دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

فهرست مطالب

اکالیپتوس 1
چکیده 2
-1 معرفی محصول 3
١- مشخصات کلی محصول 3 -١
٢- شماره تعرفه گمرکی 4 -١
٣- شرایط واردات 4 -١
٤- استانداردهاي ملی وجهانی 8 -١
٥- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 9 -١
٦- موارد مصرف و کاربرد 9 -١
٧- کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 10 -١
٨- اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 10 -١
٩- کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 10 -١
-2 وضعیت عرضه و تقاضا : 11
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه – 1-2 و 2
و در دستاجرا 11
-3-2 بررسی روند واردات محصول 12
-4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 16
-5-2 بررسی روند صادرات محصول و امکان توسعه آن 16
-6-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات 17
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 18
-3 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 20
-1-3 محوطه سازي 20
-2-3 ساختمان 20
-3-3 ماشین آلات 21
-4-3 تاسیسات 21
-5-3 وسائط نقلیه 22
-6-3 تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی 22
-7-3 برآورد حقوق و دستمزد 23
-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 24
-5 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح 24
-6 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی 25
-7 تجزیه وتحلیل و جمع بندي : 25
دهانشویه 27
چکیده 28
-1 معرفی محصول 29
١- مشخصات کلی محصول 30 -١
٢- شماره تعرفه گمرکی 30 -١
٣- شرایط واردات 30 -١
٤- استانداردهاي ملی وجهانی 31 -١
٥- قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 31 -١
٦- موارد مصرف و کاربرد 32 -١
٧- کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 33 -١
٨- اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 33 -١
٩- کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 33 -١
-2 وضعیت عرضه و تقاضا : 35
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه – 1-2 و 2
و در دستاجرا 35
-3-2 بررسی روند واردات محصول 36
-4-2 بررسی روند مصرف 38
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 39
-6-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات 40
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 40
-3 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 41
-1-3 محوطه سازي 41
-2-3 ساختمان 42
-3-3 ماشین آلات 42
-4-3 تاسیسات 44
-5-3 وسائط نقلیه 44
-6-3 تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی 44
-7-3 برآورد حقوق و دستمزد 45
-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 46
-5 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح 46
-6 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی 47
-7 تجزیه وتحلیل و جمع بندي : 47
کتیرا 48
چکیده 49
١- معرفی محصول 50
1-1 مشخصات کلی محصول 51
2-1 شماره تعرفه گمرکی 51
3-1 شرایط واردات 51
4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 51
5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 52
6-1 موارد مصرف و کاربرد 52
7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 53
8-1 اهمیت استراتژیککالا در دنیاي امروز 53
9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 53
٢- وضعیت عرضه و تقاضا :
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه 54 – 1-2 و 2
و در دستاجرا 58
3-2 بررسی روند واردات محصول 60
4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 64
5-2 بررسی روند صادرات محصول و امکان توسعه آن 64
6-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات 68
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول :
-3 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 69
-1-3 محوطه سازي 69
-2-3 ساختمان 70
-3-3 ماشین آلات 71
-4-3 تاسیسات 72
-5-3 وسائط نقلیه 72
-6-3 برآورد حقوق و دستمزد 72
-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 75
-5 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح 75
-6 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی 76
-7 تجزیه وتحلیل و جمع بندي : 77
-8 منابع 78

مقدمه:
دراین طرح که به منظور تولید محصولات دارویی با منشائ گیاهی پرداخته شده است ، طراحی کارخانه محلول بخور
اکالیپتوس و امکان تولید این محصول از جنبه هاي مختلف و براساس اطلاعات دردسترس مورد بررسی قرارگرفته است .
اطلاعاتی که عموما تحقیقاتی بوده و از منابع مختلفی از جمله وزارت صنایعوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی(اداره کل
نظارت بر دارو و مواد غذایی ) ، اداره گمرك ، موسسه
و همچنین کتب ، usp ، FDA، British Pharmacopocia (B.P) استاندارد ایران ، استانداردهاي بین المللی مانند
مقآلات و سایتهاي مرتبط با این محصول و …. به دست آمده است
در طول سالهاي اخیر با اثبات اثرات مخرب داروهاي شیمیایی از یک سو و آلودگیهاي زیست محیطی از
سوي دیگر ، گرایش مردم دنیا را به مصرف داروهاي گیاهی افزایش داده است . از سوي دیگر استفاده مطلوب و منطقی از
داروها ي گیاهی در برخی موارد شاید کم هزینه تر از داروها شیمیایی باشد و این طرح
شاید بتوا ند ضمن تامین بخشی از نیازهاي عمده بهداشتی – درمانی جامعه ، از خروج مقایر زیادي ا رز
جلوگیري نموده و به نوعی از وابستگی کشور به داروهاي وارداتی ممانعت به عمل آورد.
لازم به ذکر است که % 45 بازار دارویی ایران دراختیار داروهاي وارداتی است.

دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد