دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مطالعات شهر کهک – نوفل لوشاتو – استان قم

دانلود  مطالعات  شهر کهک – نوفل لوشاتو – استان قم

دانلود مطالعات شهر کهک – نوفل لوشاتو – استان قم یکی از مطالعات اساسی برای برنامه‌ریزی وتوسعه، شناخت ویژگی‌های طبیعی مناطق و آگاهی از توان‌ها و استعدادهای بالقوه آن است در این راستا مطالعه‌ی ژئومورفولوژی به عنوان علمی که به بررسی اشکال وعوارض سطح زمین از نقطه نظر ماهیت، نوع مواد وفرآیندهای مؤثر در تحول ‌آنها می‌پردازد؛ نقش زیربنایی در برنامه‌های توسعه ایفا می‌نماید. در این پایان‌نامه منطقه‌ی کهک واقع در قسمت جنوبی استان قم مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلود  مطالعات  شهر کهک – نوفل لوشاتو – استان قم

فهرست عناوین

فصل اول- کلیات تحقیق

۱-۱ موقعیت منطقه ی مورد مطالعه

۱-۲ بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح

۱-۳ پیشینه تحقیق

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۵ سئولات تحقیق

۱-۶ فرضیات تحقیق

۱-۷ روش تحقیق

۱-۸ تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱-۹ محدودیت ها و مشکلات تحقیق

فصل دوم- زمین شناسی منطقه

۲-۱ زمین شناسی منطقه

۲-۲ رسوب شناسی منطقه

۲-۲-۱ ائوسن

۲-۲-۲ اولیگوسن

۲-۲-۳ رسوبات دوران چهارم

۲-۳ داده های تکتونیکی

۲-۳-۱ گسل ها

۲-۳-۱-۱ گسل بیدهند

۲-۳-۱-۲ دیگر گسل ها

۲-۴ داده های ساختمانی

۲-۴-۱ چین خوردگی

۲-۵ لیتولو‍ژی

۲-۵-۱ ائوسن

۲-۵-۲ اولیگوسن

۲-۵-۳ اولیگوسن- میوسن

۲-۵-۴ میوسن

۲-۵-۵ پلیوسن- کواترنری

دانلود مطالعات شهر کهک – نوفل لوشاتو – استان قم

فصل سوم- اقلیم شناسی منطقه

۳-۱ ویژگی های آب و هوایی منطقه

۳-۲ دما

۳-۳ بارندگی

۳-۴ رطوبت نسبی

۳-۵ یخبندان

۳-۶ طبقه بندی اقلیمی منطقه

فصل چهارم- مصداق های توسعه

۴-۱ مفهوم توسعه

۴-۲ توسعه، جمعیت و نیازهای انسانی

۴-۳ جمعیت و منابع

۴-۴ توسعه ی روستایی

۴-۵ توسعه ی کشاورزی

۴-۵-۱ راهبردها و سیاست های توسعه کشاورزی

۴-۵-۲ استفاده از زمین

۴-۵-۳ استفاده از آب

۴-۶ توسعه ی صنعتی

۴-۶-۱ مهمترین قابلیت ها و محدودیتهای توسعه ی صنعتی

۴-۶-۲ راهبردهای توسعه ی صنعتی و معدنی

۴-۶-۳ استفاده از معادن

۴-۶-۳-۱ قابلیت ها و محدودیت های بخش معدن

۴-۷ توسعه ی شهری

۴-۷-۱ اهداف طرح های توسعه ی شهری

۴-۸ توسعه و برنامه ریزی ژئومورفولوژیک

۴-۹ توسعه و ژئومورفولوژی کاربردی

دانلود مطالعات شهر کهک – نوفل لوشاتو – استان قم

فصل پنجم- اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژیک موثر بر توسعه ی کهک

مقدمه

۵-۱ براساس آبراهه ها و انواع شبکه های زهکشی

۵-۲ آبهای زیرزمینی

۵-۳ براساس مخروط های آبرفتی

۵-۳-۱ مخروط افکنه های فعال

۵-۳-۲ مخروط افکنه های غیر فعال

۵-۳-۳ پادگانه های کهن یا trl

۵-۳-۳-۱ پادگانه های کهن از نظر پوشش گیاهی

۵-۴ براساس سطوح هموار (دشت سر)

۵-۴-۱ دشت سر لخت

۵-۴-۲ دشت سر انتهایی شبکه آب (دشت سر آپانداژ)

۵-۵ براساس سطوح شیب دار

۵-۵-۱ تیپ کوهستان با توده ی سنگی

۵-۵-۲ تیپ کوهستان با بیرون زدگی

۵-۵-۳ تیپ کوهستان با گیلویی

۵-۶ حرکات دامنه ای

۵-۷ براساس سازندهای سطحی

۵-۸ فرسایش خاک

۵-۹ کاربری اراضی

فصل ششم- ارزیابی و نتیجه گیری

۶-۱ پاسخ به سوالات تحقیق

۶-۱-۱ سوال اول تحقیق

۶-۱-۲ سوال دوم تحقیق

فهرست جدول ها

جدول ۳-۱ ویژگی های ایستگاه سینوپتیک

جدول ۳-۲ آمار بارندگی ایستگاه باران سنجی وسف

جدول ۳-۳ آمار بارندگی ایستگاه باران سنجی فردو

جدول ۳-۴ طبقه بندی اقلیمی دو مارتن

جدول ۴-۱ آمار جمعیتی منطقه

جدول ۴-۲ آمار کشاورزی منطقه

جدول ۴-۳ منابع آب منطقه

جدول ۵-۱ نفوذپذیری زمین

جدول ۵-۲ ضریب خطر از منظر عامل شیب

جدول ۵-۳ طبقه بندی حرکات توده ای

جدول ۶-۱ کوه های مهم منطقه

دانلود مطالعات شهر کهک – نوفل لوشاتو – استان قم

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱ نقشه ی موقعیت استان قم در کل کشور

شکل ۱-۲ نقشه ی موقعیت منطقه ی کهک در استان قم و نسبت به استانهای همجوار

شکل ۲-۱ رسوبات دوران چهارم در غرب منطقه

شکل ۲-۲ صفحه ی گسلی در آهک های سازند قم

شکل ۲-۳ گسل حصار ملابا جهت شمال غربی- جنوب شرقی

شکل ۲-۴ نقشه ی زمین شناسی

شکل ۲-۵ نقشه ی زمین شناسی منطقه

شکل ۳-۱ نقشه ی موقعیت ایستگاه کهک

شکل ۳-۲ نمودار میانگین دمای ماهانه

شکل ۳-۳ نمودار میانگین دمای حداقل ماهانه

شکل ۳-۴ نمودار میانگین دمای حداکثر ماهانه

شکل ۳-۵ نقشه ی محد.وده سطوح هم دما

شکل ۳-۶ نمودار میانگین بارش ماهانه

شکل ۳-۷ نمودار حداکثر بارندگی در ۲۴ ساعت

شکل ۳-۸ نقشه سطوح همباران

شکل ۳-۹ نمودار رطوبت نسبی

شکل ۳-۱۰ نمودار میانگین روزهای یخبندان

شکل ۵-۱ طرح دندرتیک

شکل ۵-۲ طرح پخشان

شکل ۵-۳ طرح نابهنجار

شکل ۵-۴ طرح شبه موازی

شکل ۵-۵ طرح موازی

شکل ۵-۶ طرح شبه دندرتیک

شکل ۵-۷ نقشه ی سطوح ارتفاعی

شکل ۵-۸ رخنمون قشر گچ در واحد دشت سر

دانلود مطالعات شهر کهک – نوفل لوشاتو – استان قم

شکل ۵-۹ برونزدگی از جنس سازند قمف رخنمون در واحد دشت سر لخت

شکل ۵-۱۰ دشت سر انتهایی روستای ورجان

شکل ۵-۱۱ نقشه ی شیب منطقه

شکل ۵-۱۲ نقشه ی جهت شیب

شکل ۵-۱۳ وجود برونزدگی سنگی و میکروتراس ها

شکل ۵-۱۴ وجود برجستگی در طبقات سخت روستای سیرو

شکل ۵-۱۵ وجود برجستگی در مناطق آهکی

شکل ۵-۱۶ وجود طبقات سخت ونرم در تیپ کوهستان با گیلویی

شکل ۵-۱۷ تخریب مکانیکی در پای دامنه

شکل ۵-۱۸ توف های نازک تا متوسط لایه بین افق های آندزیتی

شکل ۵-۱۹ شرق و جنوب شرقی منطقه (ماهواره ای)

شکل ۵-۲۰ مرکز و جنوب منطقه (ماهواره ای)

شکل ۵-۲۱ غرب و جنوب غربی منطقه (ماهواره ای)

شکل ۵-۲۲ نیمه ی شمالی منطقه (ماهواره ای)

شکل ۵-۲۳ کاربری اراضی

منابع و مآخذ

 ۱-   احمدی، حسن ، ژئومورفولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸

۲-   ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا ، جامعه شناسی توسعه، انتشارات کیهان، ۱۳۸۴

۳-  ازکیا مصطفی و غفاری، غلامرضا، توسعه‎ی روستایی با تأکید بر جامعه‎ی روستایی ایران، انتشارات نی ، ۱۳۸۳

۴-   امامی، هاشم، شرح نقشه‎ی زمین شناسی چهارگوش قم، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور،۱۳۷۰

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

دانلود مطالعات شهر کهک – نوفل لوشاتو – استان قم
قیمت: 10,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد