دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد در سال تحصيلي 83-1382

فهرست مطالب

چکيده    1

فصل اول :مقدمه تحقيق    3

1-1    بيان مساله    6

1-2    ضرورت و اهميت تحقيق    9

1-3    اهداف تحقيق    12

1-4    فرضيه هاُي تحقيق    13

1-5    تعرُيف متغيرهاي اصلي تحقيق    13

فصل دوم: بررسُي مطالعات پيشين    15

2-1 خود    17

2-2 خودپنداره    22

2-3 عزت نفس    26

2-4 عزت نفس و جنسيت    30

2-5 اثر بخشي     32

2-6 نقش مدير در اثر بخشي مدارس    34

2-7 معُيارهاي ارزيابي اثربخشي مديران    35

2-8 ويژگي هاُي مديران اثر بخش     43

فصل سوم :روش اجراي تحقيق    48

3-1روش تحقيق     49

3-2جامعه آماري    49

3-3 حجم نمونه    49

3-4روش نمونه گيري    50

3-5 ابزار تحقيق    50

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها    53

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها    60

5-1 نتايج مربوط به فرضيه اول    61

5-2 نتايج مربوط به فرضيه دوم    62

5-3 نتايج مربوط به فرضيه سوم    62

5-4 نتايج مربوط به فرضيه چهارم    63

5-5 نتيجه گيري کلي    64

5-6 محدوديت ها    64

5-7 پيشنهادها    65

منابع فارسي    66

ضمائم    68

ضميمه 1: تست آُيزنک    69

ضميمه 2: پرسشنامه اثربخشي    71

دانلود روش تحقیق بررسی رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد در سال تحصيلي 83-1382
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد