دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها

فهرست مطالب

سپاسگزاری
– فصل اول- مبادی تحقیق Introduction
– مقدمه
1- موضوع تحقيق و تبيين أن
2- تعريف مسئله مورد پژوهش
3- هدف تحقیق
4- ضرورت تحقیق
5- محدودیتها و مشکلات تحقیق
6- واژه ها واصطلاحات تحقیق
فصل دوم- سابقه تحقیق Research –literature
الف- سابقه نظری تحقیق
ب- تعریف راهنمایی
2- انواع راهنمایی
3- راهنمایی تحصیلی
4- راهنمایی شغلی
5- راهنمایی شخصی
6- راهنمایی فردی
7- راهنمایی گروهی
8- تفاوت راهنمایی و مشاوره
9- پرونده تحصیلی – تربیتی
10- مشاوره متخصصان راهنمایی
11- مشاور موفق
12- وظایف مشاور
13- سابقه راهنمایی و مشاوره در جهان
14- سابقه راهنمای ایران
الف- تمهید مقدمات برای اجرای برنامه راهنمایی
پ- برنامه راهنمایی قبل از انقلاب
ج- برنامه راهنمایی بعد از انقلاب
ب- سابقه علمی تحقیق
1- سابقه علمی تحقیق در جهان
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق
د- روش تحقیق
1- تعریف روش تحقیق
2- انواع روش تحقیق
3- روش این تحقیق
– فصل سوم روش تحقیق Research Method
الف- فرضيات
ب- تعريف فرضيه
2- انواع فرضيه
3- فرضيات اين تحقيق
ب- جامعه آمار و نمونه گیری
1- تعریف جامعه آماری
2- جامعه آماری این تحقیق
3- تعریف نمونه گیری
4- انواع نمونه گیری
5- نمونه گیری در این تحقیق
ج- جمع آوری اطلاعات
1- تعریف روش جمع آوری اطلاعات
2- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات
3- روش جمع آوری اطلاعات دراین تحقیق
د- روش تحقیق
1- تعریف روش تحقیق
2- انواع روش تحقیق
3- روش این تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات Resarch Analysis
تجزیه و تحلیل سئوالات 1تا 26 تستی پرسشنامه
2- تجزیه و تحلیل سئوالات تشریحی پرسشنامه
فصل پنجم: نتیجه گیری Conclusion
1- نتيجه اين تحقيق
2- پیشنهادات و نظرات اصلاحی
3- خلاصه تحقیق
4- فهرست منابع
5- پیوست نمونه پرسشنامه

دانلود روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد