دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

فهرست مطالب
فصل اول : كليات
1ـ1 مقدمه
1ـ2 بيان مسئله
1ـ3 اهميت و ضرورت پژوهش
1ـ4 اهداف پژوهش
1ـ5 فرضيه‌هاي پژوهش
1ـ6 تعاريف عملياتي متغيرها
1ـ6 ـ1 نوع متغيرهاي تحقيق
1ـ6 ـ2 مراحل اندازه‌گيري متغيرها
1ـ6 ـ 3 تعريف متغيرها فصل دوم : ادبيات پژوهش
2ـ1 خلاقيت چيست ؟
2ـ2 تعريف خلاقيت
2ـ3 روند شكل گيري خلاقيت
2ـ4 خصوصيات افراد خلاق
2ـ5 راه‌هاي پرورش خلاقيت
2ـ6 موانع خلاقيت
2ـ7 انگيزه عاملي جهت تحقق خلاقيت نوشتاري
2ـ8 نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق
2ـ9 محيط خانواده و تأثير آن بر خلاقيت
2ـ10 نقش تكرار و تمرين نوشتن بر نوشتن خلاق
2ـ11 تأثير مطالعه بر نوشتن خلاق
2ـ12 نقش قصه‌گويي در پرورش نوشتن خلاق
2ـ13 تشويق عاملي كارساز در پرورش نوشتن خلاق
2ـ14 نقش كودكستان و مراكز پيش دبستاني در بروز خلاقيت
2ـ15 نقش بازي‌هاي كودكانه در پرورش خلاقيت
2ـ16 تأثير اوقات فراغت بر نوشتن خلاق
2ـ17 مروري بر تحقيقات انجام شده فصل سوم : روش پژوهش
3ـ1 نوع تحقيق
3ـ2 جامعه آماري و ويژگي‌هاي آن
3ـ3 روش نمونه‌گيري و حجم نمونه
3ـ4 ابزار گردآوري داده‌ها
3ـ5 پايايي و روايي پرسشنامه‌ها
3ـ5ـ1 پايايي و روايي آزمون خلاقيت
3ـ5ـ2 پايايي و روايي آزمون انگيزه پيشرفت
3ـ5ـ3 پايايي و روايي پرسشنامه محقق ساخته
3 ـ 6 شيوه نمره‌گذاري آزمون‌ها
3-6-1 نمره‌گذاري آزمون خلاقيت
2-6-2 نمره‌گذاري آزمون انگيزه پيشرفت
3ـ7 روش تجزيه و تحليل داده‌ها فصل چهارم : يافته‌هاي تحقيق
4ـ1 يافته‌هاي توصيفي
4ـ2 يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي تحقيق (آمار استنباطي)
فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري
5ـ1 بحث و نتيجه‌گيري
5ـ2 پيشنهاد نظري و علمي پژوهش
5ـ3 محدوديت‌هاي پژوهش
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ پيوست‌ها
پرسشنامه شماره (1) پرسشنامه محقق ساخته
پرسشنامه شماره (2) آزمون انگيزه پيشرفت (ACMT)
پرسشنامه شماره (3) آزمون خلاقيت جمال عابدي
فهرست جداول
جدول شماره 3 ـ1 دامنه نمره خلاقيت
جدول شماره 3 ـ2 دامنه نمره انگيزه پيشرفت
جدول شماره 4 ـ 1 توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی‌ها
جدول شماره 4 ـ2 توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی‌های خلاق
جدول شماره 4 ـ3 توزيع فراواني ميزان خلاقيت آزمودنی های عادي
جدول شماره 4 ـ4 توزيع فراواني ميزان انگيزه پيشرفت آزمودنی های پسر به تفکيک خلاق و عادي
جدول شماره 4 ـ5 توزيع فراواني ميزان انگيزه پيشرفت آزمودنی‌های دختر به تفکيک خلاق و عادي
جدول شماره 4 ـ6 توزيع فراواني ميزان علاقه‌مندي آزمودنی‌های به امور فرهنگي هنري
جدول شماره 4 ـ7 توزيع فراواني به خاطر آوردن دوران کودکي
جدول شماره 4 ـ8 توزيع فراواني تداعي دوران کودکانه توسط بازي‌هاي کودکانه
جدول شماره 4 ـ9 توزيع فراواني علاقه‌مندي پاسخگويان به بازي‌ها .
جدول شماره 4 ـ10 توزيع فراواني انجام دادن کارهاي فرهنگي ـ هنري
جدول شماره 4 ـ11 توزيع فراواني وضعيت تحصيلات اوليه آزمودنی ها
جدول شماره 4 ـ12 ميزان علاقه‌مندي دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه
جدول شماره 4 ـ13 توزيع فراواني میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها
جدول شماره 4 ـ14 ميزان علاقه‌مندي به شنيدن قصه و داستان
جدول شماره 4 ـ15 ميزان خستگي نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، يادداشت يا هر گونه تمرين نوشتاري
جدول شماره 4 ـ16 ميزان تشويق پاسخگويان به انجام مهارت نوشتن
جدول شماره 4 ـ17 توزيع فراواني شرکت در دوره‌هاي آموزش ويژه
جدول شماره 4 ـ18 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ19 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت خلاقیت در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ20 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت تکرار و تمرین نوشتن در دانش آموزان خلاق و عادی …
جدول شماره 4 ـ21 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت مطالعه کتب غیر درسی در دانش آموزان خلاق و عادی .
جدول شماره 4 ـ22 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میانگین قصه گویی والدین و … برای دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ23 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میزان تشویق و ترغیب دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ24 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقه به بازی در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ25 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی میزان اوقات فراغت دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ26 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقمندی به فعالیت های هنری در دانش آموزان خلاق و عادی

دانلود روش تحقیق مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد