دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
اهداف ویژه تحقیق ۵
سؤالات تحقیق ۶
فرضیات تحقیق

فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن ۸
نگاهی به سابقه تاریخی پان ترکیسم در آذربایجان ۹
بحث های نظری درباره مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومی ۱۱
مفهموم بندی قومیت و گروههای قومی ۱۲
ظهور و گرایشهای سیاسی در آذربایجان ۱۶
نقش نخبگان سیاسی و فکری در شکل دادن به هویت قومی ۱۶
قوم گرایی و سیاست بین الملل ۱۸
شکل گیری هویت قومی در جریان مبارزه نخبگان برای کسب قدرت ۱۹
تاریخچه رادیو و تلویزیون جمهوری آذربایجان ۲۱
مهمترین شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان ۲۱
شبکه تلویزیونی ANS 21
شبکه تلویزیونی Space 22
شبکه تلویزیونی Lider 23
شبکه تلویزیونی اجتماعی جمهوری آذربایجان ۲۳
شبکه تلویزیونی AZ TV 24
تلویزیون آزادلیق ۲۵
شبکه های تلویزیونی که توسط عناصر قوم گرا پان ترکیسم راه اندازی شده است ۲۶

تلویزیون ندای آذربایجان ۲۶
تلویزیون اودلاریوردو ۲۶
تلویزیون آنا یورد ۲۷
تلویزیون گونی آذربایجان(گوناز تی وی) ۲۷
شواهد تحقیق ۲۹

فصل سوم : روش اجرای تحقیق ۳۰
نوع و روش تحقیق ۳۱
ابزار و روش گرد آوری اطلاعات ۳۱
روش گرد آوری اطلاعات ۳۱
جامعه آماری و نمونه ۳۲
نمونه گیری ۳۲
اعتبار و روایی پرسشنامه ۳۲
پایایی پرسشنامه ۳۳
روش تجزیه و تحلیل ۳۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها ۳۴
جمعیت کلی استان به تفکیک شهرستانها ۳۵
جدول مربوط به مبانی نظری ۳۶
جدول توزیع درصد فراوانی ۳۷
تحلیل و شرح جدول توزیع درصد فراوانی و رسم نمودار مربوطه ۳۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۵۵
اهم نتایج تحقیق ۵۶
پیشنهادات ۵۷
محدودیتهای تحقیق ۵۸

منابع و مأخذ

 

دانلود روش تحقیق بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد