دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

فهرست مطالب

 فصل اول : کلیات    

1-1 مقدمه
2-1 بیان مسئله
3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق
4-1 اهداف تحقیق
5-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات
1-5-1 اوقات فراغت
1-5-2 اوقات فراغت در لغت
1-5-3 اوقات در لغت
1-5-4 فراغت در لغت
1-5-5 موفقیت در لغت
1-5-6 موفقیت تحصیلی  

فصل دوم پیشینه تحقیق
1-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور
1-1-2چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی
2-1-2 نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشوربا تاکید بر فعالیتهای ورزشی 3-1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران
4-1-2اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران
5-1-2بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
6-1-2بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی
7-1-2بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد
جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری
2-2پژوهش های انجام در خارج از کشور
1- 2-2فراغت در شهر
2- 2-2اوقات فراغت جوانان
3- 2-2تئوری فراغت  

فصل  سوم : چهار چوب نظری
1-3بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران
1-1-3نظریات رایزرمن
2-1-3نظریات رایت میلز
3-1-3نظریات فلوئید هاوس
4-1-3نظریات اسپنسر
1-2-3تئوری رفتار واتسن
2-2-3تئوری انگیزه جورج هومز
3-2-3تئوری طبقات گرازیا
4-2-3تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی
3-3فرضیات تحقیق
4-3مدل تحلیلی تحقیق  

فصل چهارم : مبانی روش تحقیق
1-4روش تحقیق
2-4جامعه آماری
3-4واحد تحلیل
4-4شیوه ی نمونه گیری
5-4حجم نمونه
6-4تعریف عملیاتی تحقیق
فصل پنجم : یافته های تحقیق

فصل ششم : نتیجه گیری
1-6 نتیجه گیری
2-6فهرست منابع و ماخذ
3-6ضمائم
پرسشنامه

 فهرست جداول  

 1-5تحلیل های تک متغیره
1-1-5 دوره تحصیلی
2-1-5 معدل کل
3-1-5 وضعیت تاهل
4-1-5 رشته تحصیلی
5-1-5 شغل پدر
6-1-5 میزان تحصیلات پدر
7-1-5 درآمد ماهیانه خانوار
8-1-5 آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟
9-1-5 نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟
10-1-5 انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟
11-1-5 میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟
12-1-5 آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟
13-1-5 در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟
14-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟
15-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟
16-1-5 آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟
17-1-5 نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟
18-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
19-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟
20-1-5 آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟
21-1-5 نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟
22-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟
23-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟
24-1-5 در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟
2-5تحلیل های دو متغیره
1- 2-5رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
2- 2-5رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
3- 2-5رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی
4- 2-5رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه
5- 2-5رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در
این فعالیتها
6- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها
7- 2-5رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت در تحصیل

دانلود روش تحقیق تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد