به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد
دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان در ناحيه 5 مشهد

فهرست مطالب :

فصل اول
1-1 مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4- اهداف پژوهش
1-5- فرضیه‌های پژوهش
1-6- متغیرها و تعاریف آنها
1-6-1 تعاریف نظری متغیرها
1-6-2 تعاریف عملیاتی متغیرها
1-7- تعاریف اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 شخصیت
2-2 تعاریف شخصیت
2-3 حوزه‌های شخصیت
2-3-1 ساختار
2-3-2 فرآیند
2-3-3 رشد و نمو
2-3-4 آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار
2-4 مضامین عمده در نظریه شخصیت
2-4-1 وحدت رفتار و مفهوم خویشتن
2-4-2 سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار
2-4-3 رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود
2-4-4 اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار
2-5 نظریه‌های شخصیت
2-5-1 نظریه روان کاوی در شخصیت
2-5-2 زیگموند فروید
2-5-3 نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت):
2-5-4 سطوح شخیت: هشیار3، نیمه هشیار2 و ناهشیار
2-5-5 ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن
2-6 نظریه نوروان کاوی
2-6-1 کار گوستاو یونگ
2-6-2 نکات برجسته ی نظریات یونگ
2-7 روان شناسی فردی
2-7-1 آلفرد آدلر
2-7-2 بررسی نظریات آدلر
2-8 نظریه اختلالات شخصیتی
2-8-1 کارن هورنای
2-8-2 بررسی نظریات هورنای
2-9 نظریه روان پزشکی بین فردی
2-9-1 هری استاک سالیوان
2-9-2 بررسی نظریات سالیوان
2-10 تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور)
2-10-1 کارل راجرز
2-10-2 بررسی نظریات و کارهای راجرز
2-10-3 تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز
2-10-4 ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز
2-11 نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت
2-11-1آبراهام مازلو
2-12 نظریه رویکرد صفات در شخصیت
2-12-1گوردون آلپورت
2-12-2 بررسی نظریات آلپورت
2-13 نظریه چندبعدی شخصیت
2-13-1هانس ج آی سنک
2-13-2بررسی نظریات آیسنک
2-13-3 ابعاد اساسی شخصیت
2-14 نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات
2-14-1ریموند کوته
2-14-2 بررسی نظریات کتل در شخصیت
2-15 نظریات رابطه شغل و شخصیت
2-15-2 شخصیت نوع A
2-15-3 شخصیت نوع B
2-16 بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل
2-16-1 اثر کانون کنترل
2-16-2 ماکیاول گرایی
2-16-3 مناعت طبع یا عزت نفس.
2-16-4 سازگاری با موقعیت
2-16-5خطر پذیری
2-17 شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن
2-17-1 شخصیت در قرآن
2-18 تیپ شناسی
2-19 نظریه‌های تیپ شناسی
2-19-1 زندگینامه
2-19-2نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت
2-19-3 تیپ شناسی در تست رورشاخ
2-20 ظریه ساخت بدن و خلق وخوی
2-21 نظریه شلدن (ریخت شناسی)
2-22 نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی:
2-23 تیپ‌شناسی یونگی
2-23-1 اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ
2-23-2 کارکردهای غیر عقلانی
2-23-3 کارکردهای عقلانی
2-23-4 روابط کارکردی
2-23-5 انواع کارکرد
2-23-6 تیپ‌های روان‌شناختی یونگ
2-23-7 توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه
2-23-8 اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی
2-23-9 نقد تیپ شناسایی یونگی
2-24 اثر بخشی
2-25 شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف
2-25-1 کمرون و ویتون:
2-25-2 سی‌شور:
2-25-3 آرجریس:
2-25-4 پیترز وواترمن:
2-25-5 مالفورد:
2-25-6 بس و هرسی – بلانچارد
2-25-7 هوی و میکسل و چستر بارنارد
2-25-8 کالدول و اسپینکس
2-25-9 لوتانز و همکارانش
2-25-10 دیدگاه راجرز و همکاران:
2-25-11مطالعات بسکر و چیرنز:
2-25- 12 مدل پارسونز:
2-26مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی
2-27 نظریات جدید در اثربخشی
2-27-1 مطالعات رابرت واترمن وتام پترز
2-28 مدلهای ارزیابی اثربخشی
1- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند.
2-29 نظریه ریچارد ال دفت
2-29-1 روش مبتنی بر تامین هدف
2-29-2 روش مبتنی بر تامین منابع
2-29-3 روش مبتنی بر فرآیند درونی
2-29-4 روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع
2-30 کارهای دیگران
2-30-1 تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی
2-30-1-1 تحقیقات خارج از کشور
2-30-1-2 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور
2-30-2 اثر بخشی
2-30-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور
2-30-2-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور
2-31 استنتاج و نتیجه گیری
2-32 لگوی نظری پژوهش

فصل سوم: توصیف داده ها
3-1 مقدمه
3-2 روش اجرای پژوهش
3-2-1 برآورد حجم نمونه
3-3 ابزار گرد آوری داده‌ها
3-3-1 تاریخچه و توصیف (MBTI)
3-3-2 نمره گذاری پاسخنامه
3-3-3 توصیف تیپهای شانزده گانه
3-5 اعتبار پرسشنامه‌ها
3-5-1 اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز
3-5-2 اعتبار پرسشنامه اثر بخشی:
3-5-3 اعتبار درونی پرسشنامه
3-5-4 اعتبار زمانی
3-6 محاسبه روایی:
3-6-1 محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز
3-6-2 محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی:
3-7 روش‌های آماری
3-8 ویژگی‌های تحقیق:

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
4-2 توصیف یافته‌های تحقیق
4-3 آزمون فرضیات تحقیق
4-3-1 فرضیه فرعی اول
4-3-2 فرضیه فرعی دوم
4-3-3 فرضیه فرعی سوم
4-3-4 فرضیه فرعی چهارم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 هدف و مسائله ی پژوهش
5-2 نتایج فرضیه اصلی
5-3 نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول
5-4 نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم
5-5 نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم
5-6 نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم
5-7 نتیجه گیری کلی
5-8 محدودیتها:
5-9 پیشنهادات

فهرست منابع:
منابع فارسی و انگلیسی

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ابتدایی ناحیه 5 مشهد انجام گرفت. فرضیه اصلی این پژوهش این است که بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق مدیران می‌باشند که گروه مورد بررسی 104 نفر می‌باشند که از میان آنها 40 نفر به عنوان نمونه برگزیده شدند حجم نمونه برای گروه ذی نفعان 120 نفر می‌باشد که هر دو نمونه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله را یا نه انتخاب شدند ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش 2 پرسش نامه به شرح زیر می‌باشد.
1- پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز- بریگز که پرسشنامه هنجار شده است و برای تعیین تیپ شخصیتی توسط مدیران پاسخ داده شده است.
2- پرسشنامه اثر بخشی مدیر که توسط محققین ساخته شده و توسط اساتید مدیریت اجرا و تایید گردیده است که این پرسشنامه توسط گروه ذینفعان (معلمین، انجمن اولیاء، مربیان و دانش آموزان) پاسخ داده شد.
روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون جداول توافقی استفاده شده است برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است، نتایج بدست آمده عبارتند از:
1- بین تیپ شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان رابطه وجود دارد.
2- مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ESTJ” هستند از اثر بخشی بالایی برخوردارند.
3- مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTJ” هستند از اثر بخشی بالایی برخوردار هستند.
4- مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “”ESTP هستند از اثر بخشی متوسط برخورداند.
5- مدیرانی که دارای تیپ شخصیتی “ISTP” هستند از اثر بخشی پایین برخورداند.
نتایج بدست آمده گویای این مطلب است که مدیرانی که تیپهای خاصی شخصیتی داشته باشند اثر بخشی بیشتری دارند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است