اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق تأثير رواني مسابقه بر غلظت كورتيزول، تستوسترون، IgA بزاقي و ضربان قلب مربيان برنده و بازنده ليگ برتر فوتبال
دانلود روش تحقیق تأثير رواني مسابقه بر غلظت كورتيزول، تستوسترون، IgA بزاقي و ضربان قلب مربيان برنده و بازنده ليگ برتر فوتبال

دانلود روش تحقیق تأثير رواني مسابقه بر غلظت كورتيزول، تستوسترون، IgA بزاقي و ضربان قلب مربيان برنده و بازنده ليگ برتر فوتبال

 

فهرست مطالب

– مقدمه …………………………………………………………………………………………………….     2

1-2- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………     3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………….     5

1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………     6

1-4-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………………..     6

1-4-2- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………     7

1-5- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………….     7

1-6- روش انجام تحقیق …………………………………………………………………………………..     8

1-7- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………     9

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………..    10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………. 13

2-2-1- مکانیزیم فعال شدن سلول هاي قشر فوق کلیوی …………………………………………………. 15

2-2-2- ریتم شبانه روزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها ……………………………………………………….. 15

2-2-3- کورتیزول  ………………………………………………………………………………………….. .     16

2-2-4- اثر کورتیزول بردستگاه عصبی مرکزی ………………………………………………………….. ..    18

2-2-5- اثرکورتیزول بر عملکرد گونادها ………………………………………………………………….. ..    18

2-2-6- مقادیر و اندازه گیری کورتیزول  …………………………………………………………………. ..    18

2-2-7- روش ها و اندازه گیری کورتیزول آزاد در بزاق ……………………………………………….. .    18

2-2-8- اثر ایموندلوژیک کورتیزول  …………………………………… ………………………………… .     19

2-2-9- اثر کورتیزول  بر سلول های خونی ……………………………………………………………. ..    20

2-2-10- تستوتسرون ………………………………………………………………………………….. ..    20

2-2-11- گردش تستوسترون در پلاسما …………………………………………………………….. ..    21

2-2-12- تجزیه و دفع تستوسترون ……………………………………………………………………. ..    21

2-2-13- مکانیزیم حمل مولکولی و سلولی تستوسترون …………………………………………. ..    22

2-2-14- محور هیپوتالاموس- هیپوفیز گونادی ……………………………………………………… ..    22

2-2-15- اثر بیولوژیک تستوسترون ……………………………………………………………………. .    24

2-2-16- مقادیر و اندازه گیری تستوسترون ………………………………………………………….. .    25

2-2-17-دستگاه ایمنی بدن …………………………………………………………………………… .    25

2-2-18- طرح و اره کلی پاسخ ایمنی ………………………………………………………………… .    25

2-2-19- سلول های دستگاه ایمنی ………………………………………………………………… ..    26

2-2-20- ایمونوگلوبولین ها و پادتن ها ……………………………………………………………….. .    27

2-2-21- دستگاه ایمنی مخاطی ……………………………………………………………………… .    27

2-3- پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………….    28

2-3-1- تاثیر فشار روانی بر ترشح هورمون ………………………………………………………….. .    28

2-3-2- تاثیر برد و باخت بر غلظت تستوسترون و کورتیزول  ……………………………………… .    33

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… .    43

3-2- جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………….. .    43

3-3- متغیرها تحقیق …………………………………………………………………………………… .    43

3-4- ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………… .    43

3-5- روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………….. .    44

2-5-1- روش رادیوایمونواسی ………………………………………………………………………… .    45

3-6- روش های آماری …………………………………………………………………………………. .    46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………….. .    48

4-2- بررسی توصیفی یافته های تحقیق …………………………………………………………… .    48

4-2-1- مشخصات آزمودنی ها ………………………………………………………………………. .    48

4-2-2- کورتیزول  بزاقی ……………………………………………………………………….. .    49

الف- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری ………………………. .    49

ب- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری                     ..    50

ج- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری                     ..    51

د- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان برنده و بازنده ………………………… .    52

4-2-3- تستوتسرون بزاقی …………………………………………………………………… .    53

الف- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان در درمراحل نمونه گیری                    .    53

ب- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ……………    54

ج- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان بازنده درمراحل نمونه گیری                 .    55

د- مقایسه میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده و بازنده …………………… .    56

4-2-4- IgA بزاقی …………………………………………………………………………….. .    57

الف- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری  ………………………….. .    57

ب- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده در مراحت نمونه گیری …………………….. .    58

ج- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری………………………. .    59

د- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده……………………………… ..    60

4-2-5- ضربان قلب ……………………………………………………………………………. ..    61

الف- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان در مراحل نمونه گیری ……………………………… ..    61

ب- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ………………………. ..    62

ج- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری ………………………. .    63

د- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  ………………………………..     64

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………    65

فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………… .    82

5-2- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………… .    82

5-3- بحث، بررسی و نتیجه گیری  ………………………………………………………………    83

5-4- پیشنهادات ………………………………………….. ……………………………………..    88

منابع ………………………………………………………. ………………………………………    89

 پیوست ها

پیوست 1- اطلاعات مربوط به مربیان لیک برتر فوتبال ………………………………………..    97

پیوست 2- اطلاعات مربوط به مسابقه ………………………………………………………..    98

پیوست 3- اطلاعات مربوط به ضربان قلب مربیان لیگ برتر فوتبال  ………………………….    99

 پیوست 4- فرم بستن کمربند Team-polar……………….. ……………………………………..    100

چکیده انگلیسی

عنوان انگلیسی

 فهرست جداول

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار ویژگی های آزمودنی ها  ……………………………….    48

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان  ………………………..    49

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده ………… ……….    50

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده……………. …..    51

جدول 4-5- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ………………..    52

جدول 4-6- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان  ………………….    53

جدول 4-7- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده……………    54

جدول 4-8- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده  …………     55

جدول 4-9- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده  ………    56

جدول 4-10- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان  ………………………..    57

جدول 4-11- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان برنده  …………………    58

جدول 4-12- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده…………….. ….    59

جدول 4-13- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده…………………    60

جدول 4-14- میانگین و انحراف معیار  تعداد ضربان قلب مربیان………………………….    61

جدول 4-15- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان برنده……………………    62

جدول 4-16- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان بازنده…………………..    63

جدول 4-17- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده………………….  64

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان……………………..    65

 فهرست جداول

جدول 4-19- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان………….. ………    65

جدول 4-20- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده……………..    66

جدول 4-21- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده…………….    66

جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان بازنده  ………….    67

جدول 4-23- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده…………..    67

 جدول 4-24-شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین کورتیزول بزاقی مربیان  برنده و بازنده    ………    68

 جدول 4-25- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان……………….    69

جدول 4-26- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است