دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت

فهرست مطالب

-1 معرفي محصول 2
-1-1 نام و كد آيسيك محصول 5
-1-2 شماره تعرفه گمركي 5
-1-3 شرايط واردات 5
-1-4 بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بين المللي) 6
-1-5 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول 6
-1-6 توضيح موارد مصرف و كاربرد 8
-1-7 بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول 9
-1-8 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز 9
-1-9 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول 10
-1-10 شرايط صادرات 11
-2 وضعيت عرضه و تقاضا 12
-2-1 بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليدات از آغاز برنامه سوم تا كنون و محل واحدها و
تعداد آنها و سطح تكنول وژي واحدهاي موجود، ظرفيت اسمي، ظرفيت عملي، علل عدم بهره برداري
كامل از ظرفيت ها، نام كشورها و شركت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد محصول
-2-2 بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا ( از نظر تعداد ، ظرفيت،
محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيكي و سطح تكنولو ژي آنها و سرمايه گذاري هاي انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
-2-3 بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال 87 ( چقدر از كجا) 17
-2-4 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه 20
-2-5 بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پايان سال 87 و امكان توسعه آن 22
-2-6 بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم 23
-3 بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر
كشورها
24
-4 تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي تكنولوژي هاي مرسوم در فرآيند توليد محصول 26
-5 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفكيك
و اينترنت و UNIDO ، ريالي و ارزي ( با استفاده از اطلاعات واحدهاي موچود، در دست اجراء
بانك هاي اطلاعاتي جهاني، شركت هاي فروشنده تكنولوژي و تجهيزات و … )
-5-1 اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت طرح 27
5-1-1 هزينه هاي زمين 27
مطالعات امكانسنجي مقدماتي طرح توليد: نشاسته از ذرت
فهرست مطالب
5-1-2 هزينه هاي محوطه سازي 28
5-1-3 هزينه هاي ساختمان 29
5-1-4 هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد 29
-5-1-5 هزينه هاي تاسيسات 30
-5-1-6 هزينه هاي وسائط نقليه 30
5-1-7 هزينه لوازم اداري و خدماتي 30
-5-1-8 هزينه هاي قبل از بهره برداري 31
-5-1-9 جمع هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 31
-5-2 سرمايه در گردش مورد نياز طرح 32
-5-3 كل سرمايه مورد نياز طرح 32
-5-4 تأمين منابع مالي طرح 33
-5-5 هزينه هاي ساليانه 34
-5-5-1 هزينه مواد اوليه 34
-5-5-2 هزينه نيروي انساني 35
-5-5-3 هزينه هاي سوخت و انرژي مصرفي 36
-5-5-4 تعمير و نگهداري 36
-5-5-5 استهلاك 37
-5-5-6 هزينه هاي ساليانه توليد 37
-5-6 شاخص هاي اقتصادي 38
-6 ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل كشور قيمت
ارزي و ريالي آن و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و
آينده
-7 پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 42
-8 وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال 42
-9 بررسي و تعيين ميزان تامين آب ، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي (راه- راه
آهن – فرودگاه- بندر …) و چگونگي امكان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح
-10 وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني 44
-11 تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد 45

معرفي محصول
نشاسته يك پلي ساكاريد گياهي ذخيره شده در ريشه ها، جوانه و دانه هاي گياهان
است. چنان چه تعداد واحدهاي قند يا مونو ساكاريد در يك كربوهيدرات بيش از 10
واحد باشد آن تركيب قندي، پلي ساكاريد ناميده مي شود .در صورتي كه چنين
كربوهيدراتي از يك نوع واحد قندي تشكيل شده باشد مثل نشاسته و سلولز هموپلي
ساكاريد گفته مي شود و وقتي از بيش از يك نوع واحد قندي درست شده باشد مثل
اكثر همي سلولزها، متروپلي ساكاريد ناميده مي شود. بنابراين نشاسته يك هموپلي
ساكاريد است كه در آندوسپرم همه دانه ها وجود دارد. نشاسته ممكن است به گلوكز
هيدروليز شود و براي بدن انسان تامين انرژي كند. گلوكز براي مغز و اعمال سيستم
عصبي مركزي لازم است و به هنگام مصرف در رژيم انساني چهار كالري به ازاي هر
گرم توليد مي كند.
دانه هاي نشاسته يا گرانول ها شامل پلي مرهاي بلند زنجيره اي از مولكول هاي گلوكز
هستند كه در آب نامحلولند. برخلاف مولكول هاي كوچك نمك و شكر پلي مرهاي
بزرگ تر نشاسته تشكيل يك حلال واقعي را نمي دهند. گرانول هاي نشاسته به هنگام
هم زدن در آب تشكيل يك سوسپانسيون موقت را مي دهند. گرانول هاي خام و نپخته
نشاسته به محض جذب به آرامي متورم مي شوند. تورم گرانول ها به هنگام پختن
نشاسته بسيار مهم است و سبب خروج نشاسته شده كه اين امر سبب مي شود نشاسته
به عنوان يك غلظت دهنده كاربرد داشته باشد.

-1 معرفي محصول
نشاسته يك پلي ساكاريد گياهي ذخيره شده در ريشه ها، جوانه و دانه هاي گياهان
است. چنان چه تعداد واحدهاي قند يا مونو ساكاريد در يك كربوهيدرات بيش از 10
واحد باشد آن تركيب قندي، پلي ساكاريد ناميده مي شود .در صورتي كه چنين
كربوهيدراتي از يك نوع واحد قندي تشكيل شده باشد مثل نشاسته و سلولز هموپلي
ساكاريد گفته مي شود و وقتي از بيش از يك نوع واحد قندي درست شده باشد مثل
اكثر همي سلولزها، متروپلي ساكاريد ناميده مي شود. بنابراين نشاسته يك هموپلي
ساكاريد است كه در آندوسپرم همه دانه ها وجود دارد. نشاسته ممكن است به گلوكز
هيدروليز شود و براي بدن انسان تامين انرژي كند. گلوكز براي مغز و اعمال سيستم
عصبي مركزي لازم است و به هنگام مصرف در رژيم انساني چهار كالري به ازاي هر
گرم توليد مي كند.
دانه هاي نشاسته يا گرانول ها شامل پلي مرهاي بلند زنجيره اي از مولكول هاي گلوكز
هستند كه در آب نامحلولند. برخلاف مولكول هاي كوچك نمك و شكر پلي مرهاي
بزرگ تر نشاسته تشكيل يك حلال واقعي را نمي دهند. گرانول هاي نشاسته به هنگام
هم زدن در آب تشكيل يك سوسپانسيون موقت را مي دهند. گرانول هاي خام و نپخته
نشاسته به محض جذب به آرامي متورم مي شوند. تورم گرانول ها به هنگام پختن
نشاسته بسيار مهم است و سبب خروج نشاسته شده كه اين امر سبب مي شود نشاسته
به عنوان يك غلظت دهنده كاربرد داشته باشد.
به طور كلي ويژگي هاي يك فراورده غذايي تمام شده به وسيله منبع نشاسته، دماي
حرارت دادن، غلظت نشاسته استفاده شده در فرمولاسيون و ساير تركيبات استفاده
شده همراه نشاسته مثل اسيد و شكر تعريف مي شود اين مطلب اهميت نشاسته و
ذرت
سازد.
(mo
ت به
مثال
نوان
ط به
الري
شود.
وليد: نشاسته از
آشكار مي س
odifiecl star
ممكن است
شود. براي م
است به عن
هاني مربوط
با چربي كا
) يافت مي ش
طرح تو
گوناگون را آ
ch) لاح شده
د شده اند.
تن نشاسته
ده استفاده
وكا ممكن
س خوب د
در مقايسه
سيب زميني
اورده هاي گ
شاسته اصلا
احي و توليد
ل از شكست
ي منجمدشد
هاي تايپو
وام و احساس
ضمن اينكه
ي گياهي (س
ت
يع
ان
از
كه
يم
۳
همچنين فرا
همچنين نش
ي غذايي طر
نجيره حاصل
د و دسرهاي
تودكسترين
ين مواد قو
مي كنند ض
ت و غده هاي
ي شود . ذرت
سته و صناي
ن مثال ميتوا
عنوان يكي
ه از ذرت ك
صنايع عظي
مختلف و ه
ز نشاسته و
و
كاربردهاي
متوسط زن
تزيين سالاد
ميني و مالت
فاده شود. ا
ذايي تامين
دانه ها ، غلات
تند از:
رت تهيه مي
توليد نشاس
ود. به عنوان
ذرت را به ع
انبي نشاسته
زين قند در
ي مقدماتي
نايع غذايي
واع زيادي از
ژيمي ويژه ه زنجيره و
ز چربي در
و سيب زم
چربي استف
ك فراورده غذ
ب ميوه ها ، د
شاسته عبارتن
ميني
عمدتاً از ذر
اوليه در
سوب مي شو
غني شده
رده هاي جا
است جايگز
عات امكانسنجي
ردش در صن
ين اساس انو
ي نيازهاي رژ
صولات كوتا
ن شبيه سا
سته گندم
گزين هاي
ي را در يك
تري دارند.
سته در اغلب
بع عمده نش
ذرت

دانلود طرح توجیهی نشاسته از ذرت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد