دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک  کودکان حساس ترین و تاثیرپذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل میدهند ودرحساس ترین ومهم ترین سال های زندگی شان یعنی زمانی که پایه های رشد شخصیتی ،ذهنی،جسمی واجتماعی آن ها شکل میگیرد تا زمانی که وارد شهر میشوند نیازمند این هستند تا زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند واین امرمستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه وصمیمانه است.فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگتر ،دنیای پراز شادی با رنگ های زیبا که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه وپرورش ورشد استعداد هایش را داشه باشد،فضایی که زمینه مناسب برای خلاقیت کودکان فراهم آورد………………..

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

فهرست مطالب
مطالعات کتابخانه کودکان ۱۲۰ص
عنوان    صفحه
مقدمه    ۱
بیان ضرورت های طراحی    ۱
بیان اهداف طراحی    ۲
مبانی نظری عام طرح    ۲
فصل اول/ مطالعات پایه    ۳
اهمیت کتاب و کتابخانه و تأثیر در روند تکامل جامعه    ۴
۱-۱ ) کتابخانه    ۴
۱-۱-۱- تعریف کتابخانه    ۴
۱-۱-۲- انواع کتابخانه ها    ۵
۱-کتابخانه های باستانی    ۵
۲٫کتابخانه های یک اتاقه    ۶
۳٫ کتابخانه های عمومی    ۶
ساختارهای موقت    ۶
وابستگی تشکیلاتی و اداری    ۷
۴٫ کتابخانه های شاخه    ۷
۵٫کتابخانه های بیمارستانی    ۸
۱-۱-۳- وظایف کتابخانه    ۸
۱-۱-۴- کتابخانه از نظر ساختار و تشکیلات    ۹
۱-۱-۴-۱- بخش خدمات عمومی کتابداری:    ۹
۱-۲) فضاهای مختلف یک کتابخانه    ۹

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

الف- فضاهای عمومی کتابخانه (فضای مطالعه و تحقیق) (مربوط به مراجعین )    ۹
۱- به صورت باز    ۱۰
۲- به صورت بسته    ۱۰
فضاهای مورد نیاز در سیستم بسته:    ۱۰
جدول شماره ۱- فضای لازم برای نگهداری کتاب ها و نیز فضای اضافی برای نشستن    ۱۱
سالن مطالعه (سالن قرائت)    ۱۲
بخش نشریات    ۱۳
بخش سمعی و بصری    ۱۳
ب- فضای مرتبط با کارکنان کتابخانه    ۱۳
حوزه خدمات اداری    ۱۴
ریاست    ۱۴
محل استراحت کارمندان    ۱۴
ج- انبار کتاب    ۱۴
۱-۳) توجیه پذیری محل ساختمان کتابخانه    ۱۵
۱-۳-۱- جنبه های کاربردی    ۱۵
۱-۳-۲- ساختمان کاربردی    ۱۶
۱- ۴) عناصر فرعی کتابخانه    ۱۶
۱-۴-۱-  راهنما و نمادهای کتابخانه    ۱۶
۱-۴-۲-  نشانه ها و نمادهای ارتباطی    ۱۷
۱-۴-۳-  محل راهنماها    ۱۷
۱-۴-۵-   راهنماهای ورودی کتابخانه    ۱۸
۱-۴-۶-  راهنماهای داخل کتابخانه    ۱۸
سیستم امانت    ۱۹
پیشخوان ها    ۱۹
راهنمای فهرست:    ۱۹
۱-۵) انتخاب وسایل و تجهیزات کتابخانه    ۲۰
۱-۶ ) حفاظت و ایمنی کتابخانه    ۲۰
۱-۶-۱- درهای کتابخانه    ۲۰
۱-۶-۲-  پنجره های کتابخانه    ۲۰
۱-۷ ) تاسیسات    ۲۰

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

الف) گرما    ۲۱
ب) تهویه    ۲۱
۱-۷-۱-  سطح مناسب توصیه شده رطوبت    ۲۱
جدول شماره ۲    ۲۱
۱-۷-۲-  نور طبیعی    ۲۲
نتیجه گیری مطالعات:    ۲۲
فصل دوم/ مطالعات تکمیلی    ۲۵
۲-۱ ) شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی    ۲۶
۲-۱-۱- کودک و آموزش    ۲۷
۲-۱-۲- کودک ، معماری و فضا :    ۲۷
نتیجه گیری:    ۲۸
۲-۱-۳- برخی احکام کالبدی در مورد طراحی برای کودکان:    ۲۸
۲-۱-۴- رعایت مقیاس کودکان در کلیه فضاها :    ۲۸
۲-۲ ) کتابخانه های کودکان    ۲۹
۲-۲-۱- مقدمه    ۲۹
۲-۲-۲- سازمان و اصول خدمات    ۳۱
۲-۲-۲-۱- مسئولیت خدمات    ۳۱
۲-۲-۳- ماهیت خدمات کتابخانه یی    ۳۲
۲-۲-۴- قوانین، مقررات و امور روزمره    ۳۴
۲-۲-۵- خوانندگان    ۳۴
۲-۲-۶- چیدن کتاب ها، راهنمایی و توصیه    ۳۵
۲-۲-۶-۱- چیدن ورده بندی کتاب ها    ۳۵
۲-۲-۷- کاتالوگ ها، فهرست ها و کارهای نمایشی    ۳۷
۲-۳ ) فعالیت های فرعی کتابخانه    ۳۷
۲-۳-۱- قصه گویی    ۳۷

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

تصویر ۱    ۳۸
۲-۳-۲- سایر فعالیت های فرعی    ۳۹
۲-۴ ) محل وتجهیزات    ۴۰
۲-۴-۱- ایجادمحیط مناسب    ۴۰
۲-۴-۲- موقعیت کتابخانه    ۴۱
۲-۴-۲- ۱- رابطه بابخش های دیگرکتابخانه    ۴۲
۲-۴-۳- طرح کتابخانه ها    ۴۳
۲-۴-۳-۱- تز ئین کتابخانه    ۴۵
۲-۴-۳-۲- نمای کتابخانه    ۴۹
۲-۴-۳-۳- پیشانی ساختمان    ۵۰
۲-۴-۳-۴- ارتفاع سقف کتابخانه    ۵۰
۲-۴-۳-۵- پوشش کف کتابخانه    ۵۰
۲-۴-۳-۶- پنجره ها    ۵۱
۲-۴-۳-۷- نور کتابخانه    ۵۱
جدول شماره ۳    ۵۲
۲-۴-۳-۸- رنگ کتابخانه    ۵۲
۲-۴-۳-۸-۱- دریافت رنگ ها:    ۵۲
۲-۴-۳-۸-۲- کودکان ورنگ ها:    ۵۲
۲-۴-۳-۸-۳- کودکان وروانشناسی  رنگ  ها    ۵۳
۲-۴-۳-۸-۴- فضای بچه هاباید چه رنگی باشد؟    ۵۴
۲-۴-۳-۸-۵- مفهوم رنگ ها:    ۵۴

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

نتیجه گیری :    ۵۶
۲-۵ ) فضاهای کتابخانه :    ۵۷
۲-۵-۱- ورود به کتابخانه    ۵۷
۲-۵-۱- ۱- ورودی معلولین    ۵۷
۲-۵-۱-۲-  دهلیز    ۵۷
۲-۵-۱- ۳- سالن ورودی    ۵۷
۲-۵-۱- ۴- فضای رفت و آمد    ۵۸
۲-۵-۲-  پوشش کف    ۵۸
۲-۵-۳-  دستشوئی ها    ۵۸
۲-۵-۴-  خروج اضطراری    ۵۹
۲-۵-۵- ناحیه فهرست عمومی    ۵۹
۲-۵-۵-۱- بخش فهرست نویسی    ۵۹
۲-۵-۶- سمعی و بصری    ۵۹
۲-۵-۷- سیستم امانت    ۶۰
۲-۵-۸- نمایشگاه    ۶۰
۲-۵-۹- نصب دستگاه های بالابرنده    ۶۱
۲-۵-۱۰- اتاق تکثیر و کپی    ۶۱
۲-۵-۱۱- بخش نشریات    ۶۱
۲-۵-۱۲- سالن مطالعه    ۶۲
۲-۵-۱۳- رئیس کتابخانه    ۶۲
۲-۵-۱۴- فضا برای هر کارمند    ۶۲
جدول شماره ۴    ۶۲
۲-۵-۱۴-۱- محل و تعداد کارکنان مورد نیاز و رابطه آن با جمعیت    ۶۲
۲-۶ ) وسایل و تجهیزات    ۶۳
۲-۶-۱- قفسه کتاب    ۶۳

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

تصویر ۵    ۶۴
۲-۶-۲- روشنایی قفسه های کتاب    ۶۴
تصویر ۶    ۶۴
۲-۶-۳- قفسه نمایش کتاب    ۶۴
۲-۶-۴- قفسه مجلات    ۶۵
۲-۶-۵- میزها    ۶۵
۲-۶-۵-۱- میز مطالعه    ۶۵
میز مطالعه تک نفره    ۶۶
میز مطالعه چهار نفره    ۶۶
۲-۶-۵-۲- میز امانت    ۶۶
۲-۶-۵-۳- میز نمایش کتاب    ۶۷
تصویر ۷    ۶۷
۲-۶-۵-۴- میز کتابدار    ۶۷
۲-۶-۶- صندلی ها    ۶۸

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

جدول شماره ۵    ۶۸
۲-۶-۷- چیدمان فضای مطالعه    ۶۸
۲-۶-۸- چید مان فضای نگهدارنده کتاب    ۶۹
۲-۶-۹- برگه دان ها    ۶۹
۲-۷ ) نور و حرارت    ۷۰
۲-۸) ترکیب مجموعه    ۷۱
۲-۹) تسهیلات معلولین    ۷۳
فصل سوم/ مطالعات تطبیقی    ۷۴
۳-۱ )نمونه های خارجی    ۷۵
۳-۱-۱- کتابخانه خائومه فوستر    ۷۵
تصویر ۸نقشه طبقه همکف    ۷۶
تصویر ۹ نقشه طبقه اول    ۷۶
تصویر ۱۰ نقشه طبقه دوم    ۷۷
تصویر ۱۱ نقشه زیرزمین    ۷۷
تصویر ۱۲    ۷۸
تصویر ۱۳    ۷۸
تصویر ۱۴    ۷۹
تصویر ۱۵    ۷۹
تصویر ۱۶    ۸۰
تصویر ۱۷    ۸۰
تصویر ۱۸    ۸۱
تصویر ۱۹    ۸۱
۳-۱-۲- کتابخانه شیکاگو    ۸۲
بخش های کتابخانه    ۸۲
کارت کتابخانه    ۸۳

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

برنامه ی بازدید عمومی    ۸۳
۳-۱-۳- کتابخانه جدید شهر دنور (۱۹۹۳ )    ۸۳
طرح    ۸۳
فضای ورودی    ۸۴
قسمت کتاب های تصویری    ۸۴
بخش غیر داستان    ۸۴
بخش داستان    ۸۵
غرفه برنامه ها    ۸۵
اتاق کاردستی    ۸۵
اتاق سمعی بصری و کامپیوتر    ۸۵
۳-۱-۴- کتابخانه کودکان مونترال    ۸۶
مجموعه ها    ۸۶
خدمات دهی    ۸۶
عضویت    ۸۸
امانت کتاب    ۸۸
خدمات امدادی    ۸۸
خدمات به کودکان با نیازهای خاص :    ۸۸
مامان غازه    ۸۸
۳-۲ ) نمونه داخلی    ۸۹
۳-۲-۱- کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی    ۸۹
آمفی تئاتر    ۹۰
ورودی کتابخانه    ۹۰
نتیجه گیری:    ۹۱

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

فصل چهارم/ مطالعات زمینه    ۹۲
۴-۱ ) بررسی وضعیت موجود کتابخانه های کشور    ۹۳
۴-۱-۱- سالنامه آماری استان خراسان رضوی ۱۳۸۷    ۹۳
جدول شماره ۶ – کتابخانه ، کتاب ، اعضاء و مراجعه کنندگان به کتابخانه ها    ۹۳
۴-۲ ) ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی    ۹۴
۴-۲-۱- نورگیری فضاها    ۹۴
۴-۲-۲- ضوابط زیرزمین    ۹۴
۴-۲-۳- ضوابط پارکینگ    ۹۵
۴-۲-۴- ضوابط پلکان    ۹۵
۴-۲-۵- ضوابط آسانسور    ۹۵
۴-۲-۶- ضوابط آتش نشانی    ۹۵
۴-۲-۷- ضوابط و مقررات زلزله    ۹۶
۴-۲-۸- مقررات محدودیت ارتفاع    ۹۶
۴-۲-۹- ضوابط و مقررات خاص    ۹۶
۴-۳ ) بررسی اقلیم    ۹۷
۴-۳-۱- مشخصات اقلیمی مشهد    ۹۷
۴-۳-۲- توپوگرافی :    ۹۸
۴-۳-۳- جهت استقرار ساختمان در رابطه با عوامل اقلیمی    ۹۸
۴-۳-۴- تابش آفتاب    ۹۹
۴-۳-۵- دما    ۱۰۰
۴-۳-۶- بارندگی    ۱۰۱
۴-۳-۷- وزش باد    ۱۰۱

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک

تصویر ۲۴ – میزان و زاویه  وزش باد شهر مشهد    ۱۰۲
۴-۳-۸- رطوبت    ۱۰۲
۴-۳-۹- درجه حرارت    ۱۰۲
۴-۳-۱۰- تهویه    ۱۰۳
۴-۳-۱۱- سایه بان های طبیعی    ۱۰۳
۴-۳-۱۲- کیفیت رنگ و سطح مورد تابش    ۱۰۳
۴-۳-۱۳- پیشنهادات و توصیه های اقلیمی در ارتباط با طرح پروژه    ۱۰۴
۴-۴ ) اهداف مطالعات اقلیمی    ۱۰۴
۴-۴-۱- هندسه سایت    ۱۰۴
۴-۴-۲-  دسترسی به سایت :    ۱۰۵
۴-۴-۳- عوامل فرهنگی    ۱۰۵
۴-۴-۴- سایت آنالیز    ۱۰۶
۴-۵ ) تعیین اجزاء و عناصر پروژه:    ۱۱۲
طبقه همکف    ۱۱۲
طبقه اول    ۱۱۲
زیرزمین    ۱۱۲
فضای باز    ۱۱۲
۵- ۵ )برنامه فیزیکی ۱۱۳
منابع     ………………………………

 

 

جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید          جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد           فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۲۴

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

 

 

دانلود مطالعات طراحـی کتابخانه کودک
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد