در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود مطالعات کامل هتل
دانلود مطالعات کامل هتل

دانلود مطالعات کامل هتل

دانلود مطالعات کامل هتل

طراحی هتل ۳ ستاره
فهرست مطالب
۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه
۱-۱- عنوان پروژه
۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)
١-٣- اهداف پروژه
١-۴- منابع و مآخذ
۲ـ مطــالعات پــایه
۲-١- شناخت موضوع
۲-۱-۱- جهانگردی
۲-۱-۱-۱- برخی تعاریف اولیه
۲-۱-۱-۲- جهانگردرا بهتر بشناسیم
۲-۱-۱-۳-حرکت های جهانگردی
۲-۱-۱-۴-نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد
۲-۱-۱-۵-نگاه جامعه میزبان به جهانگرد
۲-۱-۱-۶- نگاه تجار به جهانگرد
۲-۱-۱-۷-ارزش هاواثرات جهانگردی
۲-۱-۱-۸-جهانگردی به عنوان یک صنعت
۲-۱-۱-۹- اهداف جهانگردی
۲-۱-۱-۱۰- اجزاء ترکیب کننده جهانگردی
۲-۱-۱-۱۱- برنامه ریزی جهانگردی
۲-۱-۱-۱۲- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران
۲-۱-۱-۱۳- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران
۲-۱-۱-۱۴- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران
۲-۱-۲-  اسکان واقامت
۲-۱-۲-۱- معانی و ریشه واژه هتل
۲-۱-۲-۱- ۱-هتل داری
۲-۱-۲-۲- تاریخچه هتل
۲-۱-۲-۲-۱- سیر تحول هتل در اروپا
۲-۱-۲-۲-۲- تاریخچه پذیرایی وهتل داری در ایران
۲-۱-۲-۲-۳- تاریخچه هتل در ایران معاصر
۲-۱-۲-۳- انواع مکان های اقامت
۲-۱-۲-۴- تئوری های پایه در طراحی هتل
۲ -۱-۲-۵- اقتصاد هتل
۲-۱-۲-۶- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها
۲ -۱-۲-۷- دسته بندی هتل از نظر کیفیت و طرح
۲-۱-۲-۸- هتل آپارتمان
۲-۱-۲-۹- دسته بندی هتل آپارتمان از نظر کیفیت و طرح
۲-۱-۲-۱۰- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور
۲-۱-۲-۱۱- اجزا و عناصر هتل به طور عام
۲-۱-۲-۱۱-۱- طبقات اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۱- ضوابط عام در طراحی و طبقه‌بندی اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۲- اشکال مختلف سازماندهی پلان اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۳- شکل وفرم معماری اتاق‌های خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۴- مبلمان
۲-۱-۲-۱۱-۱-۵- ابعاد و اندازه‌ها
۲-۱-۲-۱۱-۱-۶- پلان‌های مختلف اتاق خواب
۲-۱-۲-۱۱-۱-۷- سوئیت‌‌ها
۲-۱-۲-۱۱-۲- فضاهای عمومی
۲-۱-۲-۱۱-۲-۱- چیدمان فضاهای عمومی
۲-۱-۲-۱۱-۲-۲- درب‌های ورودی و دسترسی از خارج به هتل
۲-۱-۲-۱۱-۲-۳- لابی
۲-۱-۲-۱۱-۲-۴- فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی
۲-۱-۲-۱۱-۳- فضاهای ورزشی
۲-۱-۲-۱۱-۳-۱- استخر شنا
۲-۱-۲-۱۱-۳-۲- کلوپ بدنسازی ـ ورزشی
۲-۱-۲-۱۱-۴- پارکینگ
۲-۱-۲-۱۱-۵- دفاتر اداری
۲-۱-۲-۱۱-۵-۱- پیشخوان و دفتر لابی
۲-۱-۲-۱۱-۵-۲- دفتر حسابداری
۲-۱-۲-۱۱-۵-۳- دفتر مدیر اجرائی
۲-۱-۲-۱۱-۵-۴- دفاتر فروش و تدارکات
۲-۱-۲-۱۱-۶- فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید)
۲-۱-۲-۱۱-۶-۱- فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه
۲-۱-۲-۱۱-۶-۲- نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان
۲-۱-۲-۱۱-۶-۳- رختشویخانه و خانه‌داری
۲-۱-۲-۱۱-۶-۴- بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی
۲-۲- مطالعات زمینه
۲-۲-۱- خراسان
۲-۲-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان
۲-۲-۱- ۲- جغرافیای طبیعی واقلیم استان
۲-۲-۱-۳-  جغرافیای تاریخی استان خراسان
۲-۲-۱-۴-  وضعیت اجتماعی واقتصادی استان خراسان
۲-۲-۲- بررسی وضعیت وامکانات گردشگری خراسان
۲-۲-۲-۱- هتل های استان
۲-۲-۲-۲-هتل آپارتمانهای استان
۲-۲-۲-۳- مهمان پذیرهای استان
۲-۲-۳- مشهد
۲-۲-۳-۱- نحوه شکل گیری شهر مشهد
۲-۲-۳-۱-۱- چگونگی پیدایش شهر مشهد
۲-۲-۳-۱-۲- سلسله مراتب تاریخی رشد شهر مشهد
۲-۲-۳-۲- خصوصیات شاخص شهر مشهد
۲-۲-۳-۲-۱- اهمیت مشهد به لحاظ ملی و مذهبی
۲-۲-۳-۲-۲- اهمیت بین المللی مشهد
۲-۲-۳-۳- مطالعات و بررسی جمعیتی و اقتصادی
۲-۲-۳-۳-۱- تعداد جمعیت ومیزان رشد آن
۲-۲-۳-۳-۲- توسعه  کالبدی  شهر و آثار جمعیتی آن
۲-۲-۳-۳-۳- مطالعات اقتصادی جمعیت ساکن
۲-۲-۳-۴- مطالعات و بررسی جمعیتی زائران
۲-۲-۳-۴-۱- تعداد زائرین و مسافران
۲-۲-۳-۴-۲- ترکیب شغلی زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۳- وسیله مسافرت زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۴- هدف از مسافرت زائران و مسافران
۲-۲-۳-۴-۵- شرایط،امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر در شهر مشهد
۲-۲-۳- ۴-۵-۱- خصوصیات مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۱- علت سفر
۲-۲-۳-۴-۵-۳- بودجه سفر
۲-۲-۳-۴-۵-۴- طریقه آشنایی با هتل
۲-۲-۳-۴-۵-۵- موقعیت و محل قرارگیری هتل
۲-۲-۳-۴-۵-۶- امکانات مورد نیاز در اتاق
۲-۲-۳-۴-۵-۷- امکانات و فضا های عمومی مورد توجه و استفاده مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۸- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر
۲-۲-۳-۴-۵-۹- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیاز های خوراکی و غذایی خود
۲-۲-۳-۴-۵-۱۰- متوسط اقامت مسافر
۲-۲-۳- ۵- مطالعه و بررسی فضاهای اقامتی شهر مشهد
۲-۲-۳-۵-۱- واحدهای اقامتی مجاز (دارای پروانه)
۲-۲-۳-۵-۲- واحدهای اقامتی غیر مجاز  (فاقد پروانه)
۲-۲-۳-۶- بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
۲-۲-۳-۶-۱- تابش خورشید و تاثیرات آن بر درجه حرارت
۲-۲-۳-۶-۲- دما، رطوبت و هوا
۳- مطالعات تطبیقی
۳-۱- بررسی دو نمونه هتل در ایران
۳-۱-۱- هتل هما ۱
۳-۱-۲- هتل بین المللی خرم آباد
۳-۲- بررسی دو نمونه هتل در جهان
۳-۲-۱- هتل متروپولیتن لندن
۳-۲-۲- هتل مارتینسپارک
۴- اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند
۴-۱- سیستم های حرارتی و برودتی
۴-۲- گرمایش متمرکز
۵- سازه
۵-۱- بارگذاری
۵-۲- محدودیت سختی و جابجایی
۵-۳- سازه های متداول برای ساختمان های بلند
۶- مطالعات تکمیلی
۷- تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک
۷-۱- معرفی سایت پروژه
۷-۲- آنالیز سایت

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۵۰

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است