دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

روش تحقیق مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل

دانلود روش تحقیق مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

فهرست مطالب

فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه  1
بيان مسئله  3
سوالات پژوهش  4
فرضيه‌هاي پژوهش  4
اهداف پژوهش  4
اهميت و ضرورت پژوهش  5
تعريف متغيرهاي پژوهش  6

فصل دوم : پيشينه‌هاي پژوهش
مقدمه  7
تعريف ازدواج  8
عشق و ازدواج  10
مقاصد ازدواج  10
رضايت زناشويي  11
12 نكته مهم مربوط به مكمل‌هاي زناشويي در ازدواج  12
اشتغال زن  14
تعريف شغل و اشتغال  14
علل كار كردن  15
اشتغال زنان و برداشتهاي متعدد  16
انگيزه‌ها و عوامل اشتغال زن  17
آثار و نتايج اشتغال زن  18
اثرات اشتغال زن بر شوهر 19
زنان شاغل و رضايت از زندگي زناشويي  20
مروري بر پژوهش‌هاي داخلي  21
مروري بر پژوهش‌هاي خارجي  22

فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه  24
طرح پژوهش  24
جامعه آماري  24
روش نمونه برداري  25
ابزار پژوهش  25
پرسشنامة رضايت زناشويي اينريچ  25
روايي و اعتبار پرسشنامه اينريچ  27
روش ارائه و نمره گذاري پرسشنامه  27
روش گردآوري داده‌ها  27
روش تحليل آماري  28

فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش
مقدمه  29
جدول 4-1  29
جدول 4-2  30
جدول 4-3  31
جدول 4-4  32
جدول 4-5  33
جدول 4-6  34

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه  35
خلاصه تحقيق  35
نتيجه گيري  36
پيشنهادها  37
محدوديت ها  37
منابع  39

چكيده

 هدف پژوهش مقايسه رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران در سال 1387 مي‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ بوده است و براي بررسي فرضيه‌ها از آزمون t گروه هاي مستقل و تحليل واريانس استفاده شد. نتايج نشادن داد تفاوت معناداري بين رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.

فرمت : WORD | صفحات:50

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

روش تحقیق مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد