39
پيشينه تحقيق    41
روش تحقيق    49
جامعه آماري    49
روش نمونه گيري (تعيين حجم نمونه)    49
ابزار جمع آوري اطلاعات    51
روش تحليل داده ها    51
روش ارائه يافته ها    51
تجزيه و تحليل داده ها    52
بحث و نتيجه گيري    57
فرضيه :    58
مشخص كردن فرضيه :    59
محدوديت هاي تحقيق    60
پيشنهادات    61
منابع و مآخذ :    62
بيان مساله
كودكان گلهاي زندگي هستند كه اگر نور خورشيد تربيت به آنها بتابد و اگر از جويبار آگاهي آب بنوشند و باز هم اگر مورد توجه ،‌لطف و نوازش كافي قرار گيرند عطرشان باغ زندگي را فرا مي گيرد ، اگر چنين نباشد ، كويري را بوجود مي آورند بي بروبار كه نه باغ ، بلكه خارستان است و اولين سنگ بناي سازندگي شخصيت كودكان و در نهايت سازندگي اجتماع در  همين سالهاي اوليه گذاشته مي شود و لذا هم از نظر كيفي و هم از حيث كمي اين دوره از اهميت خاصي برخوردار است .
بنا به سفارش نبي اكرم (ص) كه مي فرمايد (العلم في الصغر كالنقش في الحجر) كه دانش در كودكي مانند نقش بر سنگ است  . و يا غزالي اشاره اي به اين مطلب دارد كه (هر كار كه عظيم بود ، تخم آن اندر كودكي افكنده باشند  )
در اين راستا فردريك فروبل آلماني سيستمي از بازيهاي آموزشي را براي كودكان ابداع كرد و براي نخستين بار كودكستاني را در سال 1837 در بلانكبرك آلمان  بنا نهاد و در سال 1855 اولين كودكستان در آمريكا توسط كارل شورز تاسيس شد .
در نيم قرن اخير ، آموزش و پرورش پيش دبستاني (كودكستان –مهدكودك )در كشور ما ضرورت پيدا كرد و از سال 1298 در تهران و بعضي از كشورهاي ديگر مانند ايران كودكستانهايي تاسيس شد و مي توان گفت اولين كودكستان ايران در سال 1303 در شهر تبريز در محله صفي بازار توسط جبار باغچه بان به نام باغچه اطفال تاسيس شد  .
در سال 1307 در شيراز تاسيس شد و مخصوص كودكان مرفه بود و اولين امتيازي كه از طرف وزارت معارف و اوقاف صنايع مستطرفه براي تاسيس كودكستان ها صادر شد و به نام خانم برسابه هوسپيان در تاريخ 31/4/1310 بود و اين سال سرآغاز جديدي درتاريخ آموزش هاي پيش دبستاني در ايران بود كه مخصوص كودكان 7-4 سال بود كه در سال 1335 طبق آئين نامه اي سن كودكان 6-3 سال قيد شد و تا سال 1322 كودكستان در ايران وجود داشته است و تا سال 1371 تعداد آنها به 4114 باب رسيد و در كشور بنين نيز دوره دو ساله پيش از دبستان كه كودك از سن 3 سالگي شروع مي كند و تا سن 5 سالگي ادامه مي يابد در اين دوره مطابق علاقه و استعدادش تحصيل مي كند .
آموزش و پرورش در مرحله پيش از دبستان از دير باز در كشور ، بعنوان يك مرحله آموزش مطرح بوده است . يعني از همان زمان كه برنامه ريزي در امر تعليم و تربيت كودكان در دوره دبستان به طور جدي مورد توجه قرار گرفته مساله تعليم و تربيت كودكان در سالهاي اوليه پيش از دبستان كه بايد آن را سالهاي سازندگي و تشكيل دهنده بسياري از صفات و خصوصيات كودك ناميد نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است با توجه به اينكه انسان اولين ارتباط اجتماعي خود را با محيط اطرافش از دوران طفوليت آغاز مي كند و اولين درسهاي زندگي فردي و اجتماعي را در اين سن مي آموزد . لذا اين سن ضرورت توجه بيشتر را مي طلبد و هويدا است ذهن كودك همانند زمين مساعدي است كه تاكنون كشتي در آن صورت نگرفته و بذري افشانده نشده است . بنابراين در چنين زمين مساعدي هر بذري كه افكنده شود پاسخ مي دهد و زمينه رشد  آن با توجه به توانايي هايش فراهم مي شود و حاصل اين بذر تا پايان عمر در مزرعه ذهن كودك باقي مي ماند و فرد از آن تاثير مي پذيرد و بر اساس آن عمل مي كند و تغيير بنيادي آن بسيار مشكل و در مواردي غير ممكن است . بنابراين براي اينكه كودك در مسير صحيح تربيتي قرار گيرد بايد آموزش او را از همان دوران كودكي آغاز كرد ليكن رشد روزافزون صنعت و جامعه صنعتي و تنگناهاي اقتصادي موجب شده تا آنچنان كه بايد و شايد مسئولان با اين موضوع برخورد جدي ننمايند . نگاهي گذرا به تغيير و تحولات آموزش و پرورش پيش از دبستان در طول بيش از نيم قرن گذشته نشانگر اين است كه وجهه نظرهاي شخصي در اين امر بيش از حقايق علمي و عيني و مسلم و غير قابل انكار موثر بوده است .
در طول تاريخ نگرش انديشمندان درباره مقام محيط و جايگاه آموزش كودكان متفاوت بوده است . زماني كودك مينياتور افراد بزرگسال تلقي مي شده و زماني ديگر اين انديشه رواج داشته كه كودك يك بزرگسال كوچك نيست بلكه به خودي خود اهميت و ارزش دارد و از اين رو بايد نيازهاي او را دريافت و در جهت ارضاي آنها كوشيده ولي آنچه مهم است اين است كه آموزش و پرورش در دوره هاي پيش از دبستان خود مرحله اي است كه براي رشد قواي جسماني ، ذهني ، عاطفي ، اعتقادي و اجتماعي كودك ضرورت دارد و از اين مي خواهيم بررسي نماييم كه آيا
دوره پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير دارد ؟….
منابع و مآخذ :
1-آدگافور ، آموختن براي زيستن ، مجيد رهنما ، سال 1354.
2-اسپارگ ، برنارد ، آموزش در دوران كودكي ، حسين نظري نژاد ، انتشارات آستان قدس رضوي ، سال 1366.
3-آقازاده ، احمد ، آ. پ تطبيقي ، جلد اول و دوم ،‌چاپ اول ، انتشارات پيام نور .
4-آناستاري ، تفاوت هاي فردي ، مترجم : جواد ظهوريان ، چاپ دوم ، انتشارت آستانه قدس رضوي ، سال 1369 .
5-پژوهش هاي آموزشي ، پائيز 1370 ، دفتر پژوهشي وزارت آ.پ .
6-سره ، صغري ، «مجله رشد معلم ويژه دبستان و پيش دانشگاهي» ، سال دوازدهم
7-عيسي زاده منشي ، مصطفي ، تاثير دوره آمادگي بر بر پيشرفت تحصيلي ، كلاسهاي چهارم و پنجم ، پايان نامه فوق ليسانس ، دانشگاه تربيت معلم تهران ، 1360
8)مصدقي ، مجتبي ، «مجله رشد معلم ويژه دبستان و پيش دبستان » دوره ششم ، سال 72-1371.
9-مفيدي ، فرخنده ، آموزش و پرورش پيش دبستاني ، چاپ اول ، انتشارات پيام نور سال 1372
10-وزارت آموزش و پرورش ، طرح كليات نظام جديد ، انتشارات وزارت آموزش و پرورش خردادماه 67.

دانلود روش تحقيق آموزش در دوران كودكي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد