دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی توليد پله و نرده آماده ساختمان

دانلود طرح توجیهی توليد پله و نرده آماده ساختمان
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول : معرفی محصول
-۱ نام و کد محصولات
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات محصول
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم تا سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون
-۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی
-۳-۱ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور
-۳-۲ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید محصول
-۳-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت
-۳-۴ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن
-۳-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۳-۶ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
-۳-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
-۳-۸ وضعیت حمای تهای اقتصادی و بازرگانی
-۳-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
مقدمه
مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناس ي است كه قبل از اجر اي طرح ها ي سرما يه گذار ي
اقتصادي انجام م ي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فن ي و ما لي و اقتصاد ي طرح مورد بررس ي و آنا ليز
قرار گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنا يي بر اي تصم يم گيري سرما يه گذاران مورد استفاده قرار
مي گيرد.گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدما تي تو لي د پله و نرده آماده ساختمان م ي باشد . اي ن
مطالعات در قالب متدولوژ ي مطالعات امكان سنجي ته يه گرد يده است و مطابق متدولوژ ي فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور د قيق معر في شده و سپس بررس ي هاي لازم رو ي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فن ي در خصوص چگونگ ي تو ليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نياز ني ز
شناسايي شده و در نها يت ظر فيت هاي اقتصاد ي و حجم سرما يه گذاري مورد ني از بر اي اجر اي طرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما يه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند ك ليه اطلاعات
مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرما يه گذار ي اقتصاد ي با د يد باز و مس ير شفاف اقدام نما يند. اميد
است اين مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد……….

دانلود طرح توجیهی توليد پله و نرده آماده ساختمان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد