دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق ارزشيابي شخصيت كودكان

دانلود روش تحقیق ارزشيابي شخصيت كودكان

فهرست مطالب

چکیده فصل اول
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت پژوهش
فرضیه
تعاریف عملیاتی
الف: تعریف رشد شناختی
ب: تست آدمک رنگی
سایر فرضیه‎ها

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت پژوهش
فرضیه
دلایل ارائه فرضیه
متغیرهای تحقیق
سایر فرضیه‎ها
تعریف واژه‎ها
الف- تعریف نظری
ب- تعریف عملی
1- تحول شناختی (رشدشناختی)
زمینه تحول شناختی
2- تست آدمک رنگی

چکیده فصل دوم
سوابق تحقیق
بررسی نقاشی از دیدگاه‎های مختلف
الف- دیدگاه تکاملی
ب- دیدگاه پیاژه از نقاشی
ج- دیدگاه روانکاوی
د- دیدگاه هنرمندانه
4-دیدگاه هنرمندانه
تفاوتهای پسران و دختران
بکارگیری رنگ در نقاشی

فصل دوم
اولین وسیله آموزش
نقاشی چیست؟
بررسی دیدگاه‎های مختلف راجع به نقاشی
1- دیدگاه تکاملی: (نقاشی به مثابه بازی)
2- دیدگاه پیاژه
مراحل رشد از نظر پیاژه
الف ‎- مرحله حسی ‎- حرکتی
ب- مرحله پیش عملیاتی
ج- مرحله عملیاتی عینی
د- مرحله عملیات صوری
3- دیدگاه روانکاوی
سوابق تحقیق
پژوهش در مورد نقاشی
نقاشیهای فرافکنی
نقاشی سالم
الف- امنیت و اعتماد به نفس
ب- باز بودن
ج- ثبات و نظم
عوامل مؤثر در بیان نقاشی کودکان
تفاوت‎های خلقی در کودکان
میزان فعال بودن
تحریک‎پذیری
بازداری و ترس
تفاوتهای پسران و دختران
تکامل چهره‎نگاری
مراحل تحول شناختی
شکل آدم
بکارگیری رنگ در نقاشی
منشاء اهمیت رنگ

چکیده فصل سوم
طرح مسأله
ابزار پزوهش
تست آدمک رنگی
جامعه آماری
روش نمونه‎گیری
روش اجراء

فصل سوم
طرح مسأله
ابزار پژوهش
تست آدمک رنگی
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‎گیری
روش آماری
فرمول آزمون ‎t برای گروه‎های مستقل
روش اجرا
قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون ترسیم آدمک

فصل چهارم
توصیف اطلاعات
جدول (1-2) ‎- توزیع فراوانی نمرات سر دختران 6 ساله
نمودار (2-2) – هیستوگرام نمرات سر دختران 6 ساله
جدول (3-2) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 6 ساله
نمودار (4-2) – هیستوگرام نمرات سر پسران 6 ساله
جدول (5-2) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 6 ساله
نمودار (6-2) – هیستوگرام نمرات طرح بدن دختران 6 ساله
آزمون معنی‎دار بودن میانگین نمرات سر دختران و پسران 6 ساله
جدول (7-2) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 6 ساله
نمودار (8-2) – هیستوگرام نمرات طرح بدن پسران 6 ساله
جدول (9-2) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 6 ساله
نمودار (10-2) – هیستوگرام نمرات لباس دختران 6 ساله
جدول (1-3) – توزیع فراوانی نمرات لباس پسران 6 ساله
نمودار (10-2) – هیستوگرام نمرات لباس پسران 6 ساله
جدول (3-3) – توزیع فراوانی سر پسران 6 ساله
نمودار (4-3) – هیستوگرام نمرات کلی دختران 6 ساله
جدول (5-3) – توزیع فراوانی نمرات پسران 6 ساله
نمودار (6-3) – هیستوگرام نمرات کلی پسران 6 ساله
جدول (7-3) – توزیع فراوانی سر دختران 7 ساله
نمودار (8-3) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 7 ساله
جدول (9-3) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 7 ساله
نمودار (10-3) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 7 ساله
جدول (1-4) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 7 ساله
نمودار (2-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 7 ساله
جدول (3-4) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 7 ساله
نمودار (4-4) – هیستوگرام نمرات طرح بدن پسران 7 ساله
جدول (5-4) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 7 ساله
نمودار (6-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 7 ساله
جدول (7-4) – توزیع فراوانی در نمرات لباس پسران 7 ساله
نمودار (6-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 7 ساله
جدول (9-4) – توزیع فراوانی نمرات کلی دختران 7 ساله
نمودار (10-4) – هیستوگرام نمرات کلی دختران 7 ساله
جدول (1-5) – توزیع فراوانی نمرات کلی پسران 7 ساله
نمودار (2-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات کلی پسران 7 ساله
جدول (3-5) – توزیع فراوانی نمرات سر دختران 8 ساله
نمودار (4-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 8 ساله
جدول (5-5) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 8 ساله
نمودار (6-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 8 ساله
جدول (7-5) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 8 ساله
نمودار (8-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 8 ساله
جدول (9-5) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 8 ساله
نمودار (10-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن پسران 8 ساله
جدول (1-6) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 8 ساله
نمودار (2-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 8 ساله
جدول (3-6) – توزیع فراوانی لباس پسران 8 ساله
نمودار (4-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 8 ساله
جدول (5-6) – توزیع فراوانی نمرات کلی دختران 8 ساله
نمودار (6-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات کلی دختران 8 ساله
جدول (7-6) – توزیع فراوانی نمرات کلی پسران 8 ساله
نمودار (8-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات کلی پسران 8 ساله
جدول (9-6) – توزیع فراوانی به نمرات سر دختران 9 ساله
نمودار (10-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 9 ساله
جدول (1-7) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 9 ساله
نمودار (2-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 9 ساله
جدول (3-7) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 9 ساله
نمودار (4-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 9 ساله
جدول (5-7) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 9 ساله
نمودار (6-7) – هیستوگرام مربوط به طرح بدن پسران 9 ساله
جدول (7-7) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 9 ساله
نمودار (8-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 9 ساله
جدول (9-7) – توزیع فراوانی لباس پسران 9 ساله
نمودار (10-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 9 ساله
جدول (1-8) – توزیع فراوانی نمرات کلی دختران 9 ساله
نمودار (2-8) – هیستوگرام مربوط به نمرات کلی دختران 9 ساله
جدول (3-8) – توزیع فراوانی نمرات کلی پسران 9 ساله
نمودار (4-8) – هیستوگرام مربوط به نمرات کلی پسران 9 ساله
مقایسه سنی نمرات کلی دختران با یکدیگر
الف- مقایسه نمرات کلی دختران 7 ساله با نمرات کلی دختران 6 ساله
ب- مقایسه نمرات کلی دختران 7 ساله با نمرات کلی دختران 8 ساله
ج- مقایسه نمرات کلی دختران 8 ساله با نمرات کلی دختران 9 ساله
نمودار (9-8) – چندضلعی مقایسه سنی نمرات کلی دختران
مقایسه‎ سنی نمرات کلی پسران با یکدیگر
الف- مقایسه نمرات کلی پسران 7 ساله با نمرات کلی پسران 6 ساله
ب- مقایسه نمرات کلی پسران 7 ساله با نمرات کلی پسران 8 ساله
ج.مقایسه نمرات کلی پسران 8 ساله با نمرات کلی پسران 9ساله
نمودار (10-8) – چندضلعی مقایسه سنی نمرات کلی پسران
جدول (1-9) – میانگین مقیاسهای دختران
جدول (2-9) – میانگین مقیاسهای پسران
جدول (1-9) – میانگین مقیاسهای دختران
نمودار (3-9) – چندضلعی مقایسه نمرات کلی دختران و پسران
نمودار (4-9) – چندضلعی مقایسه سنی نمرات کلی دختران و پسران
شیوة اجرا نمره‎گذاری و نتایج آماری آزمون آدمک رنگی
جدول شماره 1- هنجارگزینی چارکی «مقیاس سر» در پسران براساس سن تقویمی
جدول شماره 2- هنجارگزینی چارکی «مقیاس طرح بدنی» در پسران براساس سن تقویمی
جدول شماره 3- هنجارگزینی چارکی «مقیاس لباس» در پسران براساس سن تقویمی
جدول شماره 4- هنجارگزینی چارکی «مقیاس کلی در پسران» (براساس سن تقویمی)
جدول شماره 5- هنجارگزینی چارکی «مقیاس سر» در دختران براساس سن تقویمی
جدول شماره 6- هنجارگزینی چارکی «مقیاس طرح بدنی» در دختران براساس سن تقویمی
جدول شماره 7- هنجارگزینی چارکی «مقیاس لباس» در دختران براساس سن تقویمی
جدول شماره 8- هنجارگزینی چارکی «مقیاس کلی» در دختران براساس سن تقویمی
ورقه نمره‎گذاری تست آدمک رنگی
الف) جدول شماره 1- مقیاس تحول‎یافتگی

فصل پنجم
بحث و نتیجه‎گیری
مزایای ابزارهای گردآوری اطلاعات
محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر
الف- یادگیری نقاشی
ب- میزان علائق و انگیزش آزمودنی
ج- ترتیب تولد
د- میزان هوش
و- وضیت تحصیلی والدین
م- تفاوتهای بین فردی
پیشنهادات

منابع فارسی
منابع لاتین

ضمیمه

چكيده فصل اول:

نقاشي كودك يك پيام است، آنچه را كه او  نمي‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال مي‎دهد. بررسي و درك زبان نقاشي اطلاعات ارزنده‎ايي را در اختيار والدين و مربيان و روانشناسان و همه كساني مي‎گذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند، اكتشاف نظامدار اين قلمرو به آخرين دهه‎هاي قرن گذشته بازمي‎گردد و بر قوانيني متكي است كه خط‎شناسي نيز از آن سود جسته است.

بيان مسئله:

با توجه به گسترش پژوهشهاي تجربي در زمينه روانشناسي كودك به ويژه به كمك دانش رفتاري و داده‎هاي اساسي كه روانشناسي سنجشي در مورد پرورش سيستم عصبي و مركزي ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتاري كودكان دستخوش تغييرات مختلفي شده است. بنا به تحقيق (ورپيلو) دو روند اساسي در توسعه و پيشرفت درك كودك مؤثر واقع مي‎شود كه يكي تشخيص شناخت اشياء و ديگري تمايز بين آنهاست.

اهداف پژوهش

الف: استفاده از نقاشي به عنوان وسيله‎اي ساده براي سنجش رشد شناختي.

ب: به دست آوردن ارتباط بين جنسيت و رشد شناختي.

ج: به دست آوردن ارتباط بين سن و رشد شناختي

فرمت : ورد | صفحات:  131

*************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود روش تحقیق ارزشيابي شخصيت كودكان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد