حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » دانلود طرح توجیهی » دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی
دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

فهرست مطالب

اکالیپتوس ۱
چکیده ۲
-۱ معرفی محصول ۳
١- مشخصات کلی محصول ۳ -١
٢- شماره تعرفه گمرکی ۴ -١
٣- شرایط واردات ۴ -١
۴- استانداردهای ملی وجهانی ۸ -١
۵- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۹ -١
۶- موارد مصرف و کاربرد ۹ -١
٧- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۱۰ -١
٨- اهمیت استراتژیککالا در دنیای امروز ۱۰ -١
٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۱۰ -١
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا : ۱۱
۲- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه – ۱-۲ و ۲
و در دستاجرا ۱۱
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول ۱۲
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۱۶
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول و امکان توسعه آن ۱۶
-۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات ۱۷
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ۱۸
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت ۲۰
-۱-۳ محوطه سازی ۲۰
-۲-۳ ساختمان ۲۰
-۳-۳ ماشین آلات ۲۱
-۴-۳ تاسیسات ۲۱
-۵-۳ وسائط نقلیه ۲۲
-۶-۳ تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی ۲۲
-۷-۳ برآورد حقوق و دستمزد ۲۳
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۲۴
-۵ پیشنهاد منطقه مناسببرای اجرای طرح ۲۴
-۶ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۲۵
-۷ تجزیه وتحلیل و جمع بندی : ۲۵
دهانشویه ۲۷
چکیده ۲۸
-۱ معرفی محصول ۲۹
١- مشخصات کلی محصول ۳۰ -١
٢- شماره تعرفه گمرکی ۳۰ -١
٣- شرایط واردات ۳۰ -١
۴- استانداردهای ملی وجهانی ۳۱ -١
۵- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۳۱ -١
۶- موارد مصرف و کاربرد ۳۲ -١
٧- کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۳۳ -١
٨- اهمیت استراتژیککالا در دنیای امروز ۳۳ -١
٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۳۳ -١
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا : ۳۵
۲- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه – ۱-۲ و ۲
و در دستاجرا ۳۵
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول ۳۶
-۴-۲ بررسی روند مصرف ۳۸
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ۳۹
-۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات ۴۰
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ۴۰
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت ۴۱
-۱-۳ محوطه سازی ۴۱
-۲-۳ ساختمان ۴۲
-۳-۳ ماشین آلات ۴۲
-۴-۳ تاسیسات ۴۴
-۵-۳ وسائط نقلیه ۴۴
-۶-۳ تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی ۴۴
-۷-۳ برآورد حقوق و دستمزد ۴۵
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۴۶
-۵ پیشنهاد منطقه مناسببرای اجرای طرح ۴۶
-۶ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۴۷
-۷ تجزیه وتحلیل و جمع بندی : ۴۷
کتیرا ۴۸
چکیده ۴۹
١- معرفی محصول ۵۰
۱-۱ مشخصات کلی محصول ۵۱
۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۵۱
۳-۱ شرایط واردات ۵۱
۴-۱ استانداردهای ملی وجهانی ۵۱
۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۵۲
۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۵۲
۷-۱ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۵۳
۸-۱ اهمیت استراتژیککالا در دنیای امروز ۵۳
۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۵۳
٢- وضعیت عرضه و تقاضا :
۲- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه ۵۴ – ۱-۲ و ۲
و در دستاجرا ۵۸
۳-۲ بررسی روند واردات محصول ۶۰
۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۶۴
۵-۲ بررسی روند صادرات محصول و امکان توسعه آن ۶۴
۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات ۶۸
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول :
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت ۶۹
-۱-۳ محوطه سازی ۶۹
-۲-۳ ساختمان ۷۰
-۳-۳ ماشین آلات ۷۱
-۴-۳ تاسیسات ۷۲
-۵-۳ وسائط نقلیه ۷۲
-۶-۳ برآورد حقوق و دستمزد ۷۲
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۷۵
-۵ پیشنهاد منطقه مناسببرای اجرای طرح ۷۵
-۶ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۷۶
-۷ تجزیه وتحلیل و جمع بندی : ۷۷
-۸ منابع ۷۸

مقدمه:
دراین طرح که به منظور تولید محصولات دارویی با منشائ گیاهی پرداخته شده است ، طراحی کارخانه محلول بخور
اکالیپتوس و امکان تولید این محصول از جنبه های مختلف و براساس اطلاعات دردسترس مورد بررسی قرارگرفته است .
اطلاعاتی که عموما تحقیقاتی بوده و از منابع مختلفی از جمله وزارت صنایعوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی(اداره کل
نظارت بر دارو و مواد غذایی ) ، اداره گمرک ، موسسه
و همچنین کتب ، usp ، FDA، British Pharmacopocia (B.P) استاندارد ایران ، استانداردهای بین المللی مانند
مقآلات و سایتهای مرتبط با این محصول و …. به دست آمده است
در طول سالهای اخیر با اثبات اثرات مخرب داروهای شیمیایی از یک سو و آلودگیهای زیست محیطی از
سوی دیگر ، گرایش مردم دنیا را به مصرف داروهای گیاهی افزایش داده است . از سوی دیگر استفاده مطلوب و منطقی از
داروها ی گیاهی در برخی موارد شاید کم هزینه تر از داروها شیمیایی باشد و این طرح
شاید بتوا ند ضمن تامین بخشی از نیازهای عمده بهداشتی – درمانی جامعه ، از خروج مقایر زیادی ا رز
جلوگیری نموده و به نوعی از وابستگی کشور به داروهای وارداتی ممانعت به عمل آورد.
لازم به ذکر است که % ۴۵ بازار دارویی ایران دراختیار داروهای وارداتی است.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است