دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي آب معدنی

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي آب معدنی

فهرست مطالب

مقدمه 1
معرفی محصول 2
مشخصات کلی محصول 2
شماره تعرفه گمرکی 2
شرایط واردات 2
استانداردهاي ملی وجهانی 3
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 4
موارد مصرفو کاربرد 4
کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرفمحصول 8
اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز 9
کشورهاي عمده تولید کننده و مصرفکننده محصول 9
شرایط صادرات 10
وضعیتعرضه و تقاضا : 11
– 1-2 بررسی ظرفیتبهره برداري وروند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 11
– 2-2 بررسی وضعیتطرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دستاجرا 13
بررسی روند وارداتمحصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 15 85
بررسی روند مصرفاز آغاز برنامه 16
بررسی روند صادراتمحصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 16
بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم 16
-3 بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعفتکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 17
-4 تعیین نقاط قوت و ضعفتگنولوژیهاي مرسوم ( به شکل اجمالی ) در فرآیندتولید 23
-5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیتاقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 23
-6 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 24
-7 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح 24
-8 وضعیتتامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 24
-9 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکاناتمخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببراي اجراي طرح 24
-10 وضعیتحمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایتتعرفه گمرکی 27
-11 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي 27
مقدمه :
آب ماده اي فراوان در کره زمین است. به شکل هاي مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و…
دیده میشود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود، اما از بین نمیرود.
هر گونه حیات محتاج آبمیباشد. مروري بر سوابق تمدنهایی که در طول تاریخ شکل گرفته اند
و شکوفا شده اند نشانگر این واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسی به آن یکی از کلیدي
ترین عوامل فراگیري و استمرار آنها بوده است. افزایشتقاضا براي آب و اوجگیري رقابت
بین مصرف کنندگان مختلفموجب شده انسان براي ایجاد موازنه وتعادل بین توزیع نیازها و منابع
آبموجود مستقیما در وضعیتطبیعی رودخانه ها دخالت کند و با ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره
و توزیع آب شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهاي خود تغییر دهد . آب معدنی و آب شرب
بعنوان یکی از نیازهاي اساسی روزمره انسان و استمرار حیاتمیباشد . میزان نیاز روزمره هر فرد 1 تا
2 لیتر میباشد که بستگی به شرایط آب و هوایی و سن و سال دارد . استفاده از آب آشامیدنی سالم و
گوارا یکی از مهمترین فاکتورهاي مصرفآبمیباشد که از سالیان بسیار دور به آن توجه شده
است. امروزه مصرف آب هاي بطري اي رواج بسیاري پیدا کرده است چرا که آبهایی که داراي
مواد معدنی غنی می باشند براي انسان مفید هستند . آب هاي بطري اي به دو دسته اصلی تقسیم می
شوند، آب گازدار و آب ساده ، آب گازدار ممکن استبه طور طبیعی با دي اکسید کربن تصفیه
شود اما گاز آن معمولا” در طی عملیاتی به آن اضافه می شود. میکروبها در آب گازدار زنده نمی
مانند زیرا دي اکسید کربن حل شده در آببه آن خاصیتاسیدي می دهد.
اکثر آبهاي بطري اي، آبچشمه ها یا رودها هستند که در همان محل، در شرایط کاملا” بهداشتی
و بدون استفاده از هیچگونه مواد شیمیایی، داخل بطري ها ریخته می شوند. در نتیجه این آبها ممکن
استحاوي باکتریهاي طبیعی و بی ضرر باشند که البته در طول مدت زمان نگهداري، این باکتریها
به این دلیل که از مواد مغذي استفاده نمی کنند تدریجا از بین می روند. در نوعی از آبهاي بطرياي
که با عنوان “آب آشامیدنی”، شناخته شده اند، از مراحل مختلفی براي کم کردن تعداد اینگونه
میکروبهاي احتمالی استفاده می شود .

دانلود طرح توجیهی تولید بسته بندي آب معدنی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد