به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.
خانه » دانلود طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر
دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

دانلود طرح توجیهی تولید ماء الشعیر

مقدمه: 1
معرفی محصول 2
الف– جو 2
ب- مالت 3
ب- 1-انواع مالت: 4
ب– 2- ترکیب شیمیایی و ارزشتغذیه اي مالت 4
ب- 3-موارد استفاده مالت 5
ج- عصاره مالت 6
د- ماء الشعیر 7
د- 1-خواص ماءالشعیر 8
8 ( -1-1 نام و کد محصول(آیسیک 3
-2-1 شماره تعرفه گمرکی 8
-3-1 شرایط واردات 9
-4-1 بررسی و ارائه استاندارد( ملی یا بین المللی) 10 :
1-4-1 استاندارد و و یژگی هاي عصاره مالت 10
-2-4-1 استاندارد و ویژگی هاي ماءالشعیر 10
-3-4-1 ویژگیهاي ظاهري ماءالشعیر : 11
-4-4-1 ویژگیهاي شیمیایی و میکروبیولوژي ماءالشعیر: 13
-5-4-1 نحوه بسته بندي: 14
-5-1 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمتتولید داخلی و جهانی محصول 15
-1-5-1 قیمت محصول در 5 سال گذشته 15
-6-1 توضیح موارد مصرف و کاربرد 16
-7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن برمصرف محصول 17
-8-1 اهمیتاستراتژیکی کالا در دنیاي امروزتولید 18
-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول(حتی الامکان سهم 18
-10-1 شرایط صادرات 19
-2 وضعیت عرضه و تقاضا 19
-1-2 بررسی ظرفیتبهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحد ها و 19
تعداد انها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود،ظرفیت اسمی ،عملی،علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفیتها،نام کشورها و شرکتهاي سازنده ماشین الات مورد استفاده در تولید
محصول
-1-1-2 سابقه عرضه کالا 19
-2-1-2 شرحی بر وضعیتتولید کنندگان داخلی محصول 20
-2-2 بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا(از نظر تعداد،
ظرفیت،محل اجرا،میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاریهاي انجام
شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز)
22
-2-3 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 (چقدر از کجا) 23
-1-2-3 شرحی بر وضعیت گذشته و فعلی واردات محصول 23
-2-2-3 واردات عصاره مالت 24
-3-2-3 بررسی اجمالی رقبا و دور نماي پوششتقاضا در سالهاي آتی 25
-4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 29
-1-4-2 مصرف ماءالشعیر 31
-2-4-2 مصرف عصاره مالت 31
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 و امکان توسعه
آن(چقدر به کجا)
-1-5-2 شرحی بر وضعیت گذشته صادرات محصولات 34
-2-5-2 صادرات ، بررسی سوابق و عوامل اصلی مؤثر در آن 34
-3-5-2 شرحی بر صادرات عصاره مالت 35
-4-5-2 محدودیتهاي دولت جهت صادرات 35
-2-6 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم 35
1-6-2 نیاز به ماءالشعیر 40
-2-6-2 نیاز به محصول عصاره مالت 41
-3 بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر
کشورها
1-3 – روشتولید در ایران و اروپا: 42
-1-1-3 روشمعمول در ایران
-2-1-3 روشمعمول در اروپا
44 (Malting ) -2-3 پروسه تولید مالت
53 (Brew house &Filling) -3-3 فرآیند تولید عصاره مالت ، ماءالشعیر و واحد پرکنی
-1-3-3 عصاره مالت: 54
57 O.P.C -4-3 نمودارهاي
-4 تعیین نقاط قوت و ضعفتکنولوژیهاي مرسوم در فرایند تولید محصول 58
-1-4 مزایاي متدولوژي تولید منتخبو دلایل انتخاب آن: 58
-2-4 چگونگی انتقال تکنولوژي 61
-3-4 مسائل زیستمحیطی مرتبط با تکنولوژي منتخب 61
-4-4 ضایعات تولیدي تکنولوژي منتخب 62
-5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به
تفکیک ریالی و ارزي
-1-5 تعیین ظرفیتاقتصادي 64
-2-5 محاسبه تعداد ماشین آلات مورد نیاز 65
-1-2-5 تعداد ماشین آلات مورد نیاز بخشمالت سازي 65
-2-2-5 تعداد ماشین آلات مورد نیاز بخشتولید عصاره مالتو ماءالشعیر 67
-3-5 انتخاب فروشنده یا سازنده ماشین آلات 70
-1-3-5 معرفی شرکتهاي برتر در صنعت ماءالشعیرسازي 70
-4-5 سایر نیازمندیها 71
-5-5 فضاها و ساختمانها 73
-1-5-5 فضاي مورد نیاز بخشاداري کارخانه 73
-2-5-5 محاسبه فضاي مورد نیاز تولیدي 73
-3-5-5 فضاي مورد نیاز غیر مستقیم تولید 75
-4-5-5 فضاي مورد نیاز نهارخوري و آشپزخانه 75
-5-5-5 فضاي مورد نیاز سرویسبهداشتی 76
-6-5-5 فضاي مورد نیاز انبار مواد اولیه 76
-7-5-5 فضاي مورد نیاز انبار محصول 76
-8-5-5 خلاصه وضعیتفضاهاي مورد نیاز 76
-6 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأمین آن 77
-1-6 مشخصات فنی مواد اولیه و میزان مصرف 77
-2-6 میزان مواد اولیه( اصلی ، کمکی و بسته بندي) مورد نیاز طرح 77
-1-2-6 میزان مواد اولیه مورد نیاز جهتتولید محصولات طرح 78
-2-2-6 میزان مواد مصرفی کمکی و بسته بندي 79
-7 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح 80
-8 وضعیتتأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 81
-1-8 چارت سازمانی دوران بهره برداري 84
-9 بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و… 84
-1-9 برق 85
-2-9 آب مصرفی 85
-3-9 تأسیسات برق اضطراري 88
-4-9 سیستم تصفیه آب 88
-5-9 سیستم تصفیه فاضلاب 88
-6-9 سوختمصرفی( گاز و گازوئیل) 90
-7-9 سیستم هواي فشرده 91
-8-9 سیستم بخار مصرفی 91
-9-9 سیستم گرمایش 92
-10-9 سیستم سرمایش 93
-11-9 تجهیزات اطفاء حریق 93
-10 وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی 94
11 – تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید 95
مقدمه :
امروزه با پیشرفت تکنولوژي و صنعتی شدن جهان به همراه تنوع فوق العاده بخصوص در تولیدانواع
کالاهاي مصرفی و با کیفیت گوناگون موجب شده ، گرایش مردم به سوي مصرف نوشابه ها شدیداً افزایش
پیدا نماید . تنوع درتولید نوشیدنیها بسته به نوع طعم دهنده ها ( طبیعی یا مصنوعی) و گاز دار یا غیر گاز
دار بودن آنها بسیار وسیع بوده و بطور کلی روزانه چند صد میلیون لیتر از اینگونه محصولات نوشیدنی در
جهان مصرف می شوند و می توان گفت بعد از دخانیات پرمصرف ترین فرآورده هاي صنعتی محسوب می
گردند .
بر طبق آمار و ارقام موجود مصرف سرانه نوشابه در کشور آلمان 90 لیتر و در ایران 25 لیتر در سال می
باشد. از طرفی همزمان با پیشرفت فن آوري تولید نوشابه ها ، اطلاعات ذیقیمتی در حیطۀ علوم زیستی و
بیولوژیکی بدست آمده است که ارزش و اهمیت نوشیدنیهاي طبیعی یا ساخته شده براساس مواد طبیعی و
غیر سنتیتک را در مقابل نوشیدنیهاي ساخته شده از مواد سنتیتک روبروز مشخصتر کرده و به عبارت
دیگر مضرات و اثرات جانبی نوشابه هاي غیر طبیعی روي ارگانهاي مختلف بدن بویژه جهاز هاضمه و کبد و
همچنین ایجاد چاقی بوضوح بر همگان معلوم گردیده است . از این جهت گرایشبه مصرف نوشیدنیهاي
طبیعی از جمله ماءالشعیر و استفاده از آنها در رژیم غذایی روزانه افراد ، به منظور تأمین مواد مغذي نظیر
ویتامین ها ، املاح معدنی و اسیدهاي آمینه صورت گرفته و به همین لحاظ آبجو از دیر باز در کشورهاي
اروپایی به نان مایع معروف بوده است . اهمیت این محصول از بابت طبی علاوه بر ارزش غذایی آن خود
مقوله اي است که براي مصرف کنندگان آن پوشیده نیست ولی ذکر آنها در این مقدمه مقدور نمی باشد .
پی بردن به اهمیت حیاتی این محصولات و تغییر الگوي غذایی جهت برخورداري از سلامتی و حداکثر طول
عمر انسانها کشورهاي شرقی را بر آن داشته است که قدمهاي اساسی در تولید و مصرف نوشیدنیهاي
طبیعی بردارند بر همین اساس مصرف سرانه آبجو ( الکلی و غیر الکلی) در کشور آلمان 150 لیتر در
مقایسه با نوشابه 90 لیتر در سال می باشد . در حالیکه آمار سرانه مصرف ماءالشعیر در کشورمان از 3 لیتر
فراتر نمی رود .

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است