دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

روش تحقیق بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت

دانلود روش تحقیق بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت

بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت با توجه به برخورد جوامع بشري با مسائل ناهمگون بي شمار فزاينده وابستگي متقابل بين كشور‌ها، تحليل رفتن منابع طبيعي، سرعت فزاينده تغييرات و مسائل عديده‌اي از اين قبيل نياز به يافتن تصويري هر چه جامع‌تر و دقيقتر از آينده براي هر جامعه از ضروريات است. (كفايت، 1372).تورنس (1959) استدلال مي‌كند كه تصاوير آگاه و ناخودآگاه از آينده، نيروي محرك مهمي در پس دستاوردهاي آينده‌اند. تصاوير مثبت آينده، نيروي پر توان مغناطيسي هستند كه ما را به تحرك واداشته‌اند و به ما انرژي لازم را براي حركت به پيش به سوي امكانات، راه‌حلها و دستاوردهاي خلاقي و جديدي مي‌دهند از طرفي براي آنكه بتوانيم قدرت تصور خود را افزايش دهيم و تصاوير مثبتي از آينده خلق كنيم بايد خلاقيت خود را پرورش دهيم. ………………..

دانلود روش تحقیق بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت

فهرست مطالب

فصل اول- بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت تحقيق
اهداف تحقيق عبارتند از
فصل دوم – پيشينه تحقيق
پيشينه تحقيق
تعريف خلاقيت
مفهوم خلاقيت
نظريه هاي مربوط به خلاقيت
خلاقيت معمولي و خارق العاده
چه چيزي خلاقيت نيست؟
تفكر خلاق
فرآيند خلاق
عوامل موثر در خلاقيت
عواملي كه مانع خلاقيت مي شود
روشهاي پرورش خلاقيت
ويژگي هاي كودكان خلاق
اشكال مختلف تخيل و جلوه هاي خلاقيت در كودكان
الگوي شفير
1- والدين مقتدر (همتاي ربع اول در الگوي شيفر)
2- والدين سهل گير (همتاي ربع دوم در الگوي شيفر)
3- والدين مستبد (همتاي ربع سوم در الگوي شيفر)
4- والدين مسامحه كار بي اعتنا (همتاي ربع چهارم در الگوي شيفر)
موقعيت و تأثير خانواده بر رفتار فرزندان
چگونه رفتارهاي ولدين مي تواند خلاقيت را برانگيزد
نيل به دستاورد – نه نمره
والدين فعال و مستقل
قدرداني از خلاقيت
تصور ذهني از آينده
شوخ طبعي
اصول تورنس
شيوه هاي فرزندپروري
فصل سوم- روش تحقيق
مقدمه
جامعه آماري
نمونه آماري
روش آماري
ابزار تحقيق
پرسشنامه شيوه هاي فرزند پروري
پايايي و اعتبار آزمون
آزمون سنجش خلاقيت
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها

بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت

مقدمه
فرضيه شماره يك  بين سبك فرزندپروري مقتدرانه والدين و خلاقيت كودكان رابطه وجود دارد.
جدول شماره 1   ميانگين خلاقيت كودكان با توجه به سبك فرزندپروري والدين
جدول شماره 2  جدول همبستگي مربوط به فرضيه شماره يك
فرضيه شماره 2  بين سبك سهل گيرانه والدين و خلاقيت كودكان رابطه وجود دارد.
جدول شماره 5   ميانگين خلاقيت كودكان با توجه به سبك فرزند پروري
جدول شماره 6  جدول همبستگي مربوط به هزينه شماره 3
فرضيه شماره 3  بين سبك فرزند پروري استبدادي والدين و خلاقيت كودكان رابطه وجود دارد.
جدول شماره 3  ميانگين خلاقيت كودكان با توجه به سبك فرزندپروري والدين
جدول شماره 4  جدول همبستگي مربوط به فرضيه شماره 2
سئوال 1  والدين بايد به بچه هاي خود اجازه دهند تا هر آنچه را كه مي‌خواهند انجام دهند.
جدول شماره 7  توزيع فراواني سبك فرزند پروري والدين
سئوال 2  بچه ها بايد فقط از آنچه كه والدينشان مي گويند پيروي كنند، در غير اين صورت بايد آنها را تنبيه كرد.
جدول شماره 8   توزيع فراواني سبك فرزند پروري والدين
سئوال 3  اگر به مشكلات بچه ها توجه شود اين دردسر را به دنبال دارد كه آنها پرورش شده و انتظارات بيشتري از والدين خواهند داشت.
جدول شماره 9   توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 4  هرگاه والدين تصميمي براي بچه ها مي گيرند بايد دلايل آن را به آنها بگويند.
جدول شماره 10   توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 5   اگر بچه ها نسبت به محدوديتهاي ايجاد شده در خانواده اعتراض كردند والدين بايد با صحبت كردن آنها را قانع كنند.
جدول شماره 11   توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 6   والدين نبايد در كارهاي مربوط به بچه ها دخالت كنند چون بچه ها به طور ذاتي راه خودشان را پيدا مي كنند.
جدول شماره 12   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين

بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت

سئوال 7   اگر بچه ها مطابق ميل والدين خود رفتار كنند در آينده افراد موفقي خواهند شد.
جدول شماره 13  جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 8   بچه ها بايد كاري را كه والدين از آنها انتظار دارند انجام دهند اما اگر انتظارات والدين غير قابل قبول بود بايد بتوانند آزادانه با والدين خود مطرح كنند.
جدول شماره 14   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزند پروري والدين
سئوال 9   وقتي والدين از بچه ها مي خواهند تا كاري انجام دهند بچه ها بايد بدون چون و چرا آنرا انجام دهند.
جدول شماره 15   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 10   والدين نبايد بچه ها را در منزل محدود كنند بلكه بايد آنها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دستكاري كنند.
جدول شماره 16   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزند پروري والدين
سوال 11   هرگاه بچه ها برخلاف ميل والدين رفتار كردند والدين بايد به جاي تنبيه آنها را راهنمايي كنند.
جدول شماره 17   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 12   والدين خيلي زود بايد به بچه ها بفهمانند كه رئيس خانواده چه كسي است؟
جدول شماره 18   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 13   والدين بايد در تصميم گيريهاي مربوط به خانواده فقط آنچه را كه خاص بچه ها است انجام دهند.
جدول شماره 19   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 14   اگر والدين رفتار و خواسته‌هاي بچه ها را محدود نكنند بيشتر مشكلات حل مي شود.
جدول شماره 20  جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 15   والدين بايد هنگام تصميم گيري در مورد مسائل و برنامه هاي خانواده نظر بچه ها را دخالت دهند و از آنها نيز نظرخواهي كنند.
جدول شماره 21  جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 16  والدين بايد بچه هايي كه با نظر آنها مخالفت مي كنند به شدت برخورد نمايند.

بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت

جدول شماره 22   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 17   والدين بايد به بچه ها اجازه دهند تا در كارهاي خودشان تصميم گيرنده باشند.
جدول شماره 23   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 18  شوخي و بازي كردن بچه ها در حضور والدين توهين به آنهاست.
جدول شماره 24   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين.
سئوال 19  بچه ها به بازي و توزيع نياز دارند براي اين كار والدين بايد به آنها اجازه دهند هر وقت دلشان خواست از منزل خارج شوند.
جدول شماره 25   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 20  بايد به بچه ها اجازه داده شود كه اگر فكر مي كنند نظراتشان از نظرات والدين فرد بهتر است آن را ابراز كنند.
جدول شماره 26   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 21  وقتي بچه ها مرتكب اشتباهي مي شوند هيچ گاه نبايد آنها را سرزنش كرد.
جدول شماره 27  جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 22   اگر والدين تصميمي برخلاف ميل بچه ها گرفتند در چنين مواردي بايد در مورد آن با بچه ها گفتگو كنند و حتي اگر اشتباه كرده بودند آن را بپذيرند.
جدول شماره 28    جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 23  گاهي اوقات والدين با بچه ها سازش كنند نه اينكه هميشه انتظار داشته باشند كه بچه ها با آنها سازش كنند.
جدول شماره 29  جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 24  بچه ها را بايد آزاد گذاشت تا خودشان تجربه كسب كنند.
جدول شماره 30   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 25  بعضي از بچه ها ذاتاً بد نيستند و بايد طوري تربيت شوند كه از والدين خود بترسند.
جدول شماره 31  جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 26  بچه ها وقتي بزرگ شوند از سخت گيريهاي والدين خود سپاسگزاري خواهند كرد.
جدول شماره 32   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 27   وقتي بچه ها دچار مشكل و دردسر مي شوند (كاري خطايي انجام مي دهند) بايد بدانند كه با مطرح كردن آن مشكل براي والدين خود تنبيه نمي‌شوند.
جدول شماره 33   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 28  در مجالس و ميهماني ها بايد بچه ها را آزاد گذاشت تا محيط اطراف خود را دست كاري كنند تا حس كنجكاوي آنها ارضا شود.
جدول شماره 34   جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
سئوال 29   بچه ها جدول و كوشا نخواهند بود مگر اينكه درباره كارهاي آنها سختگيري آنها.
جدول شماره 35  جدول توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين

بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت

سئوال 30   اگرچه بچه ها تجربه كمي دارند اما گاهي اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدين است.
جدول شماره 36   توزيع فراواني سبكهاي فرزندپروري والدين
جدول شماره 37   توزيع فراواني خلاقيت كودكان
جدول شماره 38   توزيع فراواني خلاقيت كودكان
جدول شماره 39   توزيع فراواني خلاقيت كودكان
جدول شماره 40   جدول توزيع فراواني خلاقيت كودكان
جدول شماره 41   جدول توزيع فراواني خلاقيت كودكان
جدول شماره 42   توزيع فراواني خلاقيت كودكان
جدول شماره 43   توزيع فراواني خلاقيت كودكان
جدول شماره 44   توزيع فراواني خلاقيت كودكان
تعاريف نظري واژه ها
فصل پنجم و منابع در اين پايان نامه نمي باشد……………

 

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :119

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

روش تحقیق بررسي تأثير شيوه هاي فرزند پروري بر خلاقيت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد