کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید. (کوروش کبیر)
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان شناسی دانش آموزان
دانلود روش تحقیق بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان شناسی دانش آموزان

دانلود روش تحقیق بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای ارتباطی بر سلامت روان شناسی دانش آموزان

فهرست مطالب

فصل اول مسأله مورد بررسي 4
1-1- مقدمه 5
1-2- بيان مسأله 8
1-3- ضرورت و اهميت پژوهش 15
1-4- اهداف پژوهش 19
1-4-2- اهداف جزئي : هدف هاي جزئي اين پژوهش عبارتند از : 19
1-5- فرضيه هاي پژوهش 20
1-6- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها 21
1-6-1- سلامت روانشناختي 21
1-6-3- شيوه هاي حل  تعا رض بين فردي 22
1-6-3- مهارت جرأت ورزي 23
فصل دوم پيشينه تحقيق و پايه هاي 24
نظري 24
2-1- مفهوم سلامت 26
2-2- ابعاد سلامت 26
– سلامت روان شناختي 28
بهداشت روان 36
ب) ارتباطات ارتباطي 37
2-3-1-حل مساله 39
ب) مهارت هاي خاص حل مساله : 45
2-3-1-2- راهبردهاي مقابله اي 47
2-3-1-4- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد 50
2-3-2- حل تعارض بین فردی 55
2-3-2-1- تعریف و ماهیت تعارض 56
تعارض و تضاد میان ارزش ها : 63
2-3-2-4- سبک های حل تعارض 67
2-3-2-5- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها 71
2-3-3- جرأت ورزی یا ابزار وجود 75
2-3-3-1- تعریف جرأت ورزی 76
2-3-3-2- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی 77
2-3-3-4- سبک های پاسخدهی افراد 80
2-3-3-6- مؤ لفه های جرأت ورزی ،افراد بایستی بر چهار مؤلفه ابراز وجود مسلط باشند که عبارتند از : 84
فصل سومروش شناسي تحقيق 88
3-3- جامعه آماری 90
-4-4نمونه و روش نمونه گیری 90
5- ابزارهای جمع آوری اطلاعات 91
3-5-1- مقیاس SCL-90-R 91
3-5-3- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II) 99
الف) معرفی مقیاس : 99
3-5-4- مقیاس جرأتمندی جرابک 102
الف) معرفی مقیاس 102
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات: 103
فصل چهارم 106
يافته هاي  تحقيق 106
4-1- فراوانی گروه ها 107
4-2-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق 108
جدول 4-5- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله 113
جدول 4-6 نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک 115
ب) آمار استنباطی 119
جدول 4-10 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی 120
الف)شیوه حل تعارض سازنده 121
الف)حل مسأله سازنده 124
فصل پنجم 131
5-2- محدودیت های پژوهش 139
2-1- مفهوم سلامت 151
2-2- ابعاد سلامت 152
– سلامت معنوي 153
– سلامت روان شناختي: 154
2-3-مهارتهاي زندگي و مهارت هاي ارتباطي 159
بهداشت روان 162
ب) مهارت های ارتباطي 162
2-3-1-حل مساله 164
2-3-1-1- مؤلفه هاي حل مسأله 166
ب) مهارت هاي خاص حل مساله : 170
2-3-1-2- راهبردهاي مقابله اي 173
2-3-1-3- سبکهای حل مساً له 176
2-3-1-4- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد 177
2-3-2- حل تعارض بین فردی 183
2-3-2-2- انواع تعارض 189
الف )تعارض فرد با خود 189
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی 190
2-3-2-3- منابع تعارض 192
2-3-2-4- سبک های حل تعارض 196
2-3-2-5- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها 200
1-1- مقدمه
    دورۀ نوجواني دوره اي است كه در مصادف با تغيير و انتقال در برگ ، 1990 ) . استقلال نسبي از والدين و وابستگي به گروه همسالان  و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هويت يابي اجتماعي و جنسي ، اتتخاب رشته تحصيلي ، برنامه ريزي براي دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملي هستند كه براي نوجوانان تنيدگي هايي را ايجاد مي كنند (فورنت  و همكاران ،1998 ) اين عوامل تنيدگي زا توأم با خواست ها و تقاضا هاي آموزشي در محيط مدرسه و انتظارات والدين از نوجوانان ، سلامت و بهداشت رواني آنها را به مخاطره مي اندازد و بر عملكرد كلي و تحصيلي آنها تأثير منفي مي گذارد (نايمي  و واينيوماكي  ،1999 ) پژوهش ها حاكي است افرادي كه در رويارويي با چنين مسائلي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند ، آسب پذير بوده و مشكلاتي نظير افسردگي ، اضطراب ، تنهايي و احساس طرد شدگي ، كمرويي ، خشم ، تعارض بين فردي و….را تجربه  مي كنند. در عين  حال پژوهش هاي بيشماري حاكي است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني – عاطفي ريشه هاي رواني – اجتماعي دارند و ارتقاي مهارتهاي مقابله اي و توانايي هاي رواني – اجتماعي در بهبود و سلامت روانشناختي افراد بسيار مؤثر است . اين توانايي ها فرد را براي مقابله مؤثر باموقعيت هاي تعارض زا ياري مي كند و شخص را قادر مي سازد تا در رابطه با ساير افراد جامعه ، فرهنگ و محيط خود به گونه اي  مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ويژه سلامت رواني خود را تامين كند . به همين دليل در سالهاي اخير آموزش مهارتهاي زندگي  براي آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهاي زندگي و ايجاد رفتارهاي مثبت و كاهش رفتارهاي منفي و در نتيجه دستيابي به زندگي موفقيت آميز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام هاي آموزشي قرار گرفته است.
 برنامه ها ي آموزشي مهارت هاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتهاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتها برمي گردد، اما مهارتهاي اجتماعي  و ارتباطي از جمله مهارت هايي مي باشد كه آموزش اين مهرت ها تأثير قابل توجهي بر كاهش رفتارهاي منفي و افزايش رفتارهاي مثبت و سازگارانه داشته است .در حقيقت ، ارتباط بين فردي يكي از مهمترين توانايي هاي بشر است اما برخي افراد در برقراري ارتباط ،مهارت لازم را نداشته و يا پاسخ هاي آنها اغلب اثري منفي بر ارتباط دارند و همين سدهاي ارتباطي ممكن است به تنهايي و كناره گيري اجتماعي و نيز عدم كارايي تحصيلي و شغلي فرد منجر شود . حتي برخي از صاحب نظران  معتقد ند كه اختلالات رواني در اصل ناشي از مشكلات مربوط به ارتباط نا مناسب است و بيمار رواني از روابط انساني محروم مانده است (بولتون  ترجمه سهرابي ،1381 ) . بنابراين با آگاهي از نقش مهارت هاي اجتماعي در تأمين سلامت روانشناختي افراد و با توجه به اهميت يادگيري اين مهارت ها براي مواجهه با مسائل و مشكلات روز مره و تأثير آن بر بهبود زندگي فردي و اجتماعي اين تحقيق در صدد است تا ميزان اثر بخشي آموزش اين مهرت ها در سلامت روانشناختي دانش آموزان مراجعه كننده به مراكز مشاوره را بررسي كند.
1-2- بيان مسأله
انسان امروزي به لحاظ پيچيدگي هاي زندگي ، وسعت و سرعت تغييرات ، با چالشهاي فراواني روبه روست كه اين چالش ها در قرن آينده بارزتر خواهد شد (دلور ؛ترجمه فقيهي و رئوف ، 1375) چالش ها و بحران هايي مانند چالش بين جهاني شدن و بومي ماندن ، بحران جمعيت ، بحران سلامتي و تغذيه ، دگرگوني هاي فناوري و شرايط حرفه اي ، آثار فناوري نوين ارتباطي برمهارتهاي اجتماعي اجتماعي و خلق وخوي ، مشكلات خانوادگي و اشتغال والين در بيرون از منزل ، افزايش فشارهاي روحي و رواني و…. ، كه هر يك از اين عوامل ، مشكلاتي را بر چگونگي زندگي افراد و رفتارهاي اجتماعي و فردي آنان تحميل مي كند.

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است