دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاکهای ازدواج در بين دانشجويان

دانلود روش تحقیق بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاکهای ازدواج در بين دانشجويان 

فهرست مطالب

– چکیده
– پیشگفتار
فصل اول : ” طرح تحقیق”
– مقدمه
1-1- بیان مسئله
2-1- سئوال تحقیق
3-1- اهداف تحقیق
4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

فصل دوم: ” ادبیات تحقیق”
الف- ازدواج
1-1-2- تعریف ازدواج
2-1-2- ازدواج بعنوان یک پدیده اجتماعی و تحول آن
3-1-2- انواع ازدواج و معیارهای آن
4-1-2- تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران
ب- پیشینه تحقیق
1-2-2- تحقیقات داخلی
2-2-2- تحقیقات خارجی
ج- چارچوب نظری
1-3-2- نظریه همسان همسری
2-3-2- نظریه نیازهای شخصیتی مکمل
3-3-2- نظریه مجاورت مکانی (همجواری)
4-3-2- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر
5-3-2- تئوری تصور از همسر مطلوب
– بسوی یک نظریه ترکیبی
6-3-2- نظریه مبادله
– بیان فرضیه ها
– مدل تحلیلی

فصل سوم: ” چارچوب روش تحقیق”
1-3- روش تحقیق
2-3- تکنیک جمع آوری اطلاعات
3-3- اعتبار و روائی
4-3- نمونه تحقیق
5-3- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
6-3- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
7-3- زمان و مکان تحقیق
8-3- کاربرد علمی و عملی پژوهش
9-3- متغیرهای تحقیق
10-3- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
فصل چهارم :
توصیف داده ها
فصل پنجم:
– نتیجه گیری
– محدودیت ها
– پیشنهادات
– منابع و مأخذ
– پیوستها

فهرست جداول
جدول 1-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 1 (زیبایی ظاهری) 99
جدول 2-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 2 (آراستگی ظاهری) 100
جدول 3-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 3 (خوش اندام بودن) 101
جدول 4-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 4 (سن همسر) 102
جدول 5-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 5 (خواندن قرآن و کتابهای دینی) 103
جدول 6-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 6 (رعایت حجاب) 104
جدول 7-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 7 (روزه گرفتن) 105
جدول 8-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 8 (فامیل بودن همسر) 106
جدول 9-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 9 (همشهری بودن همسر) 107
جدول 10-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 10 (زبان و قومیت یکسان) 108
جدول 11-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 11 (شغل پدر همسر) 109
جدول 12-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 12 (شغل مادر همسر) 110
جدول 13-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 13 (درآمد پدر همسر) 111
جدول 14-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 14 (درآمد مادر همسر) 112
جدول 15-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 15 (تحصیلات پدر همسر) 113
جدول 16-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 16 (تحصیلات مادر همسر) 114
جدول 17-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 17 (درآمد همسر) 115
جدول 18-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 18 (تحصیلات تحصیلات همسر) 116
جدول 19-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 19 (شغل همسر) 117
جدول 20-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 20 (مهریه) 118
جدول 21-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 21 (جهیزیه) 119
جدول 22-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 22 (اهمیت توجه به نظر والدین) 120
جدول 23-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 23 (همسان تحصیلی) 121
جدول 24-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 24 (میزان تحصیلات همسر) 122
جدول 25-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 25 (اعتقاد دینی خود فرد) 123
جدول 26-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 26 (تناسب سنی) 124
جدول 27-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 27 (سن مورد نظر برای همسر) 125
جدول 28-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 28 (مقبولیت اجتماعی خانواده همسر) 126
جدول 29-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 29 (اصالت خانواده همسر) 127
جدول 30-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک جنس 128
جدول 31-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک تحصیلات 129
جدول 32-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک سن 130
جدول 33-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفکیک جنس و سطح تحصیلات 131
جدول 34-4- خلاصه شاخص های آماری نمره های آزمایشی در ملاکهای ازدواج 132
جدول 35-4- خلاصه نتایج تحلیل و اریانس یک طرفه (به تفکیک چهار گروه سنی) 141
جدول 36-4- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفکیک جنس) 143
جدول 37-4- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفکیک سطح تحصیلات) 145

فهرست نمودارها
شکل 1 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنس 128
شکل 2 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک تحصیلات 129
شکل 3 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک سن 130
شکل 4 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنس و سطح تحصیلات 131
شکل 5 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک زیبایی ظاهری 134
شکل 6 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک اعتقاد مذهبی 135
شکل 7 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک قومیت 136
شکل 8 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک رفاه مادی 137
شکل 9 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک سطح تحصیلات همسر 138
شکل 10 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک سن همسر 139
شکل 11 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاک اصالت

چکیده
از آنجایی که بررسی و شناخت ملاکهای همسرگزینی موجبات تشکیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد، بسیار حائز اهمیت است.
لذا در این پژوهش سعی شده به مهم ترین ملاکهایی که در همسرگزینی افراد تحصیل کرده نقش دارند اشاره گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در امر ازدواج بررسی و شناخته شود. در این راستا، هدف تحقیق “بررسی میزان تأثیر پذیری ملاکهای ازدواج از میزان تحصیلات (دانشگاهی) است”.
چارچوب تئوریک این بررسی را دیدگاههای همسان همسری، مجاورت مکانی و تئوری مبادله تشکیل میدهند ، بر اساس این تئوریها فرضیاتی مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در این پژوهش بواسطه ویژگی موضوع مورد مطالعه از روش “پیمایش” بعنوان یک روش تحقیق مناسب این قبیل تحقیقات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد، که در بین یک نمونه (196) نفری از دانشجویان کارشناسی ترم اول و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاییز 84) توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای و با استفاده از آزمون “t” استیودنت صورت گرفت.
نتایج نهایی تحقیق نشان داد که ، از بین هفت فرضیه مطرح شده، صرفاً فرضیه های همگنی سنی و همگنی تحصیلی با میزان تحصیلات در امر ازدواج رابطه معنی داری دارند. بدین معنی که جوانان تحصیل کرده (در جامعه آماری دانشجویان) گرایش بیشتری به ازدواج با کسانی را دارند که از نظر تحصیلات و سن مشابه آنان باشند. ولی ملاکهای زیبایی ظاهری، اصالت خانواده و رفاه مادی هر چند از نظر دانشجویان مورد بررسی اهمیت زیادی در امر ازدواج دارند، امّا متأثر از متغیر تحصیل نمی باشند، و ملاکهای قومیت و اعتقاد دینی نیز صرف نظر از میزان تحصیلات، در حد متوسط مورد توجه دانشجویان جامعه آماری بوده است………….

دانلود روش تحقیق بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاکهای ازدواج در بين دانشجويان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد