تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱ـ۱ـ مقدمه
۱ـ۲ـ بیان مساله
۱ـ۳ـ سابقه و ضرورت مساله
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش
۱ـ۵ـ سوالات تحقیق
۱ـ۶ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
۱ـ۶ـ۱ـ تعریف تفکر
۱ـ۶ـ۲ـ تعریف تفکر غیر منطقی
۱ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی
۱ـ۶ـ۴ـ تعریف ازدواج
۱ـ۶ـ۵ـ معیارهای ازدواج
۱ـ۶ـ۵ـ۱ـ معیارهای زیستی
۱ـ۶ـ۵ـ۲ـ معیارهای روان شناختی
۱ـ۶ـ۵ـ۳ـ معیارهای اجتماعی
۱ـ۶ـ۵ـ۴ـ معیارهای اقتصادی
۱ـ۶ـ۵ـ۵ـ عوامل خانوادگی
۱ـ۷ـ متغیرهای تحقیق
۱ـ۷ـ۱ـ متغیر مستقل
۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته
۱ـ۷ـ۳ـ متغیر تعدیل کننده
۱ـ۷ـ۴ـ متغیر کنترل
۱ـ۷ـ۵ـ متغیرهای مداخله گر

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲ـ۱ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری
۲ـ۱ـ۱ـ روشهای شناختی
۲ـ۱ـ۲ـ روشهای فراخوان عاطفی
۲ـ۱ـ۳ـ روشهای رفتاری آشفتگی
۲ـ۲ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی
۲ـ۳ـ اصول ششگانه نظریه الیس
۲ـ۳ـ۱ـ اصل اول
۲ـ۳ـ۲ـاصل دوم
۲ـ۳ـ۳ـ اصل سوم
۲ـ۳ـ۴ـ اصل چهارم
۲ـ۳ـ۵ـ اصل پنجم
۲ـ۳ـ۶ـ اصل ششم
۲ـ۴ـ باورهای غیر منطقی
۲ـ۵ـ انواع باورهای غیر منطقی
۲ـ۵ـ۱ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران
۲ـ۵ـ۲ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود)
۲ـ۵ـ۳ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن
۲ـ۵ـ۴ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی
۲ـ۵ـ۵ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات
۲ـ۵ـ۶ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی
۲ـ۵ـ۷ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات
۲ـ۵ـ۸ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی)
۲ـ۵ـ۹ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش
۲ـ۵ـ۱۰ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران
۲ـ۵ـ۱۱ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی
۲ـ۶ـ تاریخچه ازدواج
۲ـ۷ـ تعریف ازدواج
۲ـ۸ـ فلسفه ازدواج
۲ـ۹ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده
۲ـ۱۰ـ انگیزه های دیگر
۲ـ۱۱ـ ازدواج و اشکال آن
۲ـ۱۲ـ اقسام ازدواج
۲ـ۱۲ـ۱ـ ازدواج یک همسر گزینی
۲ـ۱۲ـ۲ـ ازدواج چند زن گزینی
۲ـ۱۲ـ۳ـ ازدواج چند شوهر گزینی
۲ـ۱۲ـ۴ـازدواجهای گروهی
۲ـ۱۳ـ عوامل موثر در ازدواج
۲ـ۱۳ـ۱ـ عوامل اجتماعی
۲ـ۱۳ـ۲ـ عوامل سیاسی
۲ـ۱۳ـ۳ـ عوامل فرهنگی
۲ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ دین و مذهب
۲ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج
۲ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ آراستن ظاهر
۲ـ۱۳ـ۴ـ عوامل اقتصادی
۲ـ۱۳ـ۵ـ عوامل روانی و اخلاقی
۲ـ۱۳ـ۵ـ۱ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی
۲ـ۱۳ـ۵ـ۲ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند
۲ـ۱۳ـ۶ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی
۲ـ۱۳ـ۷ـ سن ازدواج
۲ـ۱۳ـ۷ـ۱ـ جنبه روانی
۲ـ۱۳ـ۷ـ۲ـ جنبه فیزیولوژیکی
۲ـ۱۴ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج
۲ـ۱۴ـ۱ـ رشد عاطفی و فکری
۲ـ۱۴ـ۲ـ توافق، علایق و طرز تفکر
۲ـ۱۴ـ۳ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی
۲ـ۱۴ـ۴ـ طرز فکر راجع به امور جنسی
۲ـ۱۵ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج
۲ـ۱۵ـ۱ـ فقر اقتصادی
۲ـ۱۵ـ۲ـ کم سن و سال بودن زن و مرد
۲ـ۱۵ـ۳ـ بی فرزندی و کم فرزندی
۲ـ۱۵ـ۴ـ شهرگرایی و رشد صنعت
۲ـ۱۵ـ۵ـ استقلال مالی و اقتصادی زن
۲ـ۱۵ـ۶ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ
۲ـ۱۵ـ۷ـ ناراحتی روحی و روانی
۲ـ۱۵ـ۸ـ ناتوانی جنسی
۲ـ۱۵ـ۹ـ عدم سازش فکری و اجتماعی
۲ـ۱۵ـ۱۰ـ عدم وجود روابط انسانی درخانواده
۲ـ۱۶ـ ساختار خانواده و همسرگزینی
۲ـ۱۷ـ همسرگزینی در ایران
۲ـ۱۸ـاصول کلی در انتخاب همسر
۲ـ۱۸ـ۱ـ توجه به خانواده
۲ـ۱۸ـ۲ـ اخلاق نیک
۲ـ۱۸ـ۳ـ رعایت اصول کفویت
۲ـ۱۸ـ۴ـ توجه به تناسب سنی و جسمی
۲ـ۱۸ـ۵ـ سلامت جسمی و روحی
۲ـ۱۸ـ۶ـ علم و سواد
۲ـ۱۸ـ۷ـ زیبایی
۲ـ۱۹ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی

فصل سوم: روش انجام پژوهش
۳ـ۱ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن
۳ـ۲ـ جامعه آماری
۳ـ۳ـ حجم نمونه
۳ـ۴ـ روش نمونه برداری
۳ـ۵ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش
۳ـ۵ـ۱ـ آزمون تفکرات غیر منطقی A.T.I.B
۳ـ۵ـ۲ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B
۳ـ۵ـ۳ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B
۳ـ۵ـ۴ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B
۳ـ۶ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی
۳ـ۷ـ طرح اجرای پژوهش
۳ـ۸ـ روشهای آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ توصیف داده ها
۴ـ۲ـ داده های جمعیت شناختی
۴ـ۳ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق
۴ـ۳ـ۱ـ سوالات تحقیق
۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ سوال اول
۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ سوال دوم
۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ سوال سوم
۴ـ۳ـ۱ـ۴ـ سوال چهارم

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵ـ۱ـ بحث و خلاصه
۵ـ۲ـ بحث براساس سوالات تحقیق
۵ـ۲ـ۱ـ سوال اول
۵ـ۲ـ۲ـ سوال دوم
۵ـ۲ـ۳ـ سوال سوم
۵ـ۲ـ۴ـ سوال چهارم
۵ـ۳ـ نتیجه گیری
۵ـ۴ـ محدودیتهای پژوهش
۵ـ۵ـ پیشنهادات
منابع
منابع فارسی
پیوستها
پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A.T.I.B
پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج
پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است