دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو

فهرست مطالب
پيشگفتار 4
چكيده تحقيق 5
فصل اول 6
مقدمه 7
بيان مسئله 8
تعريف موضوع تحقيق 9
نيازهاي اساسي مازلو: 9
اهداف تحقيق 10
ب: اهداف اختصاصي: 10
سؤالات تحقيق 11
فرضيه‌هاي تحقيق 11
اهميت موضوع تحقيق 12
روش انجام تحقيق 12
محدوديتهاي تحقيق 13
فصل دوم 15
پايه‌هاي علمي و نظريه‌هاي مربوط به مساله طرح شده. 15
نگرش مزلو به شخصيت 16
انگيزش شخصيت سالم 17
اول: گسترش مفهوم تعادل حياتي 18
3- نياز به عشق و تعلق و وابستگي: 23
5- نياز به خودشكوفايي: 26
فصل سوم 31
نوع تحقيق: 32
روش آماري: 32
متغيرهاي تحقيق: 32
جامعه هدف و حجم نمونه: 33
ابزار سنجش: 33
شيوة نمره‌گذاري: 33
اعتبار و روايي پرسشنامه: 33
روش نمونه گيري: 33
ويژگي نمونه: 34
روش جمع‌آوري اطلاعات: 34
فصل چهارم 34
تحليل آماري – سؤال شماره يك: 35
فرضيه شماره يك 37
فرضيه شماره 2 37
فرضيه شماره 3 38
فرضيه شماره 4 39
فرضيه شماره 5 39
فصل پنجم 40
نتيجه‌گيري سؤال شماره1 41
محدوديتهاي تحقيق 41
پيشنهادات براي تحقيق بعدي 42
فهرست منابع : 43
پرسشنامه 44
پيشگفتار
اكثر نيازهاي آدمي عمدتاَ از طريق روابط انساني و تعامل با ديگران برآورده مي‌شود اينكه در اين روابط تا چه حد نيازهاي ما برآورده مي‌شود بستگي به نوع كيفيت روابط دارد. نحوه برآوردن نيازهامبناي طرز زندگي هركسي را تشكيل مي‌دهد شرايط محيط و وراثت فرصتهاو امكاناتي براي ارضاء نيازهاي انسان فراهم مي‌كند ولي چگونگي ارضاي نيازها بسته به روابط انساني است. روابط انساني براي ارضاي نيازهاي اساسي ما ضروري‌اند داشتن روابط مثبت با ديگران كليد رشد و كمال آدمي است آنچه كه امروزه هستيم و آنچه خواهيم بود هردو معلول روابط ما با ديگران است. روابط رفتار ما را بصورت يك انسان اجتماعي شكل مي‌دهد همچنين درمنحصر به فرد بودن شخصيت و هويت و مفهوم خويشتن ما نقش عمده دارند.
پژوهش حاضر به بررسي نيازهاي پنجگانه انسان مي‌پردازد كه جز در سايه روابط ما با ديگران و تعامل با آنها امكان پذير نيست و همين نيازها است كه‌ اگر اثر بخوبي برآورده شود سبب مي‌شود كه فرد از پايين ترين نياز به بالاترين مرتبه نياز كه همانا تحقق خويتن است دست يابد امام اگر به خوبي برآورده نشود هسته مركزي اكثر مشكلات و اختلافات و ناراحتيهاي رواني افراد را شكل مي‌دهد.
در اينجا بر خود لازم مي‌دانم از زحمات و راهنمائيهاي استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر رحال‌زاده كه در به ثمر رسيدن اين تحقيق كمال همكاري را داشته‌اند تشكر و قدرداني كنم و راهنمائيها و ارشادات دلسوزانه و بيدريغ ايشان را در طول دوران چهارساله تحصيل ارج بگذارم.
توفيق جويندگان حقيقت را از خداوند متعال خواهانم.
چكيده تحقيق
پژوهش حاضر جهت بررسي و مقايسه سطح ارضاي رواني پنج‌گانه مازلو بر روي 60 نفر از دانشجويان شاهد و 60 نفر از دانشجويان عادي انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادي از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران واحد حصارك هستند ابزار تحقيق در اين پژوهش پرسشنامه شخصيتي مازلو مي‌باشد كه توسط ديويد لستر تهيه شده‌است دانشجويان شاهد و عادي بااستفاده  از آزمون آماريt مستقل در نيازهاي پنجگانه مازلو مورد مقايسه قرار گرفتند.
مقدار t مشاهده شده و سطح معني‌داري نيازهاي پنجگانه به شرح زير به دست آمد.
1- نياز فيزيولوژيست 45/0=t مشاهده شده درسطح 1/0    تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
2- نياز به امنيت 92/0=t مشاهده شده در سطح  1/0    تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
3- نباز به تعلق و وابستگي 09/1=t مشاهده شده در سطح1/0    تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
4- نياز به احترام 38/0=t مشاهه شده در سطح1/0   تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.
5- نياز به تحقق خويشتن( خود شكوفايي) 58/3=t مشاهده شده در سطح 1/0  تفاوت معني‌دار مي‌باشد..
بنابراين براساس اين تحقيق بين دوگروه دانشجويان شاهد و عادي فقط از نظر ارضاء نياز به تحقق خويشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادي از نظر تحقق خويشتن در سطح بالاتري قرار دارد.
فصل اول
  طرح تحقيق
 مقدمه
 بيان مسئله
 تعريف موضوع تحقيق
 هدفها- سوالها و فرض‌هاي ويژه تحقيق
 روش انجام تحقيق
 محدوديتهاي تحقيق
 پيشينه مختصري از تحقيقات انجام شده در ايران
 مقدمه
يك خانواده كه شامل زن وشوهر و اطفال است بطوركلي اساس طبيعي اجتماع بشري را تشكيل مي‌دهد كودكان كه ثمرة اين ازدواجها هستند در بدو تولد داراي اجتماعات و نيازهاي مختلف و متفاوت هستند كه به تنهايي قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور كلي خانواده عامل مهمي در ارضاي نيازهاي او مي‌باشند. همچنين خانواده يكي از محيط‌هاي سه گانه( خانواده، مدرسه، اجتماع) براي رشد و تكوين شخصيت هر فرد مي‌باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصيت و بروز اختلالات عاطفي دارد. بدون ترديد در محيط خانواده است كه كودك كم‌كم اعتماد به نفس، مهرت . مهرو محبت، مسئوليت و تفاهم را كسب مي‌نمايد. بنابراين روانشناسان و جامعه‌شناسان آموزش و پرورش معتقدند كه خانواده شايسته‌ترين محيط‌ها براي تربيت كودك بويژه در سالهاي اوائل زندگي است. در ميان پيشرفتهاي روز افزوني كه روانشناسان و دوران پزشكي در طول يك ربع قرن گذشته داشته‌است، اين حقيقت روز به روز روشنتر شده كه كيفيت و مراقبت پدر و مادر در اولين سالهاي زندگي طفل در سلامت روحي آينده او اهميت حياتي دارد. همچنين بخش عظيمي از نيازهاي كودك يا نوجوان توسط والدين مرتفع مي‌شود كه در اين ميان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصي پس از سنين نوزادي برخوردار است.
هر كودكي پس از اتمام دوران شيرخوارگي ارتباط تازه‌اي را با فرد ديگر كه پدر باشد آغاز مي‌كند. و اين ارتباط تا پايان عمر باقي است. اما در برخي مواقع به دلائلي چون جنگ، سيل، زلزله و …كودك يا نوجوان پدر خويش را از دست مي‌دهد. عدم وجود پدر در منزل و در طول حيات او موجب خلاء عاطفي براي او مي‌گردد. كه اين خلاء براي نوجوان بسيار سنگين و غيرقابل تحمل است. و جامعه بايد به ياري اين كودك بشتابد و آنان را شناسايي و هدايت و همسو با ساير افراد جامعه قرار دهد.
دانلود روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد