دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق مدیریت منابع انسانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – كليات
مقدمه
1-1 بيان مسئله
2-1 اهميت و ضرورت تحقيق
3-1 اهداف تحقيق
4-1 فرضيات و سوالات تحقيق
5-1 تعريف عملياتي متغيرها در تحقيق
6-1 قلمرو تحقيق
7-1 واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در تحقيق
فصل دوم – ادبيات موضوع
1-2 معرفي شركت
2-2 ماهيت انگيزش
3-2 اهميت انگيزش
4-2 چهارچوب انگيزش
5-2 ديدگاههاي تاريخي در انگيزش
1-5-2 ديدگاههاي اوليه انگيزش
2-5-2 ديدگاه مديريت علمي
3-5-2 ديدگاه روابط انساني
6-2 نظريه هاي انگيزش
1-6-2 نظريه هاي محتوايي (تئوري نيازها)
2-6-2 نظريه هاي فرايندي انگيزش
3-6-2 نظريه هاي معاصر انگيزش
7-2 رابطه بين نياز و انگيزش
فصل سوم – روش تحقيق
مقدمه
1-3 روش تحقيق
2-3 جامعه آماري
3-3 نمونه و روش نمونه گيري
4-3 ابزار گرداوري داده ها
5-3 روش تجزيه و تحليل داده ها
6-3 محدوديتهاي تحقيق
فصل چهارم – تجزيه و تحليل يافته ها
1-4 توصيف داده ها
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5 نتيجه گيري
2-5 پيشنهادات
مقدمه
نيروي انساني موجود در هر جامعه عامل اساسي و تعيين كننده اي است كه با شركت مستقيم در توليد و خدمات يا به صورت اعمال تراوشات فكري در انواع فعاليتها موجبات توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي هر كشوري را فراهم مي سازد. عملكرد نيروي انساني به عنوان عامل اساسي بستگي به توانايي و انگيزش وي دارد.
توانايي ها و مهارتها تنها فرد را قادر مي سازد، عملكرد نيروي انساني به عنوان عامل اساسي بستگي به توانايي و انگيزش وي دارد.
توانايي ها و مهارتها تنها فرد را قادر مي سازد كه وظيفه اش را انجام دهد اما براي اينكه او كارش را به نحو مطلوب انجام دهد نياز به انگيزش دارد (مقدمي پور، 1378، 189)
انگيزش به معناي تحرك درآوردن رفتار فعال براي ارضاي نياز است. بعضي از نيازها مانند احتياح زيستي به آب و هوا، غذا، خواب، سرپناه جزو نيازهاي اوليه است و ساير نيازها را مي توان به عنوان نيازهاي ثانويه تلقي كرد كه مانند نياز به قدر و منزلت، مقام، وابستگي به ديگران، محبت و. موفقيت و … كه درجه شدت اين نيازها در اشخاص مختلف متفاوت است. (ايران نژاد، 1376، 376) در تحقيق حاضر به دنبال آن هستيم كه نيازهاي كاركنان شركت را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم كه مهمترين عامل مؤثر بر نظام انگيزش به شمار مي رود. در سنجش نيازهاي شديد كاركنان از مدل پنج طبقه اي سلسله مراتب نيازهاي مازلو كه به ترتيب عبارتند از نيازهاي فيزيولوژيك، ايمني، امنيت، اجتماعي و تعلق، احترام و خودشكوفايي و همچنين نيازهاي آشكار ماري، تئوري دو عاملي هرزبرگ و تئوري مك كلند به عنوان الگو استفاده شده است.
دانلود روش تحقیق مدیریت منابع انسانی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد