دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي

فهرست مطالب

چكيدة
عنوان
هنجار يابي پرسشنامه افسردگي كودكان ماريا كواس بر روي كليه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84 ـ 83
جامعه آماري :
جامعه آماري در اين پژوهش كليه دانش آموزان راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84 ـ 83 كه در مجموع حدود 10035 دانش آموز بود و از اين تعداد 5112 نفر پسر و 4923 دانش آموز دختر كه در سطح 35 مدرسه دخترانه و پسرانه توزيع شده اند.
نمونه
گروه نمونه 500 نفر از دانش آموزان راهنمايي مي‌باشد كه 248 نفر از آنها دختر و 252 نفر از آنها دانش آموز پسر مي‌باشند كه در پايه‌هاي اول و دوم و سوم راهنمايي تحصيل مي‌كنند
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از :
1 ـ پرسشنامه افسردگي كودكان ماريا كواس  2 ـ پرسشنامه افسردگي بك در آزمون اول پرسشنامه
يافتهاي پژوهشي :
1  ) آيا آزمون افسردگي ماريا كواس از پايايي لازم براي اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد ؟
در اين پژوهش پايايي آزمون از روش دو نيمه كردن آزمون 59 / 0 بدست آمد. چون همبستگي بين دو نيمه آزمون، همبستگي بالايي است با اطمينان مي‌توان از پايا بودن آزمون براي جامعه مرجع آن را اجرا و در اين جامعه به كار برد. و اين خود مبين ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخيصي براي جامعه مرجع مي‌باشد.
2 ) آيا آزمون افسردگي ماريا كواس از روايي لازم براي اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد ؟
در اين پژوهش روايي آزمون از روش روايي ملاكي 52 / 0 بدست آمد چون هبستگي بين آزمون مارياكواس و آزمون ملاك ( بك ) از همبستگي بسيار بالايي برخوردار است با اطمينان مي‌توان از روايي آزمون ماريا كواس براي جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و اين خود مبين مناسب و روايي آزمون در امور تشخيص براي جامعه مرجع مي‌باشد.
‹‹  فهرست مطالب  ››
فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه  :
بيان مسئله :
اهميت پژوهش :
اهداف تحقيق :
اهداف كلي :
تعاريف نظري  واژه‌ها و مفاهيم :
تعاريف عملياتي واژه‌ها و مفاهيم :
سؤالات تحقيق  :
فرضيه‌هاي تحقيق :
فصل دوم : پيشينه پژوهش
مقدمه :
سلامتي و تعريف آن :
عوامل تأثيرگذار بر سلامت:
انواع سلامتي :
سلامت رواني و تعريف آن :
عوامل موثر بر سلامت رواني :
اختلالات رواني و تعريف آن :
تاريخچه بررسي اختلالات رواني  :
طبقه بندي اختلالات رواني :
اختلالات خلقي و تعريف آن :
تاريخچه بررسي اختلالات خلقي :
طبقه بندي اختلالات خلقي :
اختلالات افسردگي :
اختلالات دو قطبي :
اختلال افسردگي و تعريف آن :
نظريه‌هاي روان شناختي در مورد افسردگي :
نظريه زيست شناختي :    48
نظريه روان پويايي :
نظريه يادگيري :
نظريه شناختي :
علايم و نشانه‌هاي اختلال افسردگي :
سبب شناسي اختلال افسردگي :
انواع افسردگي :
اختلال افسردگي و سن :
اختلال افسرگي و جنس :
روشهاي تشخيص و ارزيابي افسردگي در كودكان :
انواع آزمونهاي ارزيابي افسردگي :
پرسشنامه افسردگي كودكان CDI  :
2 ـ پرسشنامه افسردگي بك :
مقياس افسردگي اصلي براي مطالعات همه گير شناسي ( CES _ D ) :
آزمون و تعريف آن :
سابقه تاريخي آزمونهاي رواني :
ويژگيهاي آزمونهاي رواني :
الف ) ويژگيهاي اصلي :
الف ) روش باز آزمايي :
ب ) روش فرمهاي همتا يا موازي :
ج ) روش دو نيمه كردن آزمون :
د ـ روش كودر ـ ريچاردسون :
الف ) روايي محتوا :
ب ) روايي صوري يا ظاهري :
ج ) روايي ملاكي :    77
د ) روايي سازه :
3 ـ حساسيت يا ظرافت تشخيص :
ب ) ويژگيهاي فرعي :
مفهوم نرم يا هنجار و تعريف آن :
انواع نرم يا هنجار :
1 ـ هنجارهاي سني:
2 ـ هنجارهاي كلاسي:
3 ـ هنجارهاي رتبه درصدي :
4 ـ هنجار مربوط به نمرات معيار :
پژوهشهاي خارجي :
پژوهشهاي داخلي :
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه :
روش تحقيق :
جامعه آماري :
نمونه و روش نمونه گيري :
روش اجراي تحقيق :
ابزارهاي گرد آوري اطلاعات :
روايي و پايايي آزمون مارياكواس :
روايي و پايائي آزمون افسردگي بك :
روشهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش :
سؤالات پژوهش :
فرضيه‌ها پژوهش :
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه :
محاسبه پايايي آزمون :
تحليل نتايج :
محاسبه روايي آزمون :
فرضيه اول :
فرضيه دوم :
فرضيه سوم :
اداري
فرضيه چهارم :
فرضيه پنجم :
فرضيه ششم :
فرضيه هفتم :
فرضيه هشتم :
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه :
بحث و نتيجه گيري :
پيشنهادات
پيشنهادات كاربردي :
پيشنهادات پژوهشي :
محدوديت‌ها :
ضمائم
فهرست منابع و مأخذ  :   

دانلود روش تحقیق هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد