دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي رابطة ميان هوش هیجانی و سلامت رواني

دانلود روش تحقیق بررسي رابطة ميان هوش هیجانی و سلامت رواني
فهرست مطالب
فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه    1
بيان مسأله     4
اهميت نظري و عملي پژوهش     8
پيشينة تحقيق     9
اهداف پژوهش     10
فرضيه هاي پژوهش     10
تعاريف مفاهيم     11
تعاريف نظري     11
تعاريف عملياتي    12
فصل دوم : مباني نظري و پيشينة پژوهش
تعاريف هوش هيجاني    13
ويژگيهاي هوش هيجاني     14
سير مطالعه‌ي هوش هيجاني     18
اندازه گيري هوش هيجاني     21
پرسشنامه هوش هيجاني پترايد زوفارنهام     24
هوش هيجاني و بيماريهاي رواني     28
ابراز هيجان و پيامدهاي آن در قلمرو سلامت    31
افزايش هوش هيجاني     34
تعاريف سلامت رواني    53
اهداف و مقاصد بهداشت رواني     55
بهداشت رواني     57
معيارهاي بهداشت رواني در مكتب اسلام    60
تعريف بهداشت رواني و سه سطح پيشگيري     62
اصول بهداشت رواني     66
پژوهش هاي انجام شده در زمينه رابطه هوش هيجاني يا سلامت رواني     70
فصل سوم : روش تحقيق
جامعه آماري     87
روش نمونه گيري     87
روش اجراي پژوهش     94
تجزيه و تحليل اطلاعات     94
فصل چهارم : تحليل داده‌ها
مقدمه     95
فرضيه‌هاي SPSS     96
آمار توصيفي     97
آمار استنباطي     113
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه     122
ارائة فرضيه‌ها     124
بحث و نتيجه گيري     133
پيشنهادات     135
محدوديت‌ها     135
منابع و ماخذ     136
چكيدة مطالب
در ابتداي پژوهش، به معرفي موضوع پايان نامه و اهداف اجراي پژوهش و نياز به اجمال به تعاريف نظري و عملياتي پايان نامه پرداخته شده است.
در فصل دوم به بيان تعاريفي از سر فصل‌هاي پايان نامه (هوش هيجاني و سلامت رواني) پرداخته شده است و بررسي برخي بيماريهاي و البته به موضوعات فوق و نيز بررسي پژوهشهاي انجام شده (اعم از خارجي و داخلي) پرداخته شده است.
در فصل سوم روش اجراي آزمون بيان مي‌شود جامعة آماري، پرسشنامه‌هاي انجام شده در اين پژوهش، روش نمونه گيري تجزيه و تحليل اطلاعات در اين فصل بر آن پرداخته مي‌شود.
در فصل چهارم اين پژوهش كه به تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته، در بخش ابتدايي آن از توصيف و سازماندهي مناسب داده‌هاي مورد نظر از روش‌ توصيفي از قبيل اعداد، فراواني، درصد و … و همچنين نمودار جهت ارائه نتايج به شكل تصوير استفاده شده است.
در بخش دوم براي تحليل داده‌ها از آزمون ضريب همبستگي و رگرسيون استفاده شد. دليل استفاده از اين آزمون تعيين جهت و شدت رابطه بين متغيرها مي‌باشد.
در فصل انتهايي اين پژوهش به بحث و نتيجه گيري كلي پرداخته و پيشنهادات ارائه شده و محدوديت‌هاي اين پژوهش بيان شده است.

دانلود روش تحقیق بررسي رابطة ميان هوش هیجانی و سلامت رواني
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد