دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي

فهرست مطالب

فصل اول
موضوع پژوهش
1ـ1 مقدمه 2
1ـ2 بيان مسئله 3
1ـ3 ضرورت و اهميت پژوهش 4
1ـ4 اهداف پژوهش 5
1ـ5 فرضيات و سوال پژوهش 6
1ـ6 تعريف متغيرهاي پژوهش 6

فصل دوم
پيشينه نظري و عملي پژوهش
2ـ1 مقدمه 10
2ـ2 تعريف راهبردهاي يادگيري 13
2ـ3 راهبردهاي شناختي 15
2ـ3ـ1 راهبردهاي تكرار يا مرور 16
روش ها و راهکارهاي راهبردهاي تکرار 17
2ـ3ـ2 راهبرد بسط و گسترش معنايي 21
روش‌ها و تاكتيك‌هاي گسترش معنايي 22
2ـ3ـ3 راهبرد سازمان دهي 28
روش‌ها و راهكارهاي سازمان‌دهي  28
2ـ4 راهبردهاي فراشناختي 33
2ـ5 دانش ويژه راهبرد 40
2ـ6 دانش راهبرد اسنادي 40
2ـ7 تفاوت‌هاي جنسي در استفاده از راهبرد 41
2ـ8 راهبردهاي يادگيري و رشد 41
2ـ9 پيشينه عملي تحقيق 45
2ـ10 پژوهش‌هاي خارجي  45
2ـ11 پژوهش‌هاي داخلي 48

فصل سوم
3ـ1 مقدمه 53
3ـ2 نوع و روش انجام پژوهش 53
3ـ3 جامعه آماري 54
3ـ4 حجم نمونه  55
3ـ5 روش نمونه‌گيري 55
3ـ6 ابزار اندازه‌گيري پژوهش 55
3ـ6ـ1 پايايي 56
3ـ6ـ2 اعتبار 56
3ـ7 روش تجزيه و تحليل داده‌ها  57

فصل چهار
تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهشي
4ـ1 مقدمه 59
4ـ2 ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه  59
4ـ3 آزمون فرضيه‌ها و سوال تحقيق 61
مقدمه 61
آزمون فرضيه اول  61
آزمون فرضيه دوم 62
آزمون فرضيه سوم  62
آزمون فرضيه چهارم  63
آزمون سوال تحقيق 64

 فصل پنجم
تفسير نتايج آزمون فرضيه‌ها و سوال تحقيق
5ـ1 مقدمه 67
5ـ2 فرضيه اول 67
5ـ3 فرضيه دوم 69
5ـ4 فرضيه سوم 71
5ـ5 فرضيه چهارم  72
5ـ6 سوال تحقيق 72
5ـ7 نتيجه کلي 73
5ـ8 محدوديت هاي محقق 73
5ـ9 پيشهادات  73
فهرست منابع فارسي 75
فهرست منابع انگليسي 77
ضميمه 79
فهرست شكل‌ها

 شكل (2-1) طبقه‌بندي انواع راهبردهاي يادگيري 13
شكل (2-2) نمونه‌اي از نقشه مفهومي 30
شكل (2-3) طرح شعاعي 31
شكل (2-4) طرح هرمي 32
شكل (2-5) طرح همپوشي 32
شكل (2-6) الگوي پيشنهادي تنظيم فعاليتها و راهبردهاي يادگيري 44
فهرست جداول

  جدول (2-1) تاكتيك‌هاي راهبرد تكرار و مرور 21
جدول (2-2) تاكتيك‌هاي راهبرد بسط و گسترش معنايي 27
جدول (2-3) تاكتيك‌هاي راهبرد سازمان‌دهي 28
جدول (4-1) فراواني و درصد دانش‌آموزان براساس جنسيت و محل سكونت 59
جدول (4-2) فراواني و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصيلي و كلاس  60
جدول (4-3) ميانگين و انحراف معيار راهبردهاي شناختي و فراشناختي براساس محل سكونت 60
جدول (4-4) آزمون همبستگي پيرسون براي مقايسه راهبردهاي فراشناختي با معدل 61
جدول (4-5) آزمون همبستگي پيرسون براي مقايسه راهبردهاي شناختي با معدل 62
جدول (4-6) آزمون t (تي) براي مقايسه معدل دانش‌آموزاني كه بصورت توأم از راهبردهاي يادگيري استفاده مي‌كنند با معدل ساير دانش‌آموزان  63
جدول (4-7) آزمون t براي مقايسه راهبردهاي شناختي و فراشناختي دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر 64
جدول (4-8) آزمون t براي مقايسه راهبردهاي شناختي و فراشناختي دانش‌آموزان شهري با دانش‌آموزان روستايي 65

 

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد