انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (کوروش کبیر)
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان شناسی دانش آموزان
دانلود روش تحقیق بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان شناسی دانش آموزان

دانلود روش تحقیق بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان شناسی دانش آموزان

فهرست مطالب

فصل اول مسأله مورد بررسی ۴
۱-۱- مقدمه ۵
۱-۲- بیان مسأله ۸
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۵
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۹
۱-۴-۲- اهداف جزئی : هدف های جزئی این پژوهش عبارتند از : ۱۹
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۲۰
۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۲۱
۱-۶-۱- سلامت روانشناختی ۲۱
۱-۶-۳- شیوه های حل  تعا رض بین فردی ۲۲
۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی ۲۳
فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های ۲۴
نظری ۲۴
۲-۱- مفهوم سلامت ۲۶
۲-۲- ابعاد سلامت ۲۶
– سلامت روان شناختی ۲۸
بهداشت روان ۳۶
ب) ارتباطات ارتباطی ۳۷
۲-۳-۱-حل مساله ۳۹
ب) مهارت های خاص حل مساله : ۴۵
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای ۴۷
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد ۵۰
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی ۵۵
۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض ۵۶
تعارض و تضاد میان ارزش ها : ۶۳
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض ۶۷
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۷۱
۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود ۷۵
۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی ۷۶
۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی ۷۷
۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد ۸۰
۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی ،افراد بایستی بر چهار مؤلفه ابراز وجود مسلط باشند که عبارتند از : ۸۴
فصل سومروش شناسی تحقیق ۸۸
۳-۳- جامعه آماری ۹۰
-۴-۴نمونه و روش نمونه گیری ۹۰
۵- ابزارهای جمع آوری اطلاعات ۹۱
۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R 91
۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II) 99
الف) معرفی مقیاس : ۹۹
۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک ۱۰۲
الف) معرفی مقیاس ۱۰۲
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات: ۱۰۳
فصل چهارم ۱۰۶
یافته های  تحقیق ۱۰۶
۴-۱- فراوانی گروه ها ۱۰۷
۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق ۱۰۸
جدول ۴-۵- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله ۱۱۳
جدول ۴-۶ نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک ۱۱۵
ب) آمار استنباطی ۱۱۹
جدول ۴-۱۰ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی ۱۲۰
الف)شیوه حل تعارض سازنده ۱۲۱
الف)حل مسأله سازنده ۱۲۴
فصل پنجم ۱۳۱
۵-۲- محدودیت های پژوهش ۱۳۹
۲-۱- مفهوم سلامت ۱۵۱
۲-۲- ابعاد سلامت ۱۵۲
– سلامت معنوی ۱۵۳
– سلامت روان شناختی: ۱۵۴
۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی ۱۵۹
بهداشت روان ۱۶۲
ب) مهارت های ارتباطی ۱۶۲
۲-۳-۱-حل مساله ۱۶۴
۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله ۱۶۶
ب) مهارت های خاص حل مساله : ۱۷۰
۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای ۱۷۳
۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له ۱۷۶
۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد ۱۷۷
۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی ۱۸۳
۲-۳-۲-۲- انواع تعارض ۱۸۹
الف )تعارض فرد با خود ۱۸۹
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی ۱۹۰
۲-۳-۲-۳- منابع تعارض ۱۹۲
۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض ۱۹۶
۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۲۰۰
۱-۱- مقدمه
    دورۀ نوجوانی دوره ای است که در مصادف با تغییر و انتقال در برگ ، ۱۹۹۰ ) . استقلال نسبی از والدین و وابستگی به گروه همسالان  و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هویت یابی اجتماعی و جنسی ، اتتخاب رشته تحصیلی ، برنامه ریزی برای دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملی هستند که برای نوجوانان تنیدگی هایی را ایجاد می کنند (فورنت  و همکاران ،۱۹۹۸ ) این عوامل تنیدگی زا توأم با خواست ها و تقاضا های آموزشی در محیط مدرسه و انتظارات والدین از نوجوانان ، سلامت و بهداشت روانی آنها را به مخاطره می اندازد و بر عملکرد کلی و تحصیلی آنها تأثیر منفی می گذارد (نایمی  و واینیوماکی  ،۱۹۹۹ ) پژوهش ها حاکی است افرادی که در رویارویی با چنین مسائلی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند ، آسب پذیر بوده و مشکلاتی نظیر افسردگی ، اضطراب ، تنهایی و احساس طرد شدگی ، کمرویی ، خشم ، تعارض بین فردی و….را تجربه  می کنند. در عین  حال پژوهش های بیشماری حاکی است که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی – عاطفی ریشه های روانی – اجتماعی دارند و ارتقای مهارتهای مقابله ای و توانایی های روانی – اجتماعی در بهبود و سلامت روانشناختی افراد بسیار مؤثر است . این توانایی ها فرد را برای مقابله مؤثر باموقعیت های تعارض زا یاری می کند و شخص را قادر می سازد تا در رابطه با سایر افراد جامعه ، فرهنگ و محیط خود به گونه ای  مثبت و سازگارانه عمل کرده و سلامت به ویژه سلامت روانی خود را تامین کند . به همین دلیل در سالهای اخیر آموزش مهارتهای زندگی  برای آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشکلات و فشارهای زندگی و ایجاد رفتارهای مثبت و کاهش رفتارهای منفی و در نتیجه دستیابی به زندگی موفقیت آمیز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر کاران نظام های آموزشی قرار گرفته است.
 برنامه ها ی آموزشی مهارت های زندگی به دامنه وسیعی از مهارتهای زندگی به دامنه وسیعی از مهارتها برمی گردد، اما مهارتهای اجتماعی  و ارتباطی از جمله مهارت هایی می باشد که آموزش این مهرت ها تأثیر قابل توجهی بر کاهش رفتارهای منفی و افزایش رفتارهای مثبت و سازگارانه داشته است .در حقیقت ، ارتباط بین فردی یکی از مهمترین توانایی های بشر است اما برخی افراد در برقراری ارتباط ،مهارت لازم را نداشته و یا پاسخ های آنها اغلب اثری منفی بر ارتباط دارند و همین سدهای ارتباطی ممکن است به تنهایی و کناره گیری اجتماعی و نیز عدم کارایی تحصیلی و شغلی فرد منجر شود . حتی برخی از صاحب نظران  معتقد ند که اختلالات روانی در اصل ناشی از مشکلات مربوط به ارتباط نا مناسب است و بیمار روانی از روابط انسانی محروم مانده است (بولتون  ترجمه سهرابی ،۱۳۸۱ ) . بنابراین با آگاهی از نقش مهارت های اجتماعی در تأمین سلامت روانشناختی افراد و با توجه به اهمیت یادگیری این مهارت ها برای مواجهه با مسائل و مشکلات روز مره و تأثیر آن بر بهبود زندگی فردی و اجتماعی این تحقیق در صدد است تا میزان اثر بخشی آموزش این مهرت ها در سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره را بررسی کند.
۱-۲- بیان مسأله
انسان امروزی به لحاظ پیچیدگی های زندگی ، وسعت و سرعت تغییرات ، با چالشهای فراوانی روبه روست که این چالش ها در قرن آینده بارزتر خواهد شد (دلور ؛ترجمه فقیهی و رئوف ، ۱۳۷۵) چالش ها و بحران هایی مانند چالش بین جهانی شدن و بومی ماندن ، بحران جمعیت ، بحران سلامتی و تغذیه ، دگرگونی های فناوری و شرایط حرفه ای ، آثار فناوری نوین ارتباطی برمهارتهای اجتماعی اجتماعی و خلق وخوی ، مشکلات خانوادگی و اشتغال والین در بیرون از منزل ، افزایش فشارهای روحی و روانی و…. ، که هر یک از این عوامل ، مشکلاتی را بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی آنان تحمیل می کند.

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است