دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی توليد كنتور برق الكترونيكي

دانلود طرح توجیهی توليد كنتور برق الكترونيكي

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : معرفی محصول
-۱ نام و کد محصولات
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات محصول
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم تا سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون

-۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی
-۳-۱ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور
-۳-۲ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید محصول
-۳-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت
-۳-۴ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن
-۳-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۳-۶ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
-۳-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
-۳-۸ وضعیت حمای تهای اقتصادی و بازرگانی
-۳-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

مقدمه
مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناس ي است كه قبل از اجر اي طرح هاي سرما يه گذاري اقتصاد ي
انجام م ي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فن ي و ما لي و اقتصادي طرح مورد بررس ي و آنا ليز قرار
گرفته و نتا يج حاصل از آن به عنوان مبنا يي بر اي تصم يم گي ري سرما يه گذ اران مورد استفاده قرار
مي گيرد.
گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدما تي تو ليد كنتور برق الكترو نيكي مي باشد. اين مطالعات در
قالب متدولوژ ي مطالعات امكان سنجي ته يه گرد يده است و مطابق متدولوژ ي فوق ، ابتدا محصول مورد
مطالعه به طور د قيق معر في شده و سپس بررس ي هاي لا زم رو ي بازار آن صورت خواهد گرفت و در
ادامه مطالعات فن ي در خصوص چگونگ ي توليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسا يي شده
و در نها يت ظر فيت هاي اقتصاد ي و حجم سرما يه گذاري مورد نياز بر اي اجر اي طرح برآورد و ارائه
خواهد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كليه اطلاعات مورد ني از را
كسب و در جهت انجام سرما يه گذار ي اقتصاد ي با د يد باز و مسير شفاف اقدام نمايند. اميد است اين
مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد

دانلود طرح توجیهی توليد كنتور برق الكترونيكي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد