حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده
دانلود روش تحقیق تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

دانلود روش تحقیق تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

فهرست مطالب

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و … تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق ۱۰۰ نفر از زنان شاغل شهر تهران است.

فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:
۱-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
۲-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
۳-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
۴-به نظر می رسد بین قدرت تصمیم گیری زن در خانواده و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
۵-به نظر می رسد بین رابطه مادر فرزندی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
۶-به نظر می رسد بین موقعیت اقتصادی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.
۷-به نظر می رسد بین موفقیت اجتماعی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.
۸-به نظر می رسد بین میزان خودباوری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.
۹-به نظر می رسد بین ساعات کاری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  رد شد.
شاخص سازی متغیرها
متغیر مستقل:
۱-ساعت کاری
۱-۱-نقش ساعات کاری در وظایف مادر و همسری
۲-تعداد فرزندان
۱-۲-تعداد فرزندان
۳-موقعیت اقتصادی
۱-۳-میزان درآمد فرد
۲-۳-میزان درآمد همسر
۳-۳-نوع مسکن
۴-۳-محل سکونت
۴-موقعیت اجتماعی
۱-۴-میزان احترام اطرافیان به خود
۲-۴-میزان پذیرش عقاید فرد
۳-۴-میزان مفید بودن اشتغال زنان در جامعه
۴-۴-میزان ارزش گذاری به اشتغال زنان
۵-میزان خودباوری زنان
۱-۵-میزان اعتماد به نفس
۲-۵-میزان الگوپذیری از دیگران
۳-۵-میزان تصمیم گیری در امور
۶-اختلاف زناشویی
۱-۶-مخالف بودن مرد به ادامه کار زن
۲-۶-تعصبات سنتی مرد
۳-۶-نرسیدن به امور خانه و تربیت فرزندان
۷-قدرت تصمیم گیری زن در خانواده
۱-۷-نحوه استفاده از درآمد شخصی
۲-۷-نحوه تربیت فرزندان
۳-۷-نحوه تنظیم مخارج منزل
۸-وضعیت تحصیلی فرزندان
۱-۸-موفقیت تحصیلی فرزند
۲-۸-نقش اشتغال مادر در تحصیلات فرزند
۹-رابطه مادری و فرزندی
۱-۹-میزان گفتگو میان مادر و فرزند
۲-۹-میزان تفریحات میان مادر و فرزند
۳-۹-میزان حس اعتماد میان مادر و فرزندان
شاخص سازی متغیر وابسته:
اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساختار خانواده
کاهش تعداد فرزندان خانواده
اختلال در روابط زناشویی
عدم توجه زن به سلامت روحی و جسمی خود
خستگی و بی حوصلگی
وجود تقسیم کار در خانه
وجود مسئولیت پذیری در میان فرزندان
اختلال در سلامت جسم و روح فرزندان
۴-۱-تجزیه تحلیل توصیفی داده ها
جداول شماره ۱
-سوال مربوط به سن
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi سن
۲/۲۵ ۷ ۰۷/۰ ۷ ۲۰-۲۵
۴/۸۶ ۲۷ ۲۴/۰ ۲۴ ۲۵-۳۰
۱۸ ۵ ۰۵/۰ ۵ ۳۰-۳۵
۹۰ ۲۵ ۲۵/۰ ۲۵ ۳۵-۴۰
۴/۱۴۰ ۳۹ ۳۹/۰ ۳۹ ۴۰ به بالا
۳۶۰=۳۶۰Pix
۱۰۰=%Pi
۱=Pi
۱۰۰=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول در این جامعه آماری ۷ درصد دارای سن ۲۰-۲۵ سال و ۲۴ درصد دارای سن ۲۵-۳۰ سال و ۵ درصد  دارای سن ۳۰-۳۵ ساله و ۲۵ درصد دارای سن ۳۵-۴۰ و ۳۹ درصد دارای سن ۴۰ به بالا می باشد.
 جداول شماره ۲
-سوال مربوط به تحصیلات
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi تحصیلات
۶/۲۲/۱۱۵۱ ۶ ۰۶/۰ ۶ زیر دیپلم
۸/۸۲ ۳۲ ۳۲/۰ ۳۲ دیپلم
۶/۱۲۹ ۲۳ ۲۳/۰ ۲۳ فوق دیپلم
۸/۱۵ ۳۶ ۳۶/۰ ۳۶ لیسانس
۳ ۰۳/۰ ۳ فوق لیسانس و بالاتر
۳۶۰=۳۶۰Pix
۱۰۰=%Pi
۱=Pi
۱۰۰=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تحصیلات، ۶ درصد زیر دیپلم ۳۲ درصد دیپلم ۲۳ درصد فوق دیپلم ۳۶ درصد لیسانس ۳ درصد فوق لیسانس و بیشتر می باشد.
جداول شماره ۳
-سوال مربوط به تحصیلات همسر
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi تحصیلات همسر
۴/۱۴ ۴ ۰۴/۰ ۴ زیر دیپلم
۶/۷۵ ۲۱ ۲۱/۰ ۲۱ دیپلم
۶/۷۵ ۲۱ ۲۱/۰ ۲۱ فوق دیپلم
۶/۱۶۵ ۴۶ ۴۶/۰ ۴۶ لیسانس
۸/۲۸ ۸ ۰۸/۰ ۸ فوق لیسانس و بالاتر
۳۶۰=۳۶۰Pix
۱۰۰=%Pi
۱=Pi
۱۰۰=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تحصیلات همسر، ۴ درصد زیر دیپلم، ۲۱ درصد دیپلم، ۲۱ درصد فوق دیپلم، ۴۶ درصد لیسانس، ۸ درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشد.
جداول شماره ۴
-سوال مربوط به شغل یا سمت
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi شغل یا سمت
۲/۱۵۱ ۴۲ ۴۲/۰ ۴۲ موسسات دولتی
۱۰۸ ۳۰ ۳۰/۰ ۳۰ کارمند آموزش و پرورش
۸/۱۰۰ ۲۸ ۲۸/۰ ۲۸ کارمند بیمارستان
۳۶۰=۳۶۰Pix
۱۰۰=%Pi
۱=Pi
۱۰۰=%Fi
تفسیر: با توجه به مدل بالا ۴۲ درصد از جامعه آماری ما را زنان شاغل در موسسات دولتی و ۳۰  درصد زنان شاغل در آموزش و پرورش و ۲۸ درصد زنان شاغل در بیمارستان تشکیل می دهند.
 جداول شماره ۵
-سوال مربوط به نوع استخدام
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi نوع استخدام
۱۶۲ ۴۵ ۴۵% ۴۵ رسمی
۳۶ ۱۰ ۱۰% ۱۰ غیررسمی
۱۶۲ ۴۵ ۴۵% ۴۵ قراردادی
۳۶۰=۳۶۰Pix
۱۰۰=%Pi
۱=Pi
۱۰۰=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به نوع استخدام ۴۵ درصد رسمی و ۱۰ درصد غیررسمی و ۴۵ درصد قراردادی می باشد.
 جداول شماره ۶
-سوال مربوط به ساعت کاری
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi ساعت کاری
۴/۱۷۶ ۴۹ ۴۹% ۴۹ تمام وقت
۴/۱۵۸ ۴۴ ۴۴% ۴۴ پاره وقت
۲/۲۵ ۷ ۷% ۷ سایر موارد
۳۶۰=۳۶۰Pix
۱۰۰=%Pi
۱=Pi
۱۰۰=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به ساعت کاری ۴۹ درصد تمام وقت ۴۴ درصد پاره وقت و ۷ درصد سایر موارد می باشد.
 جداول شماره ۷
-سوال مربوط تاثیر ساعت کاری بر وظایف مادری و رهبری
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi ساعت کاری و تاثیر وظایف مادری و همسری
۶/۳۹ ۱۱ ۱۱% ۱۱ بسیار زیاد
۸/۱۱۸ ۳۳ ۳۳ ۳۳ زیاد
۸/۱۳۶ ۳۸ ۳۸% ۳۸ تاحدودی
۶/۵۷ ۱۶ ۱۶% ۱۶ کم
۲/۷ ۲ ۲% ۲ خیلی کم و هیچ
۳۶۰=۳۶۰Pix
۱۰۰=%Pi
۱=Pi
۱۰۰=%Fi
تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال تاثیر ساعت کار بر وظایف مادری و همسری ۱۱ درصد بسیار زیاد و ۳۳ درصد زیاد و ۳۸ درصد تا حدودی و ۱۶ درصد کم ۲ درصد خیلی کم و هیچ می باشد.
 جداول شماره ۸
-سوال مربوط ثاثیر ساعت کاری بر وظایف مادری و رهبری
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi تعداد فرزندان
۱۸۰ ۵۰ ۵۰% ۵۰ ۱ فرزند
۱۰۸ ۳۰ ۳۰% ۳۰ ۲ فرزند
۲/۶۱ ۱۷ ۱۷% ۱۷ ۳ فرزند
۸/۱۰ ۳ ۳% ۳ ۴ فرزند
۰ ۰ ۰% ۰ ۵ فرزند
۳۶۰=۳۶۰Pix
۱۰۰=%Pi
۱=Pi
۱۰۰=%Fi
 تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال تعداد فرزندان ۵۰ درصد ۱ فرزند، ۳۰ درصد ۲ فرزند، ۱۷ درصد ۳ فرزند، ۳ درصد ۴ فرزند، ۰ درصد ۵ فرزند و بیشتری باشد.
 جداول شماره ۹
-سوال مربوط به میزان درآمد شخصی
۳۶۰Pix Pi% Pi Fi میزان درآمد شخصی
۶/۳ ۱ ۱% ۱ ۵۰ هزار تومان
۴/۳۲ ۹ ۹% ۹ ۱۰۰-۵۰ هزار تومان
۱۲۶ ۳۵ %۳۵ ۳۵ ۱۵۰-۱۰۰ هزار تومان
۶/۱۱۱ ۳۱ ۳۱% ۳۱ ۲۰۰-۱۵۰ هزار تومان
۶/۸۴ ۲۴ ۲۴% ۲۴ ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر
۳۶۰=۳۶۰Pix
۱۰۰=%Pi
۱=Pi
۱۰۰=%Fi
 تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال میزان درآمد شخصی ۱ درصد، ۵۰ هزار تومان ۱ درصد ۱۰۰-۵۰ هزار تومان، ۳۵ درصد ۱۵۰-۱۰۰ هزار تومان، ۳۱ درصد ۲۰۰-۱۵۰ هزار تومان، ۲۴ درصد ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر…
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است