دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق تأثير رواني مسابقه بر غلظت كورتيزول، تستوسترون، IgA بزاقي و ضربان قلب مربيان برنده و بازنده ليگ برتر فوتبال

 

فهرست مطالب

– مقدمه …………………………………………………………………………………………………….     2

1-2- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………     3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………….     5

1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………     6

1-4-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………………..     6

1-4-2- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………     7

1-5- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………….     7

1-6- روش انجام تحقیق …………………………………………………………………………………..     8

1-7- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………     9

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………..    10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………. 13

2-2-1- مکانیزیم فعال شدن سلول هاي قشر فوق کلیوی …………………………………………………. 15

2-2-2- ریتم شبانه روزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها ……………………………………………………….. 15

2-2-3- کورتیزول  ………………………………………………………………………………………….. .     16

2-2-4- اثر کورتیزول بردستگاه عصبی مرکزی ………………………………………………………….. ..    18

2-2-5- اثرکورتیزول بر عملکرد گونادها ………………………………………………………………….. ..    18

2-2-6- مقادیر و اندازه گیری کورتیزول  …………………………………………………………………. ..    18

2-2-7- روش ها و اندازه گیری کورتیزول آزاد در بزاق ……………………………………………….. .    18

2-2-8- اثر ایموندلوژیک کورتیزول  …………………………………… ………………………………… .     19

2-2-9- اثر کورتیزول  بر سلول های خونی ……………………………………………………………. ..    20

2-2-10- تستوتسرون ………………………………………………………………………………….. ..    20

2-2-11- گردش تستوسترون در پلاسما …………………………………………………………….. ..    21

2-2-12- تجزیه و دفع تستوسترون ……………………………………………………………………. ..    21

2-2-13- مکانیزیم حمل مولکولی و سلولی تستوسترون …………………………………………. ..    22

2-2-14- محور هیپوتالاموس- هیپوفیز گونادی ……………………………………………………… ..    22

2-2-15- اثر بیولوژیک تستوسترون ……………………………………………………………………. .    24

2-2-16- مقادیر و اندازه گیری تستوسترون ………………………………………………………….. .    25

2-2-17-دستگاه ایمنی بدن …………………………………………………………………………… .    25

2-2-18- طرح و اره کلی پاسخ ایمنی ………………………………………………………………… .    25

2-2-19- سلول های دستگاه ایمنی ………………………………………………………………… ..    26

2-2-20- ایمونوگلوبولین ها و پادتن ها ……………………………………………………………….. .    27

2-2-21- دستگاه ایمنی مخاطی ……………………………………………………………………… .    27

2-3- پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………….    28

2-3-1- تاثیر فشار روانی بر ترشح هورمون ………………………………………………………….. .    28

2-3-2- تاثیر برد و باخت بر غلظت تستوسترون و کورتیزول  ……………………………………… .    33

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… .    43

3-2- جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………….. .    43

3-3- متغیرها تحقیق …………………………………………………………………………………… .    43

3-4- ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………… .    43

3-5- روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………….. .    44

2-5-1- روش رادیوایمونواسی ………………………………………………………………………… .    45

3-6- روش های آماری …………………………………………………………………………………. .    46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………….. .    48

4-2- بررسی توصیفی یافته های تحقیق …………………………………………………………… .    48

4-2-1- مشخصات آزمودنی ها ………………………………………………………………………. .    48

4-2-2- کورتیزول  بزاقی ……………………………………………………………………….. .    49

الف- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری ………………………. .    49

ب- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری                     ..    50

ج- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری                     ..    51

د- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان برنده و بازنده ………………………… .    52

4-2-3- تستوتسرون بزاقی …………………………………………………………………… .    53

الف- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان در درمراحل نمونه گیری                    .    53

ب- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ……………    54

ج- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان بازنده درمراحل نمونه گیری                 .    55

د- مقایسه میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده و بازنده …………………… .    56

4-2-4- IgA بزاقی …………………………………………………………………………….. .    57

الف- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری  ………………………….. .    57

ب- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده در مراحت نمونه گیری …………………….. .    58

ج- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری………………………. .    59

د- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده……………………………… ..    60

4-2-5- ضربان قلب ……………………………………………………………………………. ..    61

الف- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان در مراحل نمونه گیری ……………………………… ..    61

ب- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ………………………. ..    62

ج- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری ………………………. .    63

د- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  ………………………………..     64

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………    65

فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………… .    82

5-2- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………… .    82

5-3- بحث، بررسی و نتیجه گیری  ………………………………………………………………    83

5-4- پیشنهادات ………………………………………….. ……………………………………..    88

منابع ………………………………………………………. ………………………………………    89

 پیوست ها

پیوست 1- اطلاعات مربوط به مربیان لیک برتر فوتبال ………………………………………..    97

پیوست 2- اطلاعات مربوط به مسابقه ………………………………………………………..    98

پیوست 3- اطلاعات مربوط به ضربان قلب مربیان لیگ برتر فوتبال  ………………………….    99

 پیوست 4- فرم بستن کمربند Team-polar……………….. ……………………………………..    100

چکیده انگلیسی

عنوان انگلیسی

 فهرست جداول

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار ویژگی های آزمودنی ها  ……………………………….    48

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان  ………………………..    49

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده ………… ……….    50

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده……………. …..    51

جدول 4-5- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ………………..    52

جدول 4-6- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان  ………………….    53

جدول 4-7- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده……………    54

جدول 4-8- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده  …………     55

جدول 4-9- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده  ………    56

جدول 4-10- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان  ………………………..    57

جدول 4-11- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان برنده  …………………    58

جدول 4-12- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده…………….. ….    59

جدول 4-13- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده…………………    60

جدول 4-14- میانگین و انحراف معیار  تعداد ضربان قلب مربیان………………………….    61

جدول 4-15- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان برنده……………………    62

جدول 4-16- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان بازنده…………………..    63

جدول 4-17- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده………………….  64

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان……………………..    65

 فهرست جداول

جدول 4-19- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان………….. ………    65

جدول 4-20- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده……………..    66

جدول 4-21- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده…………….    66

جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان بازنده  ………….    67

جدول 4-23- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده…………..    67

 جدول 4-24-شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین کورتیزول بزاقی مربیان  برنده و بازنده    ………    68

 جدول 4-25- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان……………….    69

جدول 4-26- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون

 

دانلود روش تحقیق تأثير رواني مسابقه بر غلظت كورتيزول، تستوسترون، IgA بزاقي و ضربان قلب مربيان برنده و بازنده ليگ برتر فوتبال
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد