آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.(امام علی علیه السلام)
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر
دانلود روش تحقیق بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

دانلود روش تحقیق بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

دانلود روش تحقیق بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر 

فهرست مطالب :
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۱
۲-۱ بیان مسأله ۲
۳-۱ ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
۴-۱ سوال‌های تحقیق ۷
۵-۱ هدف تحقیق ۱۰
۶-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ۱۱
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۳
مقدمه ۱۴
۱-۲ اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی ۱۵
۱-۱-۲ اهداف اعتقادی ۱۵
۲-۱-۲ اهداف اخلاقی ۱۶
۳-۱-۲ اهداف علمی و آموزشی ۱۶
۴-۱-۲ اهداف فرهنگی، هنری ۱۶
۵-۱-۲ اهداف اجتماعی ۱۶
۶-۱-۲ اهداف زیستی ۱۷
۷-۱-۲ اهداف سیاسی ۱۷
۸-۱-۲ اهداف اقتصادی ۱۷
۲-۲ ویژگی‌های کودکان در دوره ابتدایی ۱۷
۳-۲ مواد و برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ۲۰
۴-۲ درون داده‌های نظام آموزش ابتدایی ۲۲
۱-۴-۲ منابع انسانی ۲۲
۲-۴-۲ منابع مادی نظام آموزش ابتدایی ۲۳
۱-۲-۴-۲ منابع کالبدی ۲۳
۲-۲-۴-۲ منابع تجهیزاتی ۲۵
۳-۴-۲ منابع مالی ۲۵
۵-۲ تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان ۲۶
۶-۲ تاثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر معلم ۲۸
۷-۲ تاثیر محیط بر فعالیت‌های نظام آموزشی ۲۹
۸-۲ کلاس‌های درس چند پایه ۳۰
۹-۲ مشکلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس ۳۲
۱-۹-۲ افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن ۳۲
۲-۹-۲ ترک تحصیل ۳۴
۳-۹-۲ نارسایی‌های یادگیری ویژه ۳۵
۱۰-۲ مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس ۳۷
۱-۱۰-۲ ترس از مدرسه ۳۷
۲-۱۰-۲ فرار از مدرسه ۳۷
۳-۱۰-۲ اختلال لجبازی و نافرمانی ۳۸
۴-۱۰-۲ رفتارهای نامناسب یا ناپخته ۳۹
۵-۱۰-۲ بیش فعلی همراه با کمبود توجه ۳۹
۶-۱۰-۲ اضطراب ۴۰
۷-۱۰-۲ بی نظمی در سلوک ۴۱
۱۱-۲ مدارس و دانش آموزان موفق ۴۱
۱۲-۲ فضاهای آموزشی مدارس ۴۲
۱-۱۲-۲ کلاس درس نظری ۴۲
۲-۱۲-۲ کلاس درس تجربی ۴۳
۱۳-۲ فضاهای پرورشی ۴۵
۱-۱۳-۲ کتابخانه ۴۶
۲-۱۳-۲سالن چند منظوره ۴۶
۳-۱۳-۲ نمازخانه ۴۷
۴-۱۳-۲ اتاق فعالیت‌های پرورشی ۴۷
۵-۱۳-۲ اتاق بهداشت رکت‌های اولیه ۴۷
۱۴-۲ فضای اداری ۴۷
۱۵-۲ فضاهای پشتیبانی یا خدماتی ۴۹
۱-۱۵-۲ سرویس‌های بهداشتی ۴۹
۲-۱۵-۲ آبخوری دانش آموزان ۴۹
۳-۱۵-۲ انبار نظافت و شستشو ۴۹
۴-۱۵-۲ انبار تجهیزات و وسایل ۴۹
۱۶-۲ فضاهای گردش ۵۲
۱-۱۶-۲ راهروها ۵۲
۲-۱۶-۲ پله‌ها ۵۲
۱۷-۲ فضاهای باز یا محوطه ۵۳
۱-۱۷-۲ فضای صف جمع و تفریح ۵۳
۲-۱۷-۲ فضای سبز، باغچه و درختکاری ۵۳
۳-۱۷-۲ پارکینگ وسایل نقلیه ۵۴
۱۸-۲ مکان یابی واحدهای آموزش ۵۷
۱-۱۸-۲ کاربری‌های سازگار ۵۷
۲-۱۸-۲ کاربری‌‌های ناسازگار ۵۷
۳-۱۸-۲ جهت یابی ۵۷
۴-۱۸-۲ شعاع دسترسی ۵۸
۱۹-۲ انجمن اولیا و مربیان ۵۸
۲۰-۲ پیشینه تحقیق ۶۱
فصل سوم : روش تحقیق ۶۶
مقدمه ۶۷
۱-۳ روش تحقیق ۶۷
۲-۳ جامعه آماری ۶۷
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری ۶۷
۴-۳ روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۸
۵-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۰
تجزیه و تحلیل سوال ۱ ۷۱
تجزیه و تحلیل سوال۲ ۷۵
تجزیه و تحلیل سوال۳ ۷۶
تجزیه و تحلیل سوال ۴ ۷۷
تجزیه و تحلیل سوال ۵ ۸۲
تجزیه و تحلیل سوال ۶ ۸۵
بررسی و مقایسه کل سرانه‌ها و مقایسه با استانداردها ۸۸
تجزیه و تحلیل سوال ۷ ۸۹
تجزیه و تحلیل سوال۸ ۹۱
تجزیه و تحلیل سوال۹ ۹۱
تجزیه و تحلیل سوال۱۰ ۹۲
تجزیه و تحلیل سوال۱۱ ۹۳
تجزیه و تحلیل سوال ۱۲ ۹۵
تجزیه و تحلیل سوال ۱۳ ۹۶
تجزیه و تحلیل سوال ۱۴ ۹۶
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۹۸
۱-۵ مقدمه ۹۹
۲-۵ بحث و نتیجه گیری ۱۰۰
۳-۵ یافته‌های جانبی تحقیق ۱۰۰
۴-۵ محدودیت‌های پژوهش ۱۰۸
۵-۵ پیشنهادها ۱۰۹
الف. پیشنهاد کاربردی ۱۰۹
ب. پیشنهاد پژوهش ۱۱۱
فهرست جداول:
جدول (۱-۲) مواد درسی وساعات تدریس هفتگی در مدارس دوره دبستان
جدول (۲-۲) حداقل ، حداکثر میانگین تراکم دانش آموزان در کلاس
جدول (۳-۲) استاندارد های فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی روستایی
جدول (۴-۲) استانداردهای فضاهای پرورشی مدارس ابتدایی روستایی
جدول (۵-۲) استانداردهای فضاهای اداری مدارس ابتدایی روستایی
جدول (۶-۲) استانداردهای فضاهای پشتیبانی یا خدماتی مدارس ابتدایی روستایی
جدول (۷-۲) استانداردهای فضاهای گردش مدارس ابتدایی روستایی
جدول (۸-۲) تلخیص اطلاعات فضاهای بسته مدارس روستایی
جدول (۹-۲) استانداردهای سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی
جدول (۱۰-۲) شعاع دسترسی
جدول (۱-۳) توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه وجنسیت در سال تحصیلی
۸۷-۱۳۸۶ ۶۸
جدول (۱-۴) تعداد معلمان ونوع مدرک آن ها ۷۱
جدول (۲-۴) تعداد معلمان وسابقه آن ها ۷۲
جدول (۳-۴) سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل ۷۵
جدول (۴-۴) سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل ۷۶
جدول (۵-۴) سرانه فضای اداری اتاق استراحت معلمان برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل ۷۷
جدول (۶-۴) سرانه فضای اداری (انبار داری) برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل ۷۹
جدول (۷-۴) سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در کل ۸۰
جدول (۸-۴) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هردانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت وشستشو ۸۲
جدول (۹-۴) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل سرویس های بهداشتی ۸۲
جدول (۱۰-۴) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری ۸۳
جدول (۱۱-۴) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه ۸۳
جدول (۱۲-۴) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در کل ۸۴
جدول (۱۳-۴) سرانه فضای گردش برای هر دانش در کل ۸۶
جدول (۱۴-۴) مقایسه میانگین سرانه های موجود در استانداردهای مطلوب ۸۸
جدول (۱۵-۴) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل ۸۹
جدول (۱۶-۴) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز درکل ۹۱
جدول (۱۷-۴) نور کلاس ۹۲
جدول (۱۸-۴) رنگ کلاس ۹۲
جدول (۱۹-۴) رنگ اداری ۹۲
جدول (۲۰-۴) رنگ راهرو ها ۹۳
جدول (۲۱-۴) مربوط به جهت مدارس ۹۴
جدول (۲۲-۴) مربوط به کاربری های سازگار ۹۴
جدول ( ۲۳-۴) مربوط به کاربری های ناسازگار ۹۴
جدول (۲۴-۴) مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن ۹۵
جدول (۲۵-۴) مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی مدارس ۹۶
جدول ( ۲۶-۴) وضعیت انجمن اولیاء و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهر ستان فریدون شهر
جدول (۲۷-۴) کارائی داخلی مدارس ابتدایی روستایی شهر ستان فریدون شهر ۹۸
فهرست نمودارها :
نمودار(۱-۴) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرک آن
نمودار(۲-۴) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها
نمودار (۳-۴) مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه
نمودار (۴-۴) مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه
نمودار (۵-۴) مربوط به سرانه اداری (اتاق استراحت معلمان)
نمودار (۶-۴) مربوط به سرانه فضای اداری (دفتر ) درهر مدرسه
نمودار (۷-۴) مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه
نمودار (۸-۴) مربوط به سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی در هر مدرسه
نمودار (۹-۴) مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه
نمودار (۱۰-۴) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل
نمودار (۱۱-۴) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آ
نمودار (۱۲-۴) مربوط به فراوانی پاسخهای افراد در مورد قابلیت گسترده شدن…………

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است