خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خانه » روش تحقیق » دانلود روش تحقیق حسابداری
دانلود روش تحقیق حسابداری

دانلود روش تحقیق حسابداری

دانلود روش تحقیق حسابداری

چکیده تحقیق:

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از ۵ فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری  پرداخته میشود.

 ۱-۱) مقدمه

در این فصل به تشریح و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت و اهداف آن می پردازیم . همچنین فرضیه های تحقیق و نیز  تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه می گردد .

فهرست مطالب

چکیده تحقیق…………………………..………………………….۹

فصل اول )کلیات طرح تحقیق

۱-۱) مقدمه ………………………………………………………….. ۱۱

۱-۲) تشریح و بیان موضوع …………………………………………. ۱۱

۱-۳) فرضیه های تحقیق …………………………………………….. ۱۵

۱-۴) ضرورت انجام تحقیق ………………………………………….. ۱۶

۱-۵)  اهداف اساسی تحقیق ………………………………………. ۱۷

(۱-۶)قلمرو تحقیق…………………………………………………….. ۱۷

۱-۷) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی …………………………………… ۱۸

فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق

۲-۱) مقدمه …………………………………………………………… ۲۱

۲-۲) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری ………………………….. ۲۱

۲-۳) ماهیت تداوم فعالیت ……………………………………………. ۲۲

۲-۴) درجه شمول تداوم فعالیت ……………………………………… ۲۵

۲-۵) تداوم و اصول حسابداری ……………………………………….. ۲۶

۲-۶) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها ……………………….. ۲۷

۲-۶-۱) ارزش تسویه ………………………………………………….. ۲۸

۲-۶-۲) بهای تمام شده تاریخی ……………………………………… ۲۹

۲-۶-۳) ارزش جاری ……………………………………………………. ۳۰

۲-۶-۴) ارزش فعلی جریان های نقدی ………………………………. ۳۶

۲-۷) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی ……………………………… ۳۶

۲-۸) فرض تداوم فعالیت در ایران …………………………………….. ۴۴

۲-۹) مبانی نظری شاخص ها ……………………………………….. ۴۲

فصل سوم )روش و ساختار تحقیق

۳-۱) مقدمه ……………………………………………………………. ۵۱

۳-۲) دامنه تحقیق …………………………………………………….. ۵۱

۳-۳) روش تحقیق ……………………………………………………… ۵۲

۳-۴) ابزار اندازه گیری ………………………………………………….. ۵۲

۳-۵) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات ………………………. ۵۴

۳-۶) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه ………………………. ۵۴

۳-۷) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه …………………………………… ۵۵

۳-۸) روش توزیع پرسش نامه ………………………………………… ۵۵

۳-۹) معایب پرسش نامه ……………………………………………… ۵۷

فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

۴-۱) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی ) ………………….. ۵۹

۴-۲) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری ……………………. ۶۰

۴-۲-۱) نگاره های آماری ……………………………………………… ۶۰

۴-۲-۱-۱)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا……………………….. ۶۱

۴-۲-۱-۲)محاسبه انحراف معیار هر شاخص…………………………. ۶۳

۴-۲-۲) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی ……………… ۶۵

۴-۲-۲-۱) فرضیه شماره یک ………………………………………….. ۶۶

۴-۲-۲-۲) فرضیه شماره دو ……………………………………………. ۶۷

۴-۲-۲-۳) فرضیه شماره سه …………………………………………. ۶۸

۴-۲-۲-۴) فرضیه شماره چهار ………………………………………… ۶۹

۴-۲-۲-۵) فرضیه شماره پنجم …………………………………………. ۷۰

۴-۲-۲-۶) فرضیه شماره شش ………………………………………. ۷۱

۴-۲-۲-۷) فرضیه شماره هفت ……………………………………….. ۷۳

۴-۲-۲-۸) فرضیه شماره هشت ………………………………………. ۷۴

فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

۵-۱) خلاصه تحقیق ……………………………………………………. ۷۷

۵-۲) نتایج تحقیق ……………………………………………………… ۷۸

۵-۳) محدودیت های تحقیق ………………………………………….. ۷۸

۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………… ۷۹

پیوست ها …………………………………………………………….. ۸۱

منابع و مأخذ………………………………………………………….. ۸۹

۱-۲)تشریح و بیان موضوع

 صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی  اطلاعاتی درباره و ضعیت  مالی و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران  ، اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود . اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرآیند تصمیم گیری، پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود ، محتوای اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند ( ۱۹۷۴ AAA, ) همچنین به نظر حرفه ای حسابرس مستقل  و با صلاحیت درباره  اعتبار اطلاعات اتکا نمایند . حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید .

آنچه حسابرس به فرایندهای گزارشگری می افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش شده  ونیاز استفاده کنندگان به ارزیابی کیفیت اطاعات قبل از استفاده آن است  ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است : بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی ، از دیدگاه کنتر ل به دو دلیل زیر ، حسابرس به عنوان عامل مستقل برکیفیت اطلاعات نظارت دارد :

۱-  )بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده که این معیارها قاعدتا ًباید منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .

۲-  )ایجاد انگیزه  برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده ،زیرا تهیه کننده می داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت

از دیدگاه اعتبار بخشی حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید ؛ زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عواملی کنترلی پیش گفته بر فرایند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است . در نتیجه استفاده کنندگان ، می توانند باضریب اطمینان بیشتری از اطلاعات استفاده کنند . اعتماد استفاده کنندگان به کیفیت و استفاده آنان از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می شود .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۸۰

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است