دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

روش تحقیق بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي

دانلود روش تحقیق بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي

فهرست مطالب
چکيده
فصل اول- كليات
مقدمه 2
بيان مسأله 5
ضرورت و اهميت تحقيق 8
اهداف تحقيق 10
فصل دوم- ادبيات موضوع
گفتار يكم- خانواده 12
تعريف خانواده 14
اهميت خانواده 16
گفتار دوم – آسيبهاي خانواده 19
اختلاف خانوادگي 22
خشونت خانوادگي 24
تجاوز جنسي عليه زنان 26
تجاوز جنسي عليه كودكان 29
فقر و انحرافات اجتماعي 30
طلاق و انحراف 36
اثرات اعتياد والدين بر فرزندان 42
بزهكاري يكي از افراد خانواده 44
گفتار سوم- روسپيگري 46
تعريف فحشا و روسپيگري 46
الف) بررسي تاريخچه روسپيگري در ملل ابتدايي 48
ب) بررسي تاريخچه روسپيگري در ايران 54
يافته‌هايي از اولين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي ايران در چهارچوب مسأله روسپيگري 57
گفتار چهارم- مباني نظري 61
مقدمه 61
الف) تئوريهاي جامعه‌شناسي 63
نظريه كنترل 63
هيرشي و نظريه علقه اجتماعي 64
ساترلند و پيوند افتراقي 68
ني و نظريه روابط خانوادگي 72
تئوري کنترل متعادل 76
خانواده و تئوري ارتباطات نسبي 77
ثورن بري و نظريه تكاملي 80
نظريه يادگيري اجتماعي بندورا 84
نظريه دين و مذهب 85
تئوري اميل دوركيم 87
نظريه ماركس 88
ب) تئوريهاي روانشناسي 89
تئوري ساليوان 89
تئوري واكنش به رويدادهاي آزاردهنده بركوتيز 90
روان‌شناسي فانون (Fanon) 90
نظريه درماندگي آموخته شده 91
چارچوب نظري تحقيق 92
مدل نظري تحقيق 94
مروري بر تحقيقات 95
فرضيه هاي پژوهش 104
فصل سوم- روش‌شناسي پژوهش
مقدمه 106
روش تحقيق 107
روش جمع‌آوري اطلاعات 108
جامعه آماري 109
روش نمونه‌گيري و تعيين حجم نمونه 110
تعريف مفاهيم تحقيق 111
سطح سنجش متغيرها 117
روايي و پايايي ابزار اندازه‌گيري 119
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها
4-1- جداول توصيفي 122
4-2- جداول تبييني و آزمون فرضيات 133
فصل پنجم – نتايج و پيشنهادات
5-1- نتايج توصيفي 143
5-2- نتايج تبييني 145
بحث و نتيجه گيري 162
پيشنهادات 167
محدوديت هاي پژوهش 169
منابع و ماخذ 170
پيوست
پرسشنامه
چکيده:
موضوع اين پايان نامه بررسي مقايسه اي ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي و غير روسپي شهر تهران است . سئوال اصلي پژوهش اين است که : آيا بين زنان روسپي و زنان غير روسپي از لحاظ ويژگيهاي خانوادگي تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حياتي زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتي و نقش خانواده هاي آنان که اولين و پايدارترين نهاد تربيتي و آموزشي است شناخت ويژگيهاي خانوادگي مي تواند به درک هر چه بهتر اين ويژگيها و برنامه ريزي صحيح تر در اين راستا بيانجامد . براي دستيابي به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقيق از نظريه هاي جامعه شناسي و روانشناسي ( نظريه هاي کنترل ، يادگيري و … ) بهره گرفتم . با استفاده از اين نظريه ها ، هشت فرضيه مطرح گرديد که متغيرهاي مورد آزمايش بين دو گروه آزمودني عبارت بودند از : از هم گسيختگي خانوادگي، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والديني ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبي و پايگاه اجتماعي .
روش تحقيق علي – مقايسه اي و تکنيک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گيري زنان روسپي از نوع نمونه گيري « در دسترس » و شامل زنان روسپي ساکن در زندان اوين تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گيري زنان غير روسپي از نوع نمونه گيري « سهميه اي » و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزيه و تحليل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصيفي (فراواني ، ميانگين ) استنباطي (X2 . U مان – ويتني ) و ضريب فاي و V کرامر انجام شد . يافته هاي تحقيق نشان داد که بين دو گروه آزمودني در تمامي متغيرهاي مورد آزمايش تفاوت معنا دار آماري وجود دارد .

فرمت : WORD | صفحات:200

نکته : فایل قابل ویرایش می باشد

روش تحقیق بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد