تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق تأثیر روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال
دانلود روش تحقیق تأثیر روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال

دانلود روش تحقیق تأثیر روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال

 

فهرست مطالب

– مقدمه …………………………………………………………………………………………………….     ۲

۱-۲- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………     ۳

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………….     ۵

۱-۴- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………     ۶

۱-۴-۱- هدف کلی …………………………………………………………………………………………..     ۶

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………     ۷

۱-۵- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………….     ۷

۱-۶- روش انجام تحقیق …………………………………………………………………………………..     ۸

۱-۷- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………     ۹

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………..    ۱۰

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲- مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۱- مکانیزیم فعال شدن سلول های قشر فوق کلیوی …………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۲- ریتم شبانه روزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها ……………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۳- کورتیزول  ………………………………………………………………………………………….. .     ۱۶

۲-۲-۴- اثر کورتیزول بردستگاه عصبی مرکزی ………………………………………………………….. ..    ۱۸

۲-۲-۵- اثرکورتیزول بر عملکرد گونادها ………………………………………………………………….. ..    ۱۸

۲-۲-۶- مقادیر و اندازه گیری کورتیزول  …………………………………………………………………. ..    ۱۸

۲-۲-۷- روش ها و اندازه گیری کورتیزول آزاد در بزاق ……………………………………………….. .    ۱۸

۲-۲-۸- اثر ایموندلوژیک کورتیزول  …………………………………… ………………………………… .     ۱۹

۲-۲-۹- اثر کورتیزول  بر سلول های خونی ……………………………………………………………. ..    ۲۰

۲-۲-۱۰- تستوتسرون ………………………………………………………………………………….. ..    ۲۰

۲-۲-۱۱- گردش تستوسترون در پلاسما …………………………………………………………….. ..    ۲۱

۲-۲-۱۲- تجزیه و دفع تستوسترون ……………………………………………………………………. ..    ۲۱

۲-۲-۱۳- مکانیزیم حمل مولکولی و سلولی تستوسترون …………………………………………. ..    ۲۲

۲-۲-۱۴- محور هیپوتالاموس- هیپوفیز گونادی ……………………………………………………… ..    ۲۲

۲-۲-۱۵- اثر بیولوژیک تستوسترون ……………………………………………………………………. .    ۲۴

۲-۲-۱۶- مقادیر و اندازه گیری تستوسترون ………………………………………………………….. .    ۲۵

۲-۲-۱۷-دستگاه ایمنی بدن …………………………………………………………………………… .    ۲۵

۲-۲-۱۸- طرح و اره کلی پاسخ ایمنی ………………………………………………………………… .    ۲۵

۲-۲-۱۹- سلول های دستگاه ایمنی ………………………………………………………………… ..    ۲۶

۲-۲-۲۰- ایمونوگلوبولین ها و پادتن ها ……………………………………………………………….. .    ۲۷

۲-۲-۲۱- دستگاه ایمنی مخاطی ……………………………………………………………………… .    ۲۷

۲-۳- پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………….    ۲۸

۲-۳-۱- تاثیر فشار روانی بر ترشح هورمون ………………………………………………………….. .    ۲۸

۲-۳-۲- تاثیر برد و باخت بر غلظت تستوسترون و کورتیزول  ……………………………………… .    ۳۳

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… .    ۴۳

۳-۲- جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………….. .    ۴۳

۳-۳- متغیرها تحقیق …………………………………………………………………………………… .    ۴۳

۳-۴- ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………… .    ۴۳

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………….. .    ۴۴

۲-۵-۱- روش رادیوایمونواسی ………………………………………………………………………… .    ۴۵

۳-۶- روش های آماری …………………………………………………………………………………. .    ۴۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………….. .    ۴۸

۴-۲- بررسی توصیفی یافته های تحقیق …………………………………………………………… .    ۴۸

۴-۲-۱- مشخصات آزمودنی ها ………………………………………………………………………. .    ۴۸

۴-۲-۲- کورتیزول  بزاقی ……………………………………………………………………….. .    ۴۹

الف- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری ………………………. .    ۴۹

ب- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری                     ..    ۵۰

ج- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری                     ..    ۵۱

د- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان برنده و بازنده ………………………… .    ۵۲

۴-۲-۳- تستوتسرون بزاقی …………………………………………………………………… .    ۵۳

الف- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان در درمراحل نمونه گیری                    .    ۵۳

ب- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ……………    ۵۴

ج- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان بازنده درمراحل نمونه گیری                 .    ۵۵

د- مقایسه میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده و بازنده …………………… .    ۵۶

۴-۲-۴- IgA بزاقی …………………………………………………………………………….. .    ۵۷

الف- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری  ………………………….. .    ۵۷

ب- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده در مراحت نمونه گیری …………………….. .    ۵۸

ج- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری………………………. .    ۵۹

د- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده……………………………… ..    ۶۰

۴-۲-۵- ضربان قلب ……………………………………………………………………………. ..    ۶۱

الف- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان در مراحل نمونه گیری ……………………………… ..    ۶۱

ب- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ………………………. ..    ۶۲

ج- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری ………………………. .    ۶۳

د- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  ………………………………..     ۶۴

۴-۳- آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………    ۶۵

فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………… .    ۸۲

۵-۲- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………… .    ۸۲

۵-۳- بحث، بررسی و نتیجه گیری  ………………………………………………………………    ۸۳

۵-۴- پیشنهادات ………………………………………….. ……………………………………..    ۸۸

منابع ………………………………………………………. ………………………………………    ۸۹

 پیوست ها

پیوست ۱- اطلاعات مربوط به مربیان لیک برتر فوتبال ………………………………………..    ۹۷

پیوست ۲- اطلاعات مربوط به مسابقه ………………………………………………………..    ۹۸

پیوست ۳- اطلاعات مربوط به ضربان قلب مربیان لیگ برتر فوتبال  ………………………….    ۹۹

 پیوست ۴- فرم بستن کمربند Team-polar……………….. ……………………………………..    ۱۰۰

چکیده انگلیسی

عنوان انگلیسی

 فهرست جداول

جدول ۴-۱- میانگین و انحراف معیار ویژگی های آزمودنی ها  ……………………………….    ۴۸

جدول ۴-۲- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان  ………………………..    ۴۹

جدول ۴-۳- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده ………… ……….    ۵۰

جدول ۴-۴- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده……………. …..    ۵۱

جدول ۴-۵- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ………………..    ۵۲

جدول ۴-۶- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان  ………………….    ۵۳

جدول ۴-۷- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده……………    ۵۴

جدول ۴-۸- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده  …………     ۵۵

جدول ۴-۹- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده  ………    ۵۶

جدول ۴-۱۰- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان  ………………………..    ۵۷

جدول ۴-۱۱- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان برنده  …………………    ۵۸

جدول ۴-۱۲- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده…………….. ….    ۵۹

جدول ۴-۱۳- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده…………………    ۶۰

جدول ۴-۱۴- میانگین و انحراف معیار  تعداد ضربان قلب مربیان………………………….    ۶۱

جدول ۴-۱۵- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان برنده……………………    ۶۲

جدول ۴-۱۶- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان بازنده…………………..    ۶۳

جدول ۴-۱۷- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده………………….  ۶۴

جدول ۴-۱۸- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان……………………..    ۶۵

 فهرست جداول

جدول ۴-۱۹- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان………….. ………    ۶۵

جدول ۴-۲۰- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده……………..    ۶۶

جدول ۴-۲۱- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده…………….    ۶۶

جدول ۴-۲۲- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان بازنده  ………….    ۶۷

جدول ۴-۲۳- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده…………..    ۶۷

 جدول ۴-۲۴-شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین کورتیزول بزاقی مربیان  برنده و بازنده    ………    ۶۸

 جدول ۴-۲۵- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان……………….    ۶۹

جدول ۴-۲۶- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است