دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولیدکود کمپوست (Compost)

دانلود طرح توجیهی تولیدکود کمپوست (Compost)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
محصول 4 ISIC -1-1 معرفی کد
-1-2 تعرفۀ کود کمپوست 4
-1-3 شرایط واردات 5
-1-4 بررسی استاندارداهاي ملی و بین المللی 5
-1-5 قیمت داخلی 6
-1-6 کاربردها 7
-1-7 محصولات جایگزین 14
-1-8 اهمیت استراتژیک تولید کود کمپوست 14
-1-9 کشورهاي عمدة تولید کننده 15
-1-10 شرایط صادرات 15
-2-1 بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و معرفی شرکت هاي سازنده
ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول 17
-2-2 وضعیت طرح هاي در دست اجرا 18
-2-3 بررسی روند واردات در سال هاي گذشته 19
-2-4 بررسی روند مصرف 20
-2-5 پیش بینی نیاز به کود کمپوست 23
-3 بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور 25
-4 بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژي 39
-5 بررسی و تعیین حداقل حداقل ظرفیت اقتصادي و برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت مورد نیاز 39
-6 میزان مواد اولیه مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور 44
-7 پیشنهاد منطقۀ مناسب براي اجراي طرح 45
-8 وضعیت تامین نیروي انسانی طرح 45
-9 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و امکانات مخابراتی مورد نیاز براي طرح 46
-10 حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی 46
-11 تجزیه تحلیل نهائی 50
مراجع 52

مقدمه (تاریخچه کمپوست)
تلنبار مواد آلی در یک مکان به منظور تجزیه و استفاده بعدي آن در کشاورزي قرن هاست که توسط زارعین
با فرهنگ هاي مختلف انجام می گیرد. در چین بیش از دو هزار سال است که بقایاي گیاهی را از طریق
مخلوط ک ردن با فضولات انسانی و حیوانی مورد استفاده قرار می دهند. در اروپا استفاده از کمپوست ضایعات
به منظور افزایش حاصلخیزي خاك به زمان رومی ها بر می گردد و این امر در بین زارعین رواج زیادي داشت .
در اوایل قرن بیستم سر آلبرت هوارد انگلیسی تلاش زیادي در احیاي صنعت ک مپوست در اروپا نمود. پس از
جنگ دوم جهانی به دلیل افزایش تولید کودهاي شیمیایی و کاربرد ساده تر آن توسط زارعین، کمپوست کم
کم به بوته فراموشی سپرده شد . در ژاپن در خلال جنگ دوم با توجه به اینکه دسترسی به کودهاي شیمیایی
مشکل بود، ولی از مواد آلی به عنوان کود در تولید محصولات استفاده نمودند. صنعت کمپوست بعنوان یکی
از روش هاي کارآمد براي تبدیل ضایعات شناخته شده است، اما در غرب تقاضا براي آن کاهش یافته است که
در تعریف Brundland یکی از دلایل این امر جنبه اقتصادي آن می باشد . در سال 1982 در کمیته
کشاورزي پایدار یک مت غیر جدید نیز وارد گردید و آن این بود که مدیریت مواد زاید نه تنها بایستی کارآمد،
بلکه پایدار هم باشد . توافق نسل جدید در بهبود مدیریت مواد زاید با در نظر گرفتن کشاورزي پایدار راهی
بسوي اعتلاي صنعت کمپوست می باشد. کشور ایران به لحاظ واقع شدن در کمربند خشک کره زمین از فقر
مواد آلی در خا ك هاي زراعی رنج می برد. سالانه میلیون ها تن ضایعات مختلف کشاورزي، دامی و شهري در
سطح کشور تولید می شود که می تواند سهمی در تأمین ماده آلی خاك داشته باشد ، ولی متاسفانه قسمت
اعظم آن یا سوزانده شده و یا در گوشه اي رها گردیده و موجب ات آلودگی محیط زیست را فراهم می نماید .
هدف از ارایه این نوشتار آشنا ساختن زراعین و دیگر علاقمندان به چگونگی استفاده از ضایعات مختلف مواد
آلی و تبدیل آن به کمپوست می باشد تا بلکه با رونق این صنعت نوپ ا گامی در افزایش تولیدات کشاورزي
برداشته شود.

دانلود طرح توجیهی تولیدکود کمپوست (Compost)
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد