حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران
دانلود روش تحقیق بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

دانلود روش تحقیق بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

فهرست مطالب
چکیده 
فصل اول: کلیات
 مقدمه
 اهمیت تحقیق
 فرضیات تحقیق
 اهداف تحقیق 
 روش شناسی تحقیق
 سابقه تحقیق
فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری اصل مزیت نسبی
 راهبرد های توسعه اقتصادی و جایگاه تجارت بین الملل
 راهبردهای درونگرای توسعه اقتصادی
 راهبردهای برونگرای توسعه اقتصادی
 تأثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی
 تفسیر سنتی نقش تجارت بین الملل
 تفسیر نوین نقش تجارت بین الملل
 مبانی تئوریک تجارت بین الملل و مزیت نسبی
 دیدگاه مزیت مطلق آدام اسمیت
 دیدگاه مزیت نسبی دیوید ریکاردو
 مزیت نسبی و هزینه فرصت های از دست رفته
 دیدگاه مزیت نسبی هکشر – اوهلین (نظریه جدید تجارت بین الملل)
 مزیت نسبی و سودآوری تجارت بین الملل
 شکاف فن آوری و پویایی در مزیت نسبی
 مزیت نسبی بالفعل و بالقوه
 مزیت نسبی بالفعل اسمی
 مزیت نسبی بالفعل حقیقی
 مزیت نسبی بالقوه اسمی
 مزیت نسبی بالقوه حقیقی
فصل سوم: روش شناسی تعیین مزیت نسبی
 شاخص های مزیت نسبی آشکارشده (RCA)
 شاخص های مبتنی بر آمار تولید و صادرات
 معیار سهم صادرات
 معیار سهم خالص صادرات
 شاخص یونیدو
 شاخص های مبتنی بر آمار صادرات
 شاخص بالاسا (BAL)
 شاخص دانگز – ریدل (DR)
 شاخص های خالص یونیدو
 شاخص های مبتنی بر آمار صادرات و ابزار آماری
 نگرش درآمدی
 نگرش رتبه ای
 نگرش ثبات
 نگرش درآمدی – ثبات
 محدودیت های شاخص های RCA
 شاخص های مبتنی بر روش های اقتصادسنجی
 تخمین توابع عرضه و تقاضای محصول
 روش دیک
 شاخص مبتنی بر روش برنامه ریزی
 شاخص های طرف عرضه
 معیار هزینه منابع داخلی (DRC)
 پیشینه کاربرد و فرمول محاسباتی DRC
 تعریف قیمت های سایه ای و نقش آن در محاسبه DRC
 تبدیل عوامل تولید خارجی به داخلی و وضعیت DRC
 معیار نرخ حمایت مؤثر (EPR)
 معیار تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی (SBA) یا سودآوری خالص اجتماعی (NSP)
 معیار الگوی داده – ستانده، برنامه ریزی و هزینه منابع داخلی
 شاخص‌های طرف تقاضا
 اهمیت شناخت بازارهای هدف صادراتی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی
 نقش مشخصه های تقاضا در بازارهای هدف بر ایجاد مزیت نسبی رقابتی
     نقش تجزیه بازارهای هدف در ایجاد مزیت نسبی رقابتی
     اهمیت روابط سیاسی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی
 کاربرد شاخص های طرف تقاضا در تعیین مزیت نسبی رقابتی
بررسی مبانی نظری نمونه گیری و انجام فعالیت میدانی تحقیق
 علل نمونه گیری
 روش های مختلف نمونه گیری در تحقیقات میدانی
 انواع نمونه گیری احتمالی (تصادفی) 
 نمونه گیری تصادفی ساده
 نمونه گیری تصادفی سیستماتیک
 نمونه گیری تصادفی خوشه ای
 نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده
 روش تعیین حجم نمونه
 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از فعالیت میدانی تحقیق
 روش های تحلیل آماری
 آمار توصیفی
 آمار استنباطی
 تحلیل آزمون ناپارامتریک چی دو
 تحلیل عامل (Factor Analysis)
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اندازه گیری مزیت نسبی
 بررسی مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران 
 بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران
 محاسبه مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران
 بررسی روند تغییرات شاخص RCA در صادرات فرش دستباف کشور
 بررسی نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف کشور
بررسی مزیت نسبی رقابتی کشور در صنعت فرش دستباف
 محاسبه مزیت نسبی رقابتی کشور با استفاده از تخمین مدل تقاضای صادراتی فرش دستباف 
 بررسی مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف
 نحوه کاربرد معیار DRC در محاسبه مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف
 نحوه برآورد قیمت های سایه ای به منظور محاسبه مزیت نسبی حقیقی کشور در تولید فرش دستباف 
 برآورد قیمت سایه ای عوامل داخلی تولید فرش دستباف
 برآورد قیمت سایه ای نهاده های قابل تجارت درتولید فرش دستباف
 برآورد قیمت سایه ای نرخ ارز
 محاسبه مزیت نسبی در تولید فرش دستباف 
 بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی
 پیشینه قالی بافی در آذربایجان
 ویژگیهای ظاهری قالی های آذربایجان
 ویژگیهای فنی بافت در قالی های آذربایجان
 آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی
 محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی
تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی
 بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم
 پیشینه قالی بافی در قم
 ویژگیهای فنی بافت در قالی های قم
 ویژگیهای ظاهری قالی های قم
 آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان قم
 محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم
    تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم
 بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان 
 پیشینه قالی بافی در اصفهان
 ویژگیهای ظاهری قالی های معاصر اصفهان
      ویژگیهای فنی بافت در قالی های اصفهان
 آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان اصفهان
     محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
    تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان اصفهان
 بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
 پیشینه قالی بافی در خراسان
 ویژگیهای ظاهری و فنی بافت قالی در مهمترین مراکز قالی بافی در استان خراسان
 آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان خراسان
 محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
       تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان
 بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان 
 پیشینه قالی بافی در همدان 
 ویژگیهای ظاهری قالی های همدان
 ویژگیهای فنی بافت در قالی های همدان
 آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان همدان
 محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان
    تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان همدان
 تجزیه و تحلیل نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف کشور 
 تجزیه و تحلیل نرخ ارز غایی
 تجزیه و تحلیل قیمت غایی فروش هر متر مربع فرش دستباف
 تجزیه و تحلیل ارزش غایی مواد اولیه داخلی هر متر مربع فرش دستباف
 تجزیه و تحلیل ارزش غایی نهاده های قابل تجارت هر متر مربع فرش دستباف
 تجزیه و تحلیل کشش ارزی DRC
 تجزیه و تحلیل کشش قیمتی DRC
 تجزیه و تحلیل کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی
 تجزیه و تحلیل کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت
 ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف براساس مطالعات  میدانی تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 خلاصه نتایج تحقیق
 ارائه سیاست های کاربردی
فهرست منابع
پیوست
چکیده :
نقش و اهمیت موضوع مزیت نسبی در طراحی سیاست های تجاری کشورها و گزینش روندهای مناسب تولید و صادرات کالا ، امری انکارناپذیر است ؛ بطوریکه در حال حاضر بخش عمده ای از مباحثات و مذاکرات بین المللی در زمینه تجارت ، به ارائه راهکارهایی جهت رفع نواقص بازارها و هدایت بازارها به سمت وسوی بهره‌مندی از مزیت نسبی اختصاص یافته است . در این میان عوامل مختلفی در هر یک از مراحل تولید ، صادرات و تقاضای کالا ، مزیت نسبی یک کشور را متأثر می‌سازند و این امر موجب ایجاد تغییر در جایگاه کشورها به لحاظ برخورداری از مزیت نسبی در عرصه بین المللی شده است . این امر ما را بر آن می دارد که نسبت به بررسی مزیت نسبی کالاهای تولیدی – صادراتی در کشور اقدام نمائیم .
هنر-صنعت فرش دستباف از جمله صنایعی است که طی سالهای اخیر شاهد نوسانات شدید در روند تولید و صادرات آن بوده ایم . بر همین اساس تحقیق حاضر سعی دارد ضمن معرفی شاخص های مختلف تعیین مزیت نسبی ، به اندازه گیری مزیت نسبی کشور در زمینه تولید و صدور فرش دستباف و ارزیابی نقش عوامل مؤثر بر آن بپردازیم . به این منظور ، شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) جهت محاسبه مزیت نسبی کشور در صادرات فرش دستباف ، شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) جهت محاسبه مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف و کشش قیمتی تابع تقاضای جهانی فرش دستباف ایران به منظور محاسبه مزیت نسبی رقابتی کشور مطمح نظر قرار گرفته اند .
نتایج حاصل از محاسبه شاخص RCA حاکی از آن است که ایران طی سالهای مورد بررسی دارای مزیت نسبی در زمینه صادرات فرش دستباف بوده است (RCA>1) . البته تخمین تابع روند تغییرات شاخص RCA نشان دهنده نوسانات شدید وضعیت مزیت نسبی کشور در زمینه صادرات این کالا می باشد . تخمین کشش قیمتی تابع تقاضای جهانی فرش دستباف ایران ، نمایانگر چسبندگی شدید مقدار تقاضای فرش ایران با قیمت فروش آن در سطح بین المللی است (E>1) . محاسبات انجام شده در خصوص شاخص DRC نیز حکایت از آن دارد که کشور در زمینه تولید فرشهای اعلاباف ۶۰ رج تمام ابریشم در استانهای آذربایجان شرقی و قم و فرشهای معمولی باف ۵۰-۴۵ رج در استانهای اصفهان و خراسان دارای مزیت نسبی و در تولید فرشهای درشت باف ۳۰ رج در استان همدان از عدم مزیت نسبی برخوردار است .
به منظور تحلیل نتایج بدست آمده ، ضمن محاسبه نرخ ارز غایی ، قیمت غایی فروش، ارزش غایی مواد اولیه داخلی و نهاده های قابل تجارت به کار رفته در تولید هر مترمربع فرش دستباف ، اقدام به محاسبه و تحلیل کشش ارزی و قیمتی DRC و همچنین کشش DRC نسبت به تغییرات ارزش مواد اولیه داخلی و ارزش نهاده های قابل تجارت نموده ایم . مهمترین عوامل مؤثر در مزیت نسبی کشور در تولید و صادرات فرش دستباف نیز در قالب سؤالات پرسشنامه های تحقیق و در سطح میدان تحقیق (استانهای آذربایجان شرقی ، قم ، اصفهان ، خراسان و همدان) مورد پرسش قرار گرفته و نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با بکارگیری روشهای تحلیل آماری (توصیفی و استنباطی) نسبت به ارزیابی نقش عوامل مذکور بر مزیت نسبی کشور اقدام شده است .
کلمات کلیدی : راهبرد توسعه ، تجارت بین الملل ، مزیت نسبی

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است