دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان امور بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي خانوادگي آنها

فهرست مطالب

طرح تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت مساله
هدف کلی
اهداف جزئی
شناخت رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با مهارتهای حل
فرضیات
فرضیه اصلی
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فرضیه ششم
تعاریف نظری و عملی
تعریف نظری خانواده
کارکرد خانواده
حل مساله
ارتباط
نقشها
پاسخدهی عاطفی
آمیختگی عاطفی
کنترل رفتار
فرسودگی شغلی
تحلیل عاطفی
مسخ شخصیت
کاهش پیشرفت فردی
پیشینه پژوهش
فرسودگی شغلی
تاریخچه مفهوم فرسودگی شغلی
مرحله اولیه یا پیشگام
مرحله تجربی
تعاریف مختلف فرسودگی شغلی
هربرت فرویدنبرگر (1975)
پانیز و آرنسون (1981)
فاربر (1983) در تعریف فرسودگی شغلی می نویسد
اولویچ و برادسکی (1980)
اوهلر (1991)
نشانه های مرض فرسودگی شغلی
فرویدنبرگر و ریچلسون (1980)
مازلاک و جکسون (1986)
بایبیو و همکاران (1989)
مهمترین نشانه های فرسودگی شغلی
علل و عوامل فرسودگی شغلی
عوامل محیطی
ارتباط عمده عوامل محیطی با پدیده فرسودگی شغلی
ویژگیهای شغلی
ویژگیهای سازمانی
ویژگیهای حرفه ای
عوامل فردی
ویژگیهای جمعیت شناختی
ویژگیهای شخصیتی
گرایشات شغلی
رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی
رویکرد بالینی
رویکرد تبادلی چرنیس
مراحل فرسودگی شغلی
فشار روانی منابع
آشفتگی روانی
مقابله دفاعی
رویکرد روانشناختی اجتماعی
مدلهای فرسودگی شغلی
مدل حفظ منابع
مدل منابع نیازهای شغلی
کاهش فرسودگی شغلی
راهبردها و تغییرات فردی
راهبردها و تغییرات سازمانی
خانواده از دیدگاههای جامعه شناسی
خانواده از دیدگاه ههای روانشناسی
انواع و اشکال خانواده
وسعت ابعاد خانواده
شیوه ازدواج
مرکز ثقل قدرت
منشا و نسب
کارکردهای خانواده از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی
طبقه بندی وظایف اساسی خانواده به گونه ای عمومی و در قالبی جهانی
ارزیابی خانواده و کارکردهای آن از دیدگاه روانشناسی
مدل مک مستر از کارکرد خانواده
حل مساله
ارتباط
نقشها
پاسخ دهی عاطفی
آمیختگی عاطفی
کنترل رفتار
پیشینه تحقیق در رابطه با فرسودگی شغلی
پیشینه پژوهش در رابطه با کارکردهای خانواده
مطالعات انجام شده در خارج از کشور
روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
فراوانی تحصیلات
روش و شیوه عملی نمونه‌گیری
ابزارهای اندازه گیری و چگونگی جمع آوری داده ها
ابزار سنجش فرسودگی شغلی
ابزار سنجش خانواده
روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها
نتایـج
ضرایب همبستگی بین مقیاسهای کارکرد خانواده(جدول)
نیز نشان می دهد که بین فرسودگی شغلی کلی با تمامی مقیاسهای کارکرد خانواده همبستگی منفی وجود دارد.(جدول)
ضریب همبستگی آیتم های سن و تحصیلات با فرسودگی شغلی
میانگین نمرات، انحراف معیار مقیاسهای فرسودگی شغلی(جدول)
نتیجه گیری و بحث
نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهایی برای پژوهشگرهای دیگر
منابع و ماخذ فارسی
منابع و ماخذ لاتین
پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک
مقیاسها و ابعاد
مسخ شخصیت (5 ماده)
فقدان موفقیت فردی (8 ماده)
نمره گذاری
دستورالعمل شدت
دستورالعمل فراوانی
ابزار سنجـش خانواده
مقیاسها و ابعاد
پرسشـنامه
ابزار سنجش خانواده

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه فرسودگي شغلي متصديان امور بانك ملي آذربايجان شرقي با كاركردهاي خانوادگي آنها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد