دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

دانلود روش تحقیق بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر 

فهرست مطالب :
فصل اول : كليات تحقيق
1-1 مقدمه 1
2-1 بيان مسأله 2
3-1 ضرورت و اهميت تحقيق 4
4-1 سوال‌هاي تحقيق 7
5-1 هدف تحقيق 10
6-1 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح 11
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق 13
مقدمه 14
1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي 15
1-1-2 اهداف اعتقادي 15
2-1-2 اهداف اخلاقي 16
3-1-2 اهداف علمي و آموزشي 16
4-1-2 اهداف فرهنگي، هنري 16
5-1-2 اهداف اجتماعي 16
6-1-2 اهداف زيستي 17
7-1-2 اهداف سياسي 17
8-1-2 اهداف اقتصادي 17
2-2 ويژگي‌هاي كودكان در دوره ابتدايي 17
3-2 مواد و برنامه‌هاي درسي دوره ابتدايي 20
4-2 درون داده‌هاي نظام آموزش ابتدايي 22
1-4-2 منابع انساني 22
2-4-2 منابع مادي نظام آموزش ابتدايي 23
1-2-4-2 منابع كالبدي 23
2-2-4-2 منابع تجهيزاتي 25
3-4-2 منابع مالي 25
5-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر دانش آموزان 26
6-2 تاثير امكانات و تجهيزات مدرسه بر معلم 28
7-2 تاثير محيط بر فعاليت‌هاي نظام آموزشي 29
8-2 كلاس‌هاي درس چند پايه 30
9-2 مشكلات تحصيلي دانش آموزان در مدارس 32
1-9-2 افت تحصيلي و عوامل موثر بر آن 32
2-9-2 ترك تحصيل 34
3-9-2 نارسايي‌هاي يادگيري ويژه 35
10-2 مشكلات رفتاري دانش آموزان در مدارس 37
1-10-2 ترس از مدرسه 37
2-10-2 فرار از مدرسه 37
3-10-2 اختلال لجبازي و نافرماني 38
4-10-2 رفتارهاي نامناسب يا ناپخته 39
5-10-2 بيش فعلي همراه با كمبود توجه 39
6-10-2 اضطراب 40
7-10-2 بي نظمي در سلوك 41
11-2 مدارس و دانش آموزان موفق 41
12-2 فضاهاي آموزشي مدارس 42
1-12-2 كلاس درس نظري 42
2-12-2 كلاس درس تجربي 43
13-2 فضاهاي پرورشي 45
1-13-2 كتابخانه 46
2-13-2سالن چند منظوره 46
3-13-2 نمازخانه 47
4-13-2 اتاق فعاليت‌هاي پرورشي 47
5-13-2 اتاق بهداشت ركت‌هاي اوليه 47
14-2 فضاي اداري 47
15-2 فضاهاي پشتيباني يا خدماتي 49
1-15-2 سرويس‌هاي بهداشتي 49
2-15-2 آبخوري دانش آموزان 49
3-15-2 انبار نظافت و شستشو 49
4-15-2 انبار تجهيزات و وسايل 49
16-2 فضاهاي گردش 52
1-16-2 راهروها 52
2-16-2 پله‌ها 52
17-2 فضاهاي باز يا محوطه 53
1-17-2 فضاي صف جمع و تفريح 53
2-17-2 فضاي سبز، باغچه و درختكاري 53
3-17-2 پاركينگ وسايل نقليه 54
18-2 مكان يابي واحدهاي آموزش 57
1-18-2 كاربري‌هاي سازگار 57
2-18-2 كاربري‌‌هاي ناسازگار 57
3-18-2 جهت يابي 57
4-18-2 شعاع دسترسي 58
19-2 انجمن اوليا و مربيان 58
20-2 پيشينه تحقيق 61
فصل سوم : روش تحقيق 66
مقدمه 67
1-3 روش تحقيق 67
2-3 جامعه آماري 67
3-3 نمونه و روش نمونه گيري 67
4-3 روش و ابزار جمع آوري اطلاعات 68
5-3 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 69
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات 70
تجزيه و تحليل سوال 1 71
تجزيه و تحليل سوال2 75
تجزيه و تحليل سوال3 76
تجزيه و تحليل سوال 4 77
تجزيه و تحليل سوال 5 82
تجزيه و تحليل سوال 6 85
بررسي و مقايسه كل سرانه‌ها و مقايسه با استانداردها 88
تجزيه و تحليل سوال 7 89
تجزيه و تحليل سوال8 91
تجزيه و تحليل سوال9 91
تجزيه و تحليل سوال10 92
تجزيه و تحليل سوال11 93
تجزيه و تحليل سوال 12 95
تجزيه و تحليل سوال 13 96
تجزيه و تحليل سوال 14 96
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 98
1-5 مقدمه 99
2-5 بحث و نتيجه گيري 100
3-5 يافته‌هاي جانبي تحقيق 100
4-5 محدوديت‌هاي پژوهش 108
5-5 پيشنهادها 109
الف. پيشنهاد كاربردي 109
ب. پيشنهاد پژوهش 111
فهرست جداول:
جدول (1-2) مواد درسي وساعات تدريس هفتگي در مدارس دوره دبستان
جدول (2-2) حداقل ، حداكثر ميانگين تراكم دانش آموزان در كلاس
جدول (3-2) استاندارد هاي فضاهاي آموزشي مدارس ابتدايي روستايي
جدول (4-2) استانداردهاي فضاهاي پرورشي مدارس ابتدايي روستايي
جدول (5-2) استانداردهاي فضاهاي اداري مدارس ابتدايي روستايي
جدول (6-2) استانداردهاي فضاهاي پشتيباني يا خدماتي مدارس ابتدايي روستايي
جدول (7-2) استانداردهاي فضاهاي گردش مدارس ابتدايي روستايي
جدول (8-2) تلخيص اطلاعات فضاهاي بسته مدارس روستايي
جدول (9-2) استانداردهاي سطوح خارجي مورد نياز به متر مربع در مدارس روستايي
جدول (10-2) شعاع دسترسي
جدول (1-3) توزيع مدارس ابتدايي روستاهاي فريدون شهر بر حسب منطقه وجنسيت در سال تحصيلي
87-1386 68
جدول (1-4) تعداد معلمان ونوع مدرك آن ها 71
جدول (2-4) تعداد معلمان وسابقه آن ها 72
جدول (3-4) سرانه آموزشي براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل 75
جدول (4-4) سرانه فضاي پرورشي براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل 76
جدول (5-4) سرانه فضاي اداري اتاق استراحت معلمان براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل 77
جدول (6-4) سرانه فضاي اداري (انبار داري) براي هر دانش آموز در مدرسه ودر كل 79
جدول (7-4) سرانه فضاي اداري براي هر دانش آموز در كل 80
جدول (8-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هردانش آموز در عامل انبار وسايل نظافت وشستشو 82
جدول (9-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل سرويس هاي بهداشتي 82
جدول (10-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل آبخوري 83
جدول (11-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در عامل آبدارخانه 83
جدول (12-4) سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي براي هر دانش آموز در كل 84
جدول (13-4) سرانه فضاي گردش براي هر دانش در كل 86
جدول (14-4) مقايسه ميانگين سرانه هاي موجود در استانداردهاي مطلوب 88
جدول (15-4) سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در كل 89
جدول (16-4) سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آموز دركل 91
جدول (17-4) نور كلاس 92
جدول (18-4) رنگ كلاس 92
جدول (19-4) رنگ اداري 92
جدول (20-4) رنگ راهرو ها 93
جدول (21-4) مربوط به جهت مدارس 94
جدول (22-4) مربوط به كاربري هاي سازگار 94
جدول ( 23-4) مربوط به كاربري هاي ناسازگار 94
جدول (24-4) مربوط به فراواني پاسخ هاي افراد در مورد قابليت گسترده شدن 95
جدول (25-4) مربوط به وضعيت آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي مدارس 96
جدول ( 26-4) وضعيت انجمن اولياء و مربيان در مدارس مناطق روستايي شهر ستان فريدون شهر
جدول (27-4) كارائي داخلي مدارس ابتدايي روستايي شهر ستان فريدون شهر 98
فهرست نمودارها :
نمودار(1-4) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرك آن
نمودار(2-4) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها
نمودار (3-4) مربوط به سرانه فضاي آموزشي در هر مدرسه
نمودار (4-4) مربوط به سرانه فضاي پرورشي در هر مدرسه
نمودار (5-4) مربوط به سرانه اداري (اتاق استراحت معلمان)
نمودار (6-4) مربوط به سرانه فضاي اداري (دفتر ) درهر مدرسه
نمودار (7-4) مربوط به سرانه فضاي اداري در هر مدرسه
نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضاي پشتيباني وخدماتي در هر مدرسه
نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضاي گردش در هر مدرسه
نمودار (10-4) سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در كل
نمودار (11-4) سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آ
نمودار (12-4) مربوط به فراواني پاسخهاي افراد در مورد قابليت گسترده شدن…………

 

دانلود روش تحقیق بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد