دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين دزفول

بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين دزفول

فهرست مطالب
چكيده
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
اهميت وضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سوال پژوهشي
تعريف مغاهيم واصطلاحات
فصل دوم
چارچوب نظری ودیدگاهها
پيشينه تحقيق
تعاریف ومفاهیم
فصل سوم
روش تحقيق
ابزار تحقيق
جامعه ونمونه آماري
حجم نمونه
شيوه نمونه گيري
روش تجزيه وتحليل
فصل چهارم
تجزيه وتحليل دادها
فصل پنجم
ارائه يافته هاي تحقيق
پيشنهادات
منابع ومواخذ..

چكيده: این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه انسانی شهر- روستا در مناطق حاشیه نشین شهر در

مقایسه با میانگین این شاخصها در سطح استان و کشور در سال 1386 می پردازد.آمارهای پایه ای داده ها مربوط به سال

1385می باشد. جهت امکان مقایسه بهتر، آزمون بررسی ساختار اجتماعی- اقتصادی مناطق حاشیه نشین دزفول طراحی

وبین خانوارهای نمونه اجراء گردید. اعتبار آزمون با کمک فرمول آلفای کرونباخ 62/0: α بدست آمد. نتایج جمع آوری

اسنادی آمارهاومقایسه بانتایج آزمون حاشیه نشینی نشانگرتوسعه نیافتگی وتوزیع نابرابرهزینه- درآمد و دیگر شاخصهای

توسعه انسانی بویژه مولفه های بهداشت و درمان وآموزش است. این نتایج همسویی بالایی با چارچوب نظری پژوهش

(گیدنز، زیمل و مرتون) داشت. مهاجرت در این مناطق بیشتر در ساخت خویشاوندی وبر اثر دافعه اجتماعی- فرهنگی

روستایی بوده است نه دافعه اقتصادی روستایاجاذبه اقتصادی شهرهاآزمون فرضیات پژوهش ترسیم شیب بتای اثرگذاری

متغیرمستقل برمتغیرهای وابسته نمونه،نشانگر تاثیر بالای سواد سرپرست خانوار بیشتر بر سواد دختران و زنان این مناطق

بصورت مثبت و همسو می باشد. در مجموع این بررسی یافته های نوینی در خصوص وضعیت ساختاری مناطق حاشیه

نشین شهر دزفول ارائه داده که در پایان آن  نیز نمودارها و پیشنهاداتی آمده است.

نکته : فایل قابل ویرایش می باشد

فرمت : ورد | صفحات:44

بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين دزفول
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد