دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي- پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني و فني مهندسي در استفاده از اينترنت

فهرست مطالب

مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت
اهداف پژوهشی
سوالات پژوهشی
فرضیه های پژوهشی
تعریف مفاهیم
تعاریف عملیاتی مفاهیم
رابطه خدمات دانشگاهی و توسعه ملی
تاثیر دانشگاه در توسعه اقتصادی
تاثیر دانشگاه در توسعه اجتماعی / سیاسی
تاثیر دانشگاه در توسعه فرهنگی
رسالت ، وظایف و خدمات دانشگاه
اینترنت
تاریخچه اینترنت
ابزارها و خدمات اینترنت
رفتار اطلاع یابی
خاستگاه مفهوم اطلاع یابی
جست و جوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه سازی آن
انتخاب یک بانک اطلاعاتی برای انجام جست و جو
فرمول جست و جو
ترکیب فرمول جست و جو با استفاده از عملکرد های موجود
انجام جست و جو
مدل های رفتار اطلاع یابی
مدل رفتار اطلاع یابی الیس
مدل رفتار اطلاع یابی كالتو
مدل رفتار اطلاع یابی بلكین
مدل رفتار اطلاع یابی مار چینونین
مدل رفتار اطلاع یابی ویلسون
مهارت باز یابی اطلاعات
رفتار اطلاع یابی مورد نیاز در فرآیند پژوهش
روش
جامعه پژوهشی و روش  نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
پیشنهادات برای پژوهش آتی
محدودیت ها
خلاصه
منابع فارسی
منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
تحقیقات الیس وهمکاران
مدل آگویلار
چهار حالت اصلی جستجوی اطلاعات در وب
توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی
عنوان : توزیع فراوانی  دانشجویان بر حسب جنس
توزیع فراوانی سنی دانشجویان
توزیع فراوانی میزان استفاده دانشجویان از اینترنت
توزیع فراوانی شیوه دسترسی دانشجویان  به اینترنت
توزیع فراوانی میزان توانایی دانشجویان  در استفاده از اینترنت
جدول خی دو مربوط به استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی دانشجویان
جدول خی دو مربوط به توانایی استفاده از اینترنت  و دوره های تحصیلی
توزیع فراوانی مدت زمان استفاده از اینترنت  توسط دانشجویان
خی دو مربوط به مدت زمان استفاده از اینترنت  و رشته تحصیلی
توزیع فراوانی اولویت استفاده از ابزارها و خدمات اینترنت
توزیع فراوانی استفاده دانشجویان  از منابع اطلاعاتی
توزیع فراوانی اهداف دانشجویان  از جستجوی اطلاعات
توزیع فراوانی اهداف پژوهشی دانشجویان
توزیع فراوانی اهداف آموزشی دانشجویان
توزیع فراوانی مربوط به شناسایی منابع اینترنتی
توزیع فراوانی نحوه آشنایی دانشجویان  با اینترنت
توزیع فراوانی دلیل استفاده از اینترنت
جدول فی دو مربوط به دلایل استفاده از اینترنت  و رشته تحصیلی
بررسی رابطه یبن رفتار های صحیح جستجو و رشته تحصیلی
بررسی رابطه بین رفتار صحیح جستجو و دوره های تحصیلی
توزیع فراوانی مربوط به فراگیری خدمات اینترنت
توزیع فراوانی مربوط به عوامل عدم استفاده از اینترنت
توزیع فراوانی  میزان رضایت دانشجویان  از وضعیت موجود اینترنت
فهرست نمودارها
نمودار مربوط به جنس پاسخ دهندگان
نمودار سنی پاسخ دهنده گان
نمودار مربوط به میزان استفاده دانشجویان
نمودار مربوط به نحوه دسترسی دانشجویان
نمودار مربوط به میزان توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت
نمودار مربوط به مدت زمان استفاده دانشجویان از اینترنت
نمودار مربوط به اولویت استفاده از ابزارها و خدمات
نمودار مربوط به اولویت دانشجویان در استفاده از منابع اطلاعاتی
نمودار مربوط به اهداف دانشجویان در استفاده از اینترنت
نمودار مربوط به اهداف پژوهشی دانشجویان
نمودار مربوط به اهداف آموزشی دانشجویان
نمودار مربوط به شناسایی منابع اینترنتی
نمودار مربوط به نحوه آشنایی دانشجویان با منابع اینترنتی
نمودار مربوط به دلایل استفاده از اینترنت
نمودار مربوط به  دلایل عدم استفاده از اینترنت

دانلود روش تحقیق مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي- پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم انساني و فني مهندسي در استفاده از اينترنت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد