دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق اوقات فراغت

دانلود روش تحقیق اوقات فراغت

مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده  فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: ۱ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،۱۹۹۶ صفحه۹۲)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه

۲-۱  بیان مسأله

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

۴-۱ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ اهداف فرعی

۵-۱ تعریف مفاهیم و اصطلاحات

تعریف اسمی

۱-۵-۱ اوقات فراغت

۲-۵-۱ اوقات فراغت در لغت

۳-۵-۱ اوقات در لغت

۳-۵-۱ فراغت در لغت

۴-۵-۱ موفقیت در لغت:

۵-۵-۱ موفقیت تحصیلی

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۱-۲ پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور

۲-۲            پژوهش انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم:چهار چوب نظری

۱-۳ بررسی آراء و اندیشه‌های صاحبنظران

 چهارچوب تئوریک

۵-۱-۳ تئوری طبقات

۶-۱-۳ تئوری مربوط به رابطه‌ی فراغت و بازی

۶-۱-۳ فرضیات تحقیق

مدل تحلیلی تحقیق

فصل چهارم:مبانی روش تحقیق

۱-۴روش تحقیق

۲-۴جامعه‌ی آماری

۳-۴ واحد تحلیل

۴-۴ شیوه‌ی نمونه‌گیری

۵-۴حجم نمونه

۶-۴ تعریف عملیاتی مفاهیم

۷-۴ اعتبار((validitiوپایایی(relibility)

فصل پنجم:یافته های تحقیق

۲-۵ تحلیل های دو متغیره

۲- رابطه بین وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیتهای فوق برنامه

۴- رابطه بین پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیتهای فوق برنامه

۵- رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه  با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه

۶- رابطه میزان رضایت از شرکت در فعالیتهای فوق برنامه با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه

۷- رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیتهای فوق برنامه با موفقیت تحصیلی

فصل ششم:نتیجه گیری

۱-۶ نتیجه گیری

۲-۶ فهرست منابع

ضمائم

 ۱-۱ مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد عرصه‌ی فراغت است.فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند، فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جا افتاده و برای پدید آوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این روست که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را اشکار سازد.برخی از پژوهشگران بر این باورند که پدیده  فراغت در سرتاسر تاریخ زندگی بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصی نیست . اما برخی دیگر فراغت را پدیده‌ای می‌دانند که با تمدن صنعتی پیود دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی و شرایط خاص است که عبارتند از: ۱ـ تحت ‌تأثیر مراسم اجباری و الزامات فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه با اراده و اختیار فرد سپری می‌شود. (براون ،۱۹۹۶ صفحه۹۲)

۲ـ از سایر فعالیت های ضروری زندگی روزمره نظیر خوردن متفاوت است. (دومازیه،۱۳۷۲،صفحه۵۶)

چنانچه این دو شرط ملاک باشد، اوقاعت فراغت در جواع بیش پیش صنعتی وجود نداشته زیرا افراد در گذراندن فراغت خود نظیر تفریحات و سرگرمی نوعی تابع الزامات فرهنگی اجتماعی بوده اند.(فکوهی، ناصر ۱۳۸۲). واقعیت آن است که امروزه وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه‌ی رشد صنعت و هم نتیجه‌ی جامعه‌ی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می‌کنند. به این معنی که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه تا حد زیادی معرف ویژگی‌های فرهنگ آن جامعه است و ازاین نظرگاه،  کوشش برای شناسایی چگونگی‌گذران اوقات فراغت در یک جامعه یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه‌ای است. (چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت در بین جوانان و نوجوانان ،شریفیان، مسعود، صفحه ۵)

۲-۶ فهرست منابع

۱ـ صافی، قاسم، تحقیقی در زمینه کاربرد زمان فراغت دانشجویان دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ خوشه، (۱۳۵۴).

۲ـ شریفیان،محمود،چگونگی پرداختن به فعالیت‌های فراغت بین نوجوانان و جوانان،انتشارات دبیرخانه شورای عالی،چاپ علامه طباطبایی،(۱۳۷۶).

۳ـ رفیع‌پور، فرامرز، جامعه‌ی روستایی و نیازهای آن، انتشارات تهران.پاییز(۱۳۶۴).

۴ـ نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر تألیفات جورج رتیزر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران چاپ علمی(۱۳۷۴).

۵ـ فرهنگ عمید، عمیدحسن، چاپخانه سپهر، تهران( ۱۳۷۴).

۶ـ تورکیلدسن، جرج، اوقات فراغت، ترجمه‌ی عباس اردکانیان، انتشارات نوربخش (۱۳۸۲).

۷ـ دو مازیه، ژوزف ،زمان فراغت از دیدگاه تاریخی و جامعه شناسی ترجمه م آدینه، مجله فرهنگ و زندگی، شماره ۱۲، ۱۳۵۲٫

۸ـ رفیع‌پور، فرامرز کندوکاوها و پنداشته‌ها، شرکت‌ سهامی انتشار، چاپ پانزدهم،( ۱۳۶۴).

۹ـ مجدی، علی‌اکبر، بررسی میزان مطالعه‌ی غیردرسی دانشجویان دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی و عومل موثر بر آن، طرح پژوهشی( بهار ۱۳۸۱).

۱۰ـ پزشکیان، نسرین، رابطه‌ی گذراندن فراغت با بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تریت (پایان‌نامه‌ی نامه‌‌ی کارشناسی) ۱۳۵۴٫

۱۱ـ اسدی، علی: فراغت، تعاریف، دیدگاه‌ها، سمینار ملی رفاه اجتماع کمیته گذرن اوقات فراغت، سازمان برنامه و بودجه، (اسفند )۱۳۵۲٫

۱۲ـ ساروخانی، باقر: جامعه‌شناسی ارتباطات، موسسه اطلاعات انتشارات تهران( ۱۳۷۱).

۱۳_معین محمد،فرهنگ فارسی ،(۱۳۷۴ )

 ۱۴-عظیمی،مژگان،نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان شهرمشهد،طرح پژوهشی،(اسفند ۱۳۷۹  )

    ۱۵-نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان کشور باتاکید برفعالیت ورزشی،فریدون تند نویس،پایان نامه دکترا(۱۳۷۶)

۱۶- www.farhang va pazuhes.com

17- www.fakuhi.com/node

18- www.dokhtaran.com

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 80

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود روش تحقیق اوقات فراغت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد