دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی

مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی

فهرست مطالب
1- مقدمه 3
2- ادبيات تحقيق‏ 6
3- روش تحقيق 8
4- بحث و بررسی 9
الف- رويكرد واسطه‏گرى تعديل يافته‏ 9
– ديدگاه اقتصادى (حالت اول) 11
اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏ 11
نهاده دارايى‏هاى ثابت (سرمايه) 12
نيروى كار 14
سپرده‏هاى بانكى‏ 15
اعتبارات مالى دريافتى از منابع داخلى‏ 16
نهاده واسطه‏هاى فيزيكى‏ 17
محاسبه شاخص مقدارى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏ 18
اندازه‏گيرى ستانده‏هاى بانك كشاورزى‏ 18
محاسبه شاخص مقدارى ستانده‏هاى بانك كشاورزى‏ 20
جمع بندى نتايج حالت اول‏ 21
– ديدگاه حسابدارى (حالت دوم) 21
اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك كشاورزى 22
اندازه‏گيرى ستانده‏هاى بانك كشاورزى ‏ 23
شاخص بهره‏ورى كل عوامل توليد 24
ب-  رويكرد توليدی 26
‏ 26
ج- رويكرد واسطه‏گرى 27
اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك ‏ 27
اندازه‏گيرى ستانده‏هاى بانك 27
5- نتيجه گيری و ارائه پيشنهاد 29
فهرست منابع 35
1- مقدمه
در دنيای امروز ميزان بهره‏گيرى مطلوب و بهينه از منابع و امكانات موجود در جهت نيل به اهداف اقتصادى يكى از معيارهايى است كه درجه توسعه‏يافتگى جوامع را نمايان مى‏سازد. بهره‏ورى در استراتژى توسعه اقتصادى كشورها، امروزه جايگاه ويژه‏اى پيدا كرده است، به گونه‏اى كه هم در سطح خرد و هم در سطح كلان تمامى گروه‏هاى مختلفى كه در ارتباط با مسايل اقتصادى قرار دارند و انگيزه‏هاى رشد و ترقى را در فكر مى‏پرورانند، توجه خاصی بدان دارند.
 بهره‏ورى به عنوان معيار بهبود وضعيت اقتصادى هم در مؤسسات توليدى و خدماتى و هم در سطح فعاليت‏هاى بخش‏هاى مختلف اقتصادى و كل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معيار سود كه تا مدت‏ها تصور مى‏شد نشان‏دهنده كارآيى و عملكرد مثبت يك واحد توليدى و خدماتى مى‏باشد، در حالى كه تحت تأثير شديد قيمت‏هاى كالاهاو خدمات قرار دارد، بهره‏ورى به دور از نوسانات قيمت در بازار، قدرت انعكاس واقعيات و درجه موفقيت واحدهاى توليدى و خدماتى را دارا مى‏باشد. اهميت بهره‏ورى در افزايش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذيرفته شده است. تمام فعاليت‏هاى انسانى از بهبود بهره‏ورى منتفع مى‏گردد. افزايش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بيش‏تر بر اثر بهبود در ميزان بهره‏مندى مطلوب از منابع به وجود مى‏آيد، تا به كارگيرى كار و سرمايه اضافى. همچنين افزايش بهره‏ورى مستقيماً بر سطح زندگى مؤثر است، زيرا سهم مشاركت گروه‏هاى ذى‏نفع از دستاوردهاى حاصل از بهره‏ورى چنانچه توزيع صحيحى انجام گيرد در رفاه اجتماعى تأثير قابل ملاحظه‏اى خواهد گذاشت.
در ميان دستورالعمل‏هاى شرعى دين مقدس اسلام به تعاليمى برخورد مى‏كنيم كه تا حد زيادى مفهوم بهره‏ورى را در ذهن متجلّى مى‏سازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذير، حقوق افراد نسبت‌به يكديگر، ناظر بودن خدا بر اعمال،  اعتقاد به معاد، احكام مربوط به زمين‏هاى باير، مساوى‌نبودن دو روز يك مسلمان،  نهى از كفران نعمت،  اهميت رشد و توسعه.
در كشور ما از سال 1363 قانون بانكدارى بدون ربا اجرا شده است. مهم‏ترين سؤالى كه پس از گذشت 20 سال از اجراى آن مطرح مى‏شود اين است كه آيا پس از اين تغيير، كارايى و بهره‏ورى بانكدارى افزايش يافته است يا خير؟
 در اين مطالعه سعى كرده‏ايم با تمركز بر يكى از بانك‏ها به عنوان نمونه‏اى از بانكدارى اسلامى در ايران، نخست به اين سؤال اساسى پاسخ دهيم كه آيا بانكدارى اسلامى در ايران طى سال‏هاى 1371 تا 1380 داراى رشد بهره‏ورى و حركت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانياً محاسبه بهره‏ورى براساس روش‏هاى مختلف و رويكردهاى متفاوتى كه نسبت به مفهوم بانكدارى در ادبيات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوت‏هايى را در نتايج در بر خواهد داشت و نتايج مختلف چگونه قابل توجيه و تفسير خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغييرات بهره‏ورى در بانكدارى اسلامى آيا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجيه مى‏باشند يا خير.
2- ادبيات تحقيق‏
 مقالات و تحقيقات بسيار زيادى در جهان امروز پيرامون تجزيه و تحليل عمليات بانكدارى انجام گرفته است كه با الگوهاى بسيار متنوعى به تخمين توابع هزينه، توليد، سود و اندازه‏گيرى مقادير كارايى و بهره‏ورى اقدام كرده‏اند؛ اما نكته‏اى كه بايد توجه نمود اين است كه نسبت به ماهيت بانك در بين مطالعات انجام گرفته يك اتفاق نظر عمومى وجود ندارد. اين كه بانك همانند يك بنگاه توليدى عمل مى‏كند و يا همچون يك واسطه‏گر مالى بين سپرده‏گذاران و وام گيرندگان نقش ايفا مى‏كند، خود يكى از معضلاتى است كه در بين اقتصاددانان، اجماعى نسبت به آن وجود ندارد.
 اساساً در بين كارهاى انجام شده مى‏توان سه رويكرد عمده را نسبت به ماهيت بانك مشاهده كرد:
 1 ـ رويكرد توليدى؛( ) 2- رويكرد واسطه‏گرى؛(2) 3- رويكرد مدرن.(3)
 دو‌رويكرد اول در واقع مبتنى بر نظريه‏هاى اقتصاد خرد كلاسيكى مى‏باشند‌ وتنها وجه افتراق آن دو نوع نگاهى‌است‌كه‌به‌عمليات بانكى مى‏شود،‌اما‌رويكرد سوم با مطرح كردن پارامترهايى ‌همچون مديريت ريسك‌و‌پردازش اطلاعات، نسبت‌به مباحث نظرى اقتصاد‌خرد كلاسيك تمايزات عمده‏اى دارد.
  اساساً مهم‏ترين بخش از مطالعه كارايى و بهره‏ورى و ارزيابى عملكرد بانك، شناخت و تعريف صحيحى از نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانك مى‏باشد. به طور كلى تعريف نهاده‏ها و ستانده‏ها در بخش‏هاى خدماتى سخت است و نياز به دقت و تأمل ويژه‏اى دارد ودر مورد بانك‏ها اين مشكل مضاعف مى‏شود. آيا در بانك‏ها فقط نيروى كار و سرمايه نهاده مى‏باشد و حاصل اين نهاده‏ها توليد سپرده‏ها و تسهيلات است و يا آن كه نيروى كار و سرمايه به اضافه سپرده‏هاى بانكى، محصولى به نام تسهيلات توليد مى‏كنند؟ در محاسبه سپرده‏ها و تسهيلات آيا بايستى حجم آن‏ها در نظر گرفته شود و يا تعداد آن‏ها بايد لحاظ گردد؟ اين گونه سؤالات و پاسخى كه بدان‏ها داده مى‏شود در واقع مبناى اختلاف در روش‏هاى مختلف مطالعاتى مى‏باشد به عبارت ديگر هر رويكردى كه نسبت به بانك اتخاذ كنيم، ما را به تعريفى خاص از عوامل توليد بانك و محصولات ارايه شده توسط بانك رهنمون خواهد شد. بر همين اساس روش‏هاى تجزيه و تحليل بعدى نيز كه مبتنى بر ورودى‏ها و خروجى‏هاى بانك انجام مى‏گيرد نتايجى را منعكس مى‏سازد كه احتمال تفاوت با ساير روش‏ها و رويكردها دارد……………
دانلود روش تحقیق مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد