دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه

فهرست مطالب
فصل اول
کليات تحقيق
چکيده تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- موضوع تحقيق
1-4- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
1-5- اهداف تحقيق
1-6- فرضيات تحقيق
1-7- قلمرو مکاني تحقيق
1-8- قلمرو زماني تحقيق
1-9- روش تحقيق
1-10- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
1-11- ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات)
1-12- روش تجزيه و تحليل داده ها (اطلاعات)
1-13- چارچوب نظري تحقيق
1-14- ادبيات موضوع تحقيق (پيشينه تحقيق)
1-15 مدل تحليلي تحقيق
1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در تحقيق
1-17- محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم :
مباني نظري تحقيق
2-1- بخش اول : فناوري اطلاعات
2-1-1- تاريخچه فناوري اطلاعات
2-1-2- تاريخچه فناوري اطلاعات در ايران
2-1-3- تعاريف فناوري اطلاعات
2-1-4- بکارگيري فناوري اطلاعات
2-1-5- پياده سازي فناوري اطلاعات در سازمانها
2-1-6- کاربردهاي فناوري اطلاعات در سازمانها
جدول 2-1. مدل کاربرد فناوري اطلاعات «نولان»
جدول 2-2. مدل کاربرد فناوري اطلاعات «گاليرز» و «ساترلند»
جدول 2-3. کاربردهاي فناوري اطلاعات از نظر «هيکس»
2-1-7- تأثير تغييرات فناوري اطلاعات
2-1-8- تأثيرات فناوري اطلاعات بر جامعه
2-1-9- تأثيرات فناوري اطلاعات بر افراد
2-1-10- تأثيرات فناوري اطلاعات بر سازمانها
2-1-11- تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار ساماني
1- ساختار
2- فرآيندهاي کاري
3- ارتباطات
4- روابط ميان سازماني
جدول 2-4- : متغيرهاي طراحي سنتي و فناوري اطلاعات
2-1-12- نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد سازمانها
2-1-13- کاربرد فناوري اطلاعات در يادگيري و تدريس
2-1- 14- ابعاد و جنبه هاي گوناگون فناوري اطلاعات
2-2- بخش دوم : سيستمهاي اطلاعاتي
2-2-1- اهميت اطلاعات براي مديريت
2-2-2- تعريف سيستم اطلاعات
– اطلاعات
2-2-3- سير تکامل سيستمهاي اطلاعات
2-2-4- فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي
2-2-5- سيستم اطلاعات مديريت MIS:
2-2-6- انواع سيستم هاي اطلاعات :
2-2-7- سيستم پردازش تعاملات : (TPS)
2-2-8- سيستم گزارشات مديريت : (MRS)
2-2-9- سيستم پشتيباني تصميم گيري : (DSS)
2-2-10- سيستم خبره : (ES)
2-2-11- سيستم پشتيباني تصميم گيري گروهي : (GDSS)
2-2-12- سيستم اتوماسيون اداري : (OA)
2-2-13- سيستم پشتيباني مديران ارشد : (ESS)
2-3- بخش سوم : برنامه ريزي و مديريت استراتژيک
2-3-1- ماهيت و تعاريف برنامه ريزي
2-3-2- لزوم برنامه ريزي
2-3-4- ويژگيهاي يک برنامه ريزي خوب
2-3-5- ماهيت و ارزش برنامه ريزي و مديريت استراتژيک
2-3-6- تعاريف و مفاهيم اساسي برنامه ريزي يا مديريت استراتژيک
2-3-7- ماهيت استراتژي
2-3-8- اهميت استراتژي و فوايد آن براي سازمان
2-3-9- سطوح مختلف استراتژي
2-3-10- مروري بر اجزاء فرآيند برنامه ريزي و مديريت استراتژيک
2-3-11- ابعاد تصميمات استراتژيک
2-3-12- ويژگيهاي تصميمات مديريت استراتژيک
2-2-13- مزاياي مديريت و برنامه ريزي استراتژيک
2-3-14- خطرهاي مديريت و برنامه ريزي استراتژيک
2-3-15- نظرات مديران اجرايي درباره مديريت استراتژيک
2-3-16- مديريت استراتژيک در ايران
2-3-17- ابزارهاي اعمال فرآيند عمومي برنامه ريزي استراتژيک
2- مدل تجزيه و تحليل سوالات بحراني
1- تدوين ارکان جهت ساز ( ارزش ، مأموريت ، آرمان ، چشم انداز آرماني ، مطلوب
و متحمل)
3- مدل برنامه ريزي دياگرام اهم
4- ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE)
5-ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (IFE)
6- ماتريس داخلي و خارجي (IEM)
7- ماتريس بررسي مقايسه اي رقابت (CPM)
8- مدل تحليل (SWOT): (& opportunities & Threas Weakness &
Streng ths)
2-4- بخش چهارم : هماهنگي استراتژيکي و اطلاعاتي
2-4-1- مقدمه
2-4-2- سير تاريخي کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت و برنامه ريزي
2-4-3- پيوند فناوري اطلاعات واستراتژيهاي كسب كار
2-4-4 ويژگيهاي برنامه ريزي استراتژيك IS/IT
2-4-5- چشم انداز برنامه ريزي استراتژيك IS/IT
2-4-6 سطوح متفاوت دربرنامه ريزي استراتژيك IS/IT
2-4-7 تنظيم و همراستا نمودن فناوري واطلاعات با برنامه‌هاي سازماني
2-4-8- چار چوب همترازي استراتژي كسب وكارو فناوري اطلاعات هندرسن
وون كاترامن
1- استراتژي كسب و كار
1- استراتژي فناوري اطلاعات
2- زيرساختها و فرآيندهاي سازماني
3- زير ساختها و فر آيندهاي سيستمهاي اطلاعاتي
2-4-9- چارچوب همترازي استراتژي كسب و كار فناوري اطلاعات لوفتمن
2-4-10- چارچوب همترازي استراتژيك كسب و كار و فناوري اطلاعات مائز
اجزاء چارچوب عمومي مديريت اطلاعات
1- استراتژي ،حوزه كسب وكار
2- استراتژي ،اطلاعات وارتباطات
2-4- 11- فرآيند برنامه ريزي استراتژيك IS/IT
2-4-12 چالشهاي برنامه ريزي استراتژيك IS/IT در ايران

دانلود روش تحقیق بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد