دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر متوسطه

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر متوسطه

فهرست مطالب
چکیده
فـصـل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان‌مسئله
ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)
تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل
تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل
تعریف نظری سازگاری
تعریف عملیاتی سازگاری
فصل دوم
ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن
تعریف سازگاری
عوامل موثربرسازگاری
انواع سازگاری
روشها یا اشکال سازگاری
ملاکهای سازگاری مطلوب
ویژگیهای افراد سازگار
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل
نظریه تحلیل رفتار متقابل
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل
الگوی حالات نفسانی
موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی
آسیب شناسی روانی
الف : آسیب شناسی ساختی
ب: آسیب شناسی کارکردی
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل
مشاوره و درمان
الف : تحلیل درمان ساختار
ب: تحلیل درمان تبادلها
ارزشهای مشاوره گروهی
جمع بندی مطالب
بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل
فصل سوم
روش اجرای تحقیق

مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
نمونه و روش نمونه گیری
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن
پرسشنامه سینهاوسینگ
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوه
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه
اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق
تجزیه و تحلیل داده‌ها
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم
بحث و نتیجه گیری
فصل پنجم
مقدمه
یافته‌های پژوهش
الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها
ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها
پـیشنـهادات تحقیق
الف- پیشنهادهای  برخاسته از پژوهش
ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی
محدودیتها
منـابـع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیـوست
خلاصه کامل جلسات گروهی

فهرست جداول:

جدول 1-3 :  ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ
جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ
جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش
جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش
جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش
جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش
جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش
جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش
جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل
جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل
جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری
جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی
جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی
جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم
فهرست نمودارها
نمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش
نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش
نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل………

دانلود روش تحقیق بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر متوسطه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد